نویسنده = رضا نجف بیگی
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران

دوره 14، 1(52)بهار، بهار 1399، صفحه 75-96

10.30495/qjopm.2020.519374.1135

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپا سی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی؛ محمد علی افشار کاظمی


2. ارائه الگوی مطلوب برای انتخاب اعضای هیأت‌علمی در دانشگاه‌های ایران (در راستای بهره وری منابع انسانی)

دوره 10، 2(37 )تابستان، تابستان 1395، صفحه 157-180

نبی اله محمدی؛ رضا نجف بیگی؛ مرتضی موسی خانی؛ اکبر عالم تبریز