بررسی رابطة رفتار مدنی و عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت صنعتی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران

2 دانش آموخته ای کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده

عدالت سازمانی و رفتار مدنی یکی از اهداف اساسی و بسیار مهم در خشنودی شغلی و عملکرد شاغلین هر سازمانی می‌باشد. بنابراین هدف این مطالعه دستیابی بر سهم متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار مدنی در پیش‏بینی خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی است.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری و اعضای هیأت علمی در سال تحصیلی 88-87 می‌باشد (380=N). نمونه این تحقیق شامل 190 نفر از کارکنان زن و مرد دانشگاه می‌باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی از میان جامعه تحقیق انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته، پرسشنامه عدالت سازمانی، پرسشنامه رفتار مدنی و پرسشنامه خشنودی شغلی بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد که بین متغیرهای عدالت سازمانی و رفتار مدنی با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هر دو متغیر قابلیت پیش بینی خشنودی شغلی را دارند اما این میزان قابلیت در مؤلفه رویه ای عدالت سازمانی بیشتر بود. از دیگر یافته های این پژوهش این بود که بین دو گروه کارمندان مذکر و مؤنث از نظر میانگین رفتار مدنی تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین دو گروه کارمندان مذکر و مؤنث از نظر میانگین عدالت سازمانی و خشنودی شغلی تفاوت معناداری وجود داشت (01/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship of Civil Behavior and Organizational Justice with the Job Satisfaction of Mohaghegh Ardabili University Staff

نویسندگان [English]

  • Soleyman Iranzadeh 1
  • Nazel Assadi 2
1 Faculty Member of Industrial Management Group, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Undergraduate Master of Industrial Management
چکیده [English]

 
Organizational justice and civil behavior are considered as one of the basic and most important factors in the job satisfaction and performance of the staff of every organization. Therefore, the goal of this study is to determine the contribution of the variables of organizational justice and civil behavior in predicting the job satisfaction of MohagheghArdabiliUniversity staff.
The Statistical population consists of all the administrative personnel and the academic staff in the academic year 87-88            (N =380). The study sample included 190 male and female staff of the University based on relative random-stratified sampling.In order to collect data, researcher-made questionnaires-organizational justice questionnaire, civil behavior questionnaire, and job satisfaction questionnaire-were used. The results showed that there is a meaningful relationship between the variables of organizational justice and civil behavior with the job satisfaction of the staff, and both variables have the capabilitiy of predicting job satisfaction, but this capability was higher in the case of the organizational justice.
Another finding of the research was that there was not a meaningful difference between the male and female staff with regard to civil behavior. However, there was a meaningful difference between the male and female staff from the viewpoint of organizational justice and jab satisfaction (P <0.0l).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Justice
  • Civil Behavior
  • Job satisfaction
  • Staff
Robbins s.p (1999), Organizational behavior. 6th  ed. Englwood Cliffs  NJ: prentice-hall

 Cohen A. (2006),The Relationship between multiple commitments and Organizational citizenshipBehavior In Arab and jevish cultur. Journal of vocational Behavior. Vol. 69(1). PP. 105-118

Aryee, S. (2004). Exchange fairness and employee performance: An examination of the relationship between organizational politics and procedural justice. Organizational Behavior and Human Decision Processes, vol. 94(1). PP. 1-14.

Egrrot, T. (2006). Effect of department structure on the organizational citizenship behavior department effectiveness relationship. Journal of Business Research. Vol. 59 (10-11). PP. 1116-1123.

Colquitt, J. A. (2004). Justice and personality: using integrative theories to derive moderators of justice effects. Organizational Behavior and Human Decision Processes. Vol. 100(1). PP. 110-127.

Bachrach, D.G. (2006). Organizational Citizenship Behavior and Performance Evaluations: Exploring the impact of Task Interdependence. Journal of Applied Psychology. Vol. 91(1). PP. 193-201.

Bachrach, D.G. (2006). Effect of Task Interdependence of the Relationship between Helping Behavior and Group Performance. Journal of Applied Psychology. Vol. 91(6). PP. 1369-1405.

Ghaseminejad, A., Sayadat, S. A., & Nouri, A. (2005). Determining the Relationship between Organizational Climate and Job Stress and Job Satisfaction of the Teachers of the  City. Journal of Educational Sciences and Psychology, 12, 45-64, (In Persian).

Halpin, A. W., & Kraft, J. D.  (2003) .General Educational Management. Translated by: M. Seyyed Abbaszadeh, Urmia: Urmia University Press, (In Persian).

Mohammadzadeh, A., & Mehroojan, A. (2001). Organizational Behavior Contingent Attitude. (First Edition). Tehran: Sahab Publication, (In Persian).

Rezaei Dolatabadi, H. (2004). Investigating the Relationship between Organizational Climate and Job Satisfaction among Employees of Isfahan Steel Co., Master's Thesis. Isfahan: Isfahan University, (In Persian).

Rezaei P., Shokrkon, H., & Najarian, B.  (2005). Relationship between Job Satisfaction and Achievement Motivation with Mental Health and Responsibility of Female Educators in Ahvaz Schools. Journal of Educational Sciences and Psychology, 12, 65-86, (In Persian).

Siyahi, H. (2006). Investigating the Relationship between Satisfaction, Organizational Commitment and Occupational Attachment with Job Desires, Job Performance and Educational Level among Employees of Khouzestan steel Company. Master Thesis, Ahwaz: Islamic Azad University, (In Persian).