کلیدواژه‌ها = نظام جذب
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران

دوره 14، 1(52)بهار، بهار 1399، صفحه 75-96

10.30495/qjopm.2020.519374.1135

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپا سی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی؛ محمد علی افشار کاظمی