شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک ANP (مطالعه موردی: مدیران و سرپرستان شرکت سیمان شهرستان درود)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت، دانشگاه شاهد

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی، دانشگاه شاهد

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در اﻳﻦ پژوهش سعی بر آن است تا با شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری به خصوص در سه جنبۀ کلی( سازمانی، فردی و محیطی) و رتبه­بندی آنها نتایجی سودمندی ارائه شود. بر این اساس با استفاده از نظر "مدیران و سرپرستان شرکت سیمان" تعداد 25 عامل شناسایی شد که با قرار گرفتن در قالب یک پرسش نامه غربالگری به تعداد 16 عامل تقلیل یافتند. روابط داخلی این عوامل توسط پرسش نامه ماتریس همبستگی عوامل شناسایی و بر اساس این روابط، یک پرسش نامه زوجی(ANP) طرح‌ریزی و توسط نرم‌افزار Super Decisions تحلیل شدند. این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی محسوب می­شود. از آنجایی‌ که از صاحب نظران آگاه برای تعیین میزان اهمیت و صحت گویه­های مربوط به پرسشنامه استفاده‌ شده است، لذا پرسشنامه از روایی لازم برخوردار می­باشد. پایایی پرسشنامه با توجه به نرخ سازگاری که کمتر از (1/0) بود، تأیید شد. در نهایت با تحلیل داده­ها، عوامل سازمانی رتبه اول و عوامل فردی و محیطی به ترتیب رتبه‌های دیگر رو به خود اختصاص دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking The effective Factors on man-power Productivity Promotion using The ANP Technique (A Case Study: Managers and supervisors Cement company in township)

نویسندگان [English]

  • Seyed Ahmad Husseini 1
  • Salman Kadkhodayi 2
  • Majid Toolabi 3
چکیده [English]

The study, has attempted to identify and rank the effective factors on man-power productivity promotion, especially in three general aspects (organizational, personal, and environmental) .In this regard, using the "Managers and supervisors points of view Cement company. ", 25 factors were identified that were reduced to 16 factors through a screening questionnaire. Internal relations of these factors were identified through the correlation matrix inventory and Analytic Network Process (ANP) was designed, The data were analyzed using Super Decisions software. This applied study was a descriptive one in terms of method. Reliability of the questionnaire was verified with regard to compliance rate of less than 0.1. Finally, after data analysis, environmental factors received the third rank after organizational and personal factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Force Productivity
  • Managers and supervisors- ANP Technique

-    Etemadi, M. (2000), “Factors in improving productivity in the industrial sector”, Journal of Knowledge Management, V 13, N 49, 80-98.

-    Allahverdi, M., Farah abadi, M., Sajadi, H. (2010), “Prioritize the factors affecting the productivity of human resources from the perspective of middle managers Isfahan University of Medical Sciences”, Journal of Hospital, V 9, N 3,4., 77-85.

-    Ben herison, K. (2004), “Improve staff productivity (system approach)”, Translation: Mirzaee, original birth and Shahgholian, Terme Publication.

-    Parviziyan, K., Saremi, M. (2005), “Productivity and Information Technology in Iran: the industry”, Journal of Humanities teacher, special management.

-    Khaki, G. (2012), “The research approach writing the thesis”, V 3, Tehran, Baztab Publication.

-    Shirazi, A., Lajavardi, S., Lajavardi, M. (2013), “Typology of the efficiency of human resources policy” Strategic Management Studies, N 14, 75-104.

-    Taleghani, G., Tanaomi, M., Farhanghi, A., Zarin neghar, M. (2011), “Evaluation factors for increasing productivity”, Journal of Public Administration, V 3, N 7, 115-130.

-    Tavari, M., Sukhkian, M., Mirnejad, A. (2008), Identify and prioritize the factors affecting labor productivity MADM techniques”, College of Industrial Management, V 1, N 1, 71-88.

-    Motakiyayi, R., Delangizan, S., Heshemi, R. (2010), “Prioritize the factors affecting labor productivity model Fuzzy MCDM, Case Study: West Regional Electric Company., Eighth International Conference on Management, Tehran, Ariana Research Group, http://www.civilica.com/Paper-IRIMC08-IRIMC08_018.html.

-    Auzina-Emsina, A. (2014), Labour Productivity, Economic Growth and Global Competitiveness in Post-crisis Period. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 317-321.

-    Chaney, T., & Ossa, R. (2013), "Market size, division of labor, and firm productivity". Journal of International Economics, 90(1), 177-180.

-    Hafez, S. M., Aziz, R. F., Morgan, E. S., Abdullah, M. M., & Ahmed, E. K. (2014), Critical factors affecting construction labor productivity in Egypt. American Journal of Civil Engineering, 2(2), 35-40.

-    Li, X., Chow, K. H., Zhu, Y., & Lin, Y. (2015), "Evaluating the Impacts of High-Temperature Outdoor Working Environments on Construction Labor Productivity in China: A case study of rebar workers. Building and Environment".95, 42-52

-    Linna, P., Pekkola, S., Ukko, J., & Melkas, H. (2010), Defining and measuring productivity in the public sector: managerial perceptions. International Journal of Public Sector Management,  23(5), 479-499.

-    Saaty, T. L. (2005), "Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making with Benefits, Opportunities, Costs, and Risks". RWS Publications.

-    Saaty,T.L. Vargas,L.G.(1982), “The Logic of Priorities: Applications in Business, Energy, Health, and Transportation, Kluwer-Nijhoff, Boston”,.

-    Tuzkaya, G, Semih, O. N, Umut, R. T, & Bahadır, G. (2007), "An analytic network process approach for locating undesirable facilities: An example from Istanbul". Journal of Environmental Management, 14

-    Ulubeyli, S., Kazaz, A., & Er, B. (2014), Planning Engineers’ Estimates on Labor Productivity: Theory and Practice. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 119, 12-19.

-    Jung, D. B. (2015), Effectiveness of higher education to labor productivity. PEOPLE, 1(1), 1-22.