نویسنده = سید اکبر نیلی پور طباطبایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل انگیزش شغلی در انواع ساختارهای سازمانی توانا ساز و بازدارنده در بروز پدیده بی تفاوتی سازمانی

دوره 13، 2(49) تابستان، تابستان 1398، صفحه 93-121

10.30495/qjopm.2019.666881

قاضی فر سید عبدالکریم؛ جعفر ترک زاده؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی