بررسی وضعیت سازمان یادگیرنده در سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ارومیه و انطباق آن با استراتژی های کارآفرینانه آن سازمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار،گروه علوم تربیتی، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران

2 دانش آموحته گروه مدیریت آموزشی، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی وضعیت مولفه­های سازمان یادگیرنده و تطابق آن با     استراتژی­های کارآفرینانه در سطح سازمان فنی و حرفه­ای شهرستان ارومیه بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان فنی و حرفه‌ای شهرستان ارومیه می­باشد. نمونه‌ آماری شامل120 نفر شاغل در سازمان فنی حرفه‌ای بوده که به روش نمونه گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از پرسشنامه­ی سازمان یاد گیرنده و استراتژی کارآفرینانه استفاده گردید. برای سنجش میزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه سازمان یاد گیرنده 90/0 و استراتژیهای کارآفرینانه 82/0 به دست آمد. داده­های پژوهش با استفاده از روشهای آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی تی، فریدمن و روش مدل معادلات ساختاری با بهره گیری از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می­دهد که مولفه­های سازمان یادگیرنده در سطح جامعه آماری بالاتر از میانگین بوده و از وضعیت مطلوبی بر خوردارند. همچنین مولفه­های سازمان یادگیرنده با برخی از استراتژی­های تطابق داشته و در برخی موارد تطابق نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of learning organization in Technical and vocational organization of Urmia and its consistency with the entrepreneurial strategis of that organization

نویسندگان [English]

  • sadegh malekiavarsin 1
  • Somaye Farji 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Graduated from Department of Educational Management, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to make study of the components of the learning organization and its compliance whit entrepreneurial strategies of the technical and professional organizations in Uromiyeh. The Statistical populationconsisted of technical and professional staff of uromiyeh. The sample of the study included 120 technical and professional staff who were randomly selected using stratified sampling.To collect the data, the researcher used the learning organization and entrepreneurial strategies questionnaires. To check the reliability of the questionnaires, cronbach's alpha coefficient was calculated which was 0.82 and 0.90 for entrepreneurial strategies and learning organizationquestionnaires respectively. The obtained data was analyzed by conducting descriptive andinferential statistics, T test, Friedman and Structural EquationModeling analyses using SPSS and PLC software. The results revealed that the components of learning organization were above the mean at an optimal level. Moreover, the components of learning organization matched some of the strategies. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning Organization
  • entrepreneurial strategies
  • technical and professional organization