بررسی ارتباط بین مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه حسابداری، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش شرکت (شاخص Q-Tobin)، محدودیت مالی (شاخص KZ)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارائیها به عنوان شاخصهای عملکرد در نظر گرفته شده اند. دوره زمانی مطالعه سالهای 1385 تا 1389 است. متغیر مسؤولیت پذیری اجتماعی شرکتها از طریق پرسشنامه امتیاز بندی شده است و اندازه نمونه 79 شرکت می باشد. آزمون فرضیات در دو مرحله انجام گشته است: مرحله اول، با استفاده از داده های سال 1389 و مرحله دوم، با استفاده از میانگین داده های سالهای 85-89. آزمون فرضیه با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره (OLS) و نرم افزار Eviews 7 اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که پس از کنترل اندازه شرکت، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک، بین مسؤولیت پذیری اجتماعی و عملکرد شرکتها ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Social Responsibility and the Performance of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Yoones Badavar Nahandi 1
  • Rasool Baradaran Hasanzadeh 1
  • Jila Jalalifar 2
1 Assistant Professor, Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Graduate Student, Accounting Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relationship between social responsibility and the performance of the companies listed in Tehran Stock Exchange. EVA, MVA, Q-Tobin index, KZ index, ROA and ROE are considered as performance indicators. The study was carried out from 2006 to 2010. Corporate Social Responsibility (CSR) variable has been scored using a questionnaire, and sample size includes 79 participants. Hypothesis testing has been performed at two steps: the first phase, using the data of 2010 and the second phase, using the mean of the data of 2006-2010. Multiple regression analysis (OLS) and Eviews 7 software have been used to test the hypotheses. The results show that after controlling firm size, leverage and systematic risk, there is a positive relationship between CSR and the firms’ performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Social Responsibility
  • Firms’ performance
  • EVA
  • MVA
  • Q-Tobin index
  • KZ index
  • ROE
Afiff, Saffana & Samuel, P.D. Anantadjaya (2013), Csr & Performance: Any Evidence from Indonesian   LQ45 ?, Review of Integrative Business & Economics Research, Vol 2 (1), pp 85-101
Brine, Matthew, Rebecca, Brown& Greg, Hackett (2007), Corporate Social Responsibility and Financial Performance in the Australian Context,  Economic Roundup, Vol.31, no.4, pp 47-58.
Cheng, Beiting, Ioannis, Ioannou & George, Serafeim (2011), Corporate Social Responsibility and Access To Finance, Strategic Management Journal, VOL 34, pp 7-14
Comincioli, Nicola, Laura, Poddi & Sergio, Vergalli (2012), Corporate Social Responsibility and Firm's Performance: a strati graphical Analysis, Publication Note di Lavoro, Available at SSRN:http://ssrn.com/abstract=2132202, 1392/01/15
Garcia-Castro, Roberto, Miguel A., Ariño & Miguel A., Canela (2007), Does Social Performance Really Lead to Financial Performance? Accounting for Endogeneity, Journal of Business Ethics, Volume 92, Issue 1, pp 107-126
Ghasemi, B. (2003). Theories of Organizational Behavior. Tehran: Publishing Board, (In Persian).
Kinsman, Michel D. & Joseph A. Newman (1998), Debt tied to lower firm performance: Finding calls for review of rise in debt use, Graziadio Business Review, vol 1, issue 3.
Mirsapasi, N. (2010). Strategic Management of Human Resources and Labor Relations. Tehran: Mir Publishing, Twenty-ninth Edition, (In Persian).
Mittal, R.K., Neena, Sinha & Archana, Singh (2008), An analysis of linkage between economic value added and corporate social responsibility , Management Decision Vol. 46 No.9, pp 1437-1443.                                                                                                                                  Moghimi, S. M. (2006). Organization and Management of Research Approach. Tehran: Terme Publishing, (In Persian).
Robbins, S. A. (2006). Basics of Organizational Behavior, Translation: Ali Parsaeian and Seyyed Mohammad Arabi. Tehran: Publications Office of Cultural Research , (In Persian).
Seyed Javadin, S. R. (2008). Human Resources Management and Staff Affairs. Tehran: Negah Danesh Publication, (In Persian).
Seyed Javadin, S. R., & Moshfeq, M. (2008). The Effect of Staff Performance Evaluation on Performance Improvement in the University of Imam Sadiq (AS). Two Quarterly Journal of Management Thesis, 2, 95-122, (In Persian).
Saedi, S., Khalatbari, J., & Mori Abaadi, Ne. (2010). The Relationship between Quality of Work Life and Organizational Health with Job Satisfaction. Journal of Industrial / Organizational Psychology, 1(4), 55 -64, (In Persian).
Soltani, I. (2008). Self-Assessment and Improvement Tools in Human Resource Management. Isfahan: Arkan Danesh Publishing, (In Persian).
Tsoutsoura, Margarita (2004), Corporate Social Responsibility and Financial Performance, Working Paper, University of California, Haas School of Business, Berkeley, 1392/01/15 http://responsiblebusiness.haas.berkeley.edu/documents/FinalPaperonCSR_PDFII.pdf
Uadiale, Olayinka Marte & Temitope Olamide, Fagbemi (2012), Corporate Social Responsibility and Financial Performance in Developing Economies: The Nigerian Experience, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.3, No.4, pp 44- 54.
Wuncharoen, Chotima (2013),The Relationship between Corporate Social Responsibility and Firm Performance From The Hotel Industry of Kho samui Island, Thailand, Proceeding of 3rd Global Accounting, Finanace and Economics Conference.