نویسنده = ناصر میرسپا سی
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران

دوره 14، 1(52)بهار، بهار 1399، صفحه 75-96

10.30495/qjopm.2020.519374.1135

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپا سی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی؛ محمد علی افشار کاظمی


2. ارائه الگوی استراتژی اثربخش جذب واحدهای نوپا در مراکز رشد ایران

دوره 13، 2(49) تابستان، تابستان 1398، صفحه 195-214

10.30495/qjopm.2019.666899

داود پایدارفرد؛ محمود احمدپور داریانی؛ ناصر میرسپاسی؛ اعظم رحیمی نیک


3. تحلیل عملکرد شرکت های دانش بنیان مورد مطالعه:شرکت های موجود در پارک های علم و فناوری تهران

دوره 12، 2(45) تابستان، تابستان 1397، صفحه 7-30

حرمت اصغری؛ کرم اله دانش فرد؛ ناصر میرسپا سی