شناسایی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر بهره‌وری دانش؛ مطالعه‌ای درشعب بانک ملی استان قم

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

امروزه دانش منبع اصلی کسب مزیت رقابتی محسوب می­شود، لذا فرایند ارزش­آفرینی از این منبع اهیمت فراوانی برای سازمان ها دارد که از آن به بهره­وری دانش یاد می­شود. بنابراین، شناخت نحوه شکل­گیری و ارتقای بهره­وری دانش و همچنین مشخص نمودن عوامل موثر بر آن در سازمان به ویژه برای مؤسسات مالی و بانکها که موضوع دانش و بهره­گیری از آن در جهت کسب مزیت رقابتی بسیار ضروری است، از اهمیت فراوانی برخوردار می­باشد. پژوهش حاضربه لحاظ هدف ازنوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش،یک پژوهش توصیفی و از نوع زمینه­یابی می­باشد. قلمرو مکانی تحقیق حاضر را کلیه شعب بانک ملی استان قم تشکیل می­دهند که کلیه کارکنان آنها به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. بعلاوه بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه برابر 222 نفر تعیین گردید که در نهایت تعداد 157 پرسشنامه تکمیل و برگشت داده شد. نتایج تحقیق نشان داد عوامل تخصص و خبرگی کاری، توانایی حل مسأله، توانایی تفکر، مهارتهای ارتباطاتی، انگیزش خودتنظیم، استمرار و پایداری و اختلال خلاق می توانند بطور معنی­داری وضعیت بهره­وری دانش را در سازمان مورد مطالعه تبیین نمایند. در این بین، نقش عامل انگیزش خودتنظیم و توانایی تفکر بیش از سایر عوامل بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Recognition and explanation the effective factors on knowledge productivity (A case study in Bank-Melli branches in Qom province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Yazdanshenas 1
  • Mohammad Hosein Shojaee 2
چکیده [English]

Nowadays, knowledge is considered as the main source of obtaining the competitive advantage. Therefore, knowing the formation and promotion of knowledge productivity and distinguishing the effective factors on the organizations especially financial institutions and bank, where the issue of knowledge and using it in order to obtain competitive advantage is also very important and necessary. The research method is descriptive-survey. The Statistical population included all the employees who are working in all Bank- melli branches in Qom province. The Findings showed that the professional and work expertise, problem solving skill, thinking, and communication skills, self-regulated motivation, continuity and perseverance, and creative disorder Factors can explain knowledge productivity in organizations. Among these factors, the role of self-regulated motivation and thinking skill were greater than the other factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge work
  • knowledge productivity
  • self-regulated motivation

 

-    Alvani, M., Netegh, T., Farahi, M. (2007), “The role of social capital in the development of knowledge management”, Journal of Management Sciences in Iran, V 2, N 5, 7-35.

-    Erabi, M., Musavi, S. (2009), “Strategic Knowledge Management Model for Research Centers Performance Promotion”, Journal of Research and Planning in Higher Education, N51, 1-26.

-    Best, J. (1992), “Research methods in Education and Behavioral Sciences, translated by Pasha Sharifi and Taleghani,”, Tehran, Roshd publication, V 1.

-    Zahedi, S., Najari, R. (2008), “Productivity, human resources and knowledge management” Noor publication, V 6, N1, 1-13.

-    Ghorbanizadeh, V., Mohamadi, Y. (2012), “Model of Knowledge Management in Police Organization”, Journal of Management Studies Law, N 3, 328-345.

-    Mohamadi, R., Honari, H., Kashkar, S. (2014), “The Relationship between learning organization and knowledge management subsystems productivity of human resources in sports federations”, Sport Management, V 1, N 6, 57-74.

-    Musakhani, M., Saeedi, M. (2009), “Knowledge management and business intelligence”, Technological development, N 23, 63-69.

-    Hadizade Moghadam, A., Ramin Mehr, H., Heydari, H. (2009), “The success of knowledge management model” , Public management perspective, N 4, 83-100.

-    Abell, A., & Ward, S. (2000), Skills for knowledge management: building a knowledge economy. London: TFPL.

-    Anand, N., Gardner, H. K. & Morris, T. (2007), Knowledge-based innovation: emergence and embedding new practice areas in management consulting firms. Academy of Management Journal, 50(2), 406-426.

-    Ansoff, H. I., & Sullivan, P. A. (1993), Optimizing profitability in turbulent environments: a formula for strategic success. Long Range Planning, 26(5), 11-23.

-    Bosch-Sijtesma, P., Ruohomaki, V., & Vartianen, M. (2009), Knowledge work productivity in distributed teams. Journal of Knowledge Management, 13(6),533-546.

-    Bures, V., & Stropkova, A. (2014), Labour Productivity and possibilities ofits extension by knowledge mamagement aspects. Social and Behavioral Sciences, 109, 1088-1093.

-    Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998),Working Knowledge, Harvard Business School Press, Cambridge, MA

-    Drucker, P. (1993), Post-Capitalist society. New York: Harpercollins.

-    Drucker, p. (1999), Knowledge-worker productivity: The biggest challenge. Californai Management Review, 41 (2), 79-94.

-    Ehlen, C., Van der klink, M., Roentgen, U., Curfs, E., & Boshuizen, H. (2014), Knowledge productivity for sustainable innovation: social capital as HRD target. Europian Journal of Traning and Development, 38(1/2), 54-74.

-    Harison, R., & Kessels, J. (2004), Human resource development in a knowledge economy: an orgazinational View. New York: Palgrave Macmillan.

-    Hung, Y. c., & Wu, C. J. (2010), Intellectual capital and knowledge productivity: the Taiwan biotech industry. Management Desicion, 48(4), 580-599.

-    Jashapara, A. (2004), Knowledge management: an integrated approach. New York: Prentice-Hall.

-    Kessels, J. (2001), Learning in organization: a corporate curriculum for the knowledge economy. Futures, 33, 497-506.

-    Kessels, J. W. M. (2004), The knowledge revolution and the knowledge economy. The challenge for HRD, in: Woodall, J., Lee, M., & Stewart, J. (Eds), New Frontiers in HRD, Routledge, London.

-    Kessels, J., & Van der Wreff, P. (2002), What the beyond knowledge productivity? In: T.v.Aken & T.v .Engers(Eds), Beyond knowledge productivity: report of a quest. Utrecht: Lemaa.

-    Keursten, P., Kessels, j., & Kwakman, K. (2003), Knowledge productivity in organizations: Towards a framework for research and practice. Academy of Human Resource Development, 12, 892-899.

-    Liew, A. (2013), DIKIW: Data, Information, knowledge, Intelligence, wisdom and their interrelationships. Business Management Dynamics, 2(10), 49-62.

-    Maruta, R. (2012), Transforming knowledge workers into innovation workers to improve corporate productivity. Knowledge-based Systems, 30, 35-47.

-    Massingham, p. (2014), An evaluation of Knowledge managment tools: Part 1-measuring knowledge resources. Journal of Knowledge Management, 18(6),1075-1100.

-    Michaelis, B., Wanger, J., & Schweizer, L. (2014), knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity. Journal of Business Research, 1-10.

-    Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995), The Knowledge-creating Company, Oxford University Press, New York, NY.

-    Nonaka, I. (1994), A dynamic theory of organizational knowledge creation, Organization Science, 5(1), 14-37.

-    Shapero, A. (1985), Managing professional people: understanding creative performance. New York: The Free Press.

-    Sprenger, C. C., Van Eijsden, C. H., Have, S., & Ossel, F. (1995), The four competences of the learning organization. Gravenhage: Delwel - Berenschot Foundation.

-    Stam, C. (2007B), Knowledge productivity, desining and testing a method to daignose knowledge productivity and plan for enhancement. Doctoral disseration, enschede: University of Twente.

-    Stam, C. D. (2007A), Making sence of knowledge productivity: beta testing the KP-enhancer. Journal of Intellectual Capital, 8(4), 628-640.

-    Tissen, R., Andriessen, D. G., & Lekanne Deprez, F.(1998), Value-based knowledge management, Amsterdam, Addison Wesley Longman.

-    Van Lakerveld, J. (2005), The corporate curriculum. Phd thesis, University of Twente, Enschede.

-    Vansteenkiste, M., Simons, J., Lens, W., Sheldon, K. M., & Deci, E. L. (2004), Personality processes and individual differences: Motivating learning, performance, and persistence: The synergistic effects of intrinsic goal contents and autonomy-supportive context. Journal of Personality and Social Psychology, 2, 246-260.

-    Verdonschot, S., & Keursten, P. (2011), Learning with the intention of innovating: eleven desing Principles for knowledge productivity. In: R. F. Poell & Van Woerkom (Eds), Supporting workforce learning: Towards evidence-based practice, London: Springer.