دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. شناسایی مولفه ها و زیر مولفه های الگوی پیشران های توسعه شرکت های دانش بنیان (مورد مطالعه شرکت های دانش بنیان جنوب شرق کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.30495/qjopm.2021.1916780.3017

نیکی رزاززاده طوسی؛ مجتبی بذرافشان مقدم؛ نور محمد یعقوبی؛ عالمه کیخا؛ ابراهیم حدادی


2. ارائه الگوی مدیریت عملکرد اجتماعی برای سازمان های دولتی مورد مطالعه : شهرستان نجف آباد اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400

10.30495/qjopm.2020.1875379.2578

مهدی مطهری؛ ایرج سلطانی؛ حمید دوازده امامی