بررسی تأثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت برتولید در کلاس جهانی سازمان ها با نقش واسطه ای بهره وری سازمانی (مطالعه موردی: هلدینگ گلرنگ)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

2 دکتری گروه مدیریت صنعتی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

3 دانشجوی دکتری،گروه حسابداری،واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری،ایران

چکیده

امروزه تجارت به سبب گذار از الگوهای اقتصادی پیشین به الگوهای برسازنده دهکده جهانی، الزامات عملکردی متفاوتی را طلب می کند. به دیگر سخن برای توفیق در مدیریت تولید امروزین، باید اندیشه و سامانه ای از جنس امروز داشت.در هزاره سوم آنچه که به عنوان عامل تغییر محسوب می شود، ورود فناوری اطلاعات و کاربردهای مختلف آن می باشد. فناوری اطلاعات و کاربردهای آن خود تغییری را در کلیه بخش های سازمان ها ایجاد کرده و عامل اصلی تفکر جهانی سازی سازمان ها بوده است و از طرفی می توان از آن بعنوان سامانه ای از جنس امروز یاد کرد که الزامات سازمان های امروزین را پاسخ گو باشد. همچنین بهره وری از عوامل مهم و کلیدی در سنجش میزان به کارگیری مطلوب داده ها در تولیدات صنعتی می باشد و آن را راز موفقیت بسیاری از کشورهای پیشتاز در عرصه تولید در جهان است.در تحقیق حاضر آثار بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر فاکتورهای اساسی سازمان های تولید در کلاس جهانی با بررسی نقش واسطه ای بهره وری سازمانی، در شرکت های تولیدی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تعداد نمونه 127 مدیردر هلدینگ گلرنگ انجام گرفته است.به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون رگرسیون سه متغیره استفاده و نتایج نشان داد که بکارگیری سیستم های اطلاعاتی مدیریت از طریق ارتقاء بهره وری سازمانی بر رسیدن به سطح تولید در کلاس جهانی موثر است.در ادامه نیز به رتبه بندی تأثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر هر یک از فاکتورهای تولید در کلاس جهانی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of management information system on global organization class with the role of organizational productivity mediator (Case study: Golrang Holding)

نویسندگان [English]

  • Abutaleb Varkani motalebi 1
  • Ehsan Taghipour 2
  • Abutaleb Varkani motalebi 3
1 Assistant Professor of Educational Management, University of Imam Khomeini Maritime Science
2 Ph.D. in Industrial Management , Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 PhD student, Department of Accounting, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.
چکیده [English]

Nowdays, business because of changing the previous economic pattern to global producer pattern, requires different performance preparations. Information technology and its use have produced changes in all sections of organizations. Organizational productivity is one of the Important and key factors in assessing the amount of useful data in industrial productions. In this paper the use of management information system on essential Factors of production organization and the mediator role of organizational productivity among the productive companies have been studied. The research method was descriptive correlation and the sampling method was stratified random one, with 127 managers in Golrang Holding.To analyse the data, trivariate regression was used through increasing organizational productivity was effective in getting the global production class and ranking.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management information system
  • Organization productivity
  • Production in global class
Alwani, S. M., & Timurnejad, K.(2007), Management Information Systems. Tehran: Hamoon Software Publishing, (In Persian).

Chang, M., Yang, Y. S., & Lin, C. T.(2009), Production  Technology  Selection: Deploying Market Requiremnts, Competitive and Operational Strategies, and Manufacturing Attributes. International Journal of Computer Integrated Manufacturing, 22(4), 345-355.

Elsadig Musa, A.(2010), Information and Communications Technology Effects on East Asian Productivity.Knowl Econ, 191.

Farsijani, H.(2010), Production Methods and Practices in the World Class. Tehran: Publications, (In Persian).

Farsijani, H.(2007), Global Class of Organizations and Comprehensive Quality Management. Tehran: Publication of Iran's Education and Research Center, (In Persian).

Haynes, A.(1999), Effects of World Class Manufacturing on Shop Floor Workers. Journal of European Industrial Training, 23(6), 300-309, (In Persian).

Ketikidis, P. H., & Koh, S. C. L.(2008), The Use of Information System for Logestics and Supply Chain Management in South East Europe. International Journal of management science, 592-598. 

Khaki, Gh.(2008), Research Methods in Management. Tehran: Reflection Publications, (In Persian).

Kirk Bryd, P., & Entry, K.(2008), Globalization of Organization Management and Design.Translation by R. Vaezi, & J. D. Zare Eshkazari, Tehran: Ganjineh Publications, Humanities, (In Persian).

Lillian Y.  F. k. & Wing,  M. F.(2001), Exploring the Relationship between Total Quality Management and System Development. Information Management, 38(6), 355-371.

Louis, R., & Francoise, B.(2008), Project Management System: An Empirical Study of Their Impact on Project Manager and Project Success. International Journal of Project Management, 26(2), 213-220.  

Mahmoudi, S. M.(2007), Information Systems in Management. Tehran: Tehran University Press, (In Persian).

Maud, S., & Henry, L.(2002), Proposing a World Class Manufacturing Concept for the Make to Order Sector. International Journal of Production.

Mortazavi, S. M.(2004), The Role of Information Technology in Production and Manufacturing. Tadbir, 148, (In Persian).

Rezayian, A.(2006), Management Information Systems. Tehran: Publications, (In Persian).

Salaheldin, S, I., & Eid, R.(2007), The Implementation of World Class Manufacturing Techniques in Egyptian Manufacturing Firms. Industrial Management & Data System, 107(4), 551-566, (In Persian).

Sarafizadeh, A.(2007), Information Technology in Organization. Tehran: Mir Publishing, (In Persian).

Sarafizadeh, A., & Panahi, A.(2002), Information Management Systems for Theories, Concepts and Applications. Tehran: Mir Publishing, (In Persian).

Sobhani Fard, Y.(2005), Production in the World Class. Tadbir Magazine, 157.

Vonderembse, M. A., & Raghunathan,T. S.(1997), Quality Functin Deployment’s Impact on Production Development. International Journal of Quality, 2(4), 253-271.