کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
تعداد مقالات: 5
2. تأثیر سبک رهبری بر نوآوری بهره وری خدمات و فرایندهابا توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش

دوره 12، 2(45) تابستان، تابستان 1397، صفحه 93-113

ابوطالب مطلبی ورکانی؛ رویا متاجی؛ علی علیمحمد پور


5. سنجش فرهنگ دانایی - مطالعه موردی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 59-82

فرج اله رهنورد