بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در افزایش بهره‌وری کارکنان مورد مطالعه (کارکنان بانک مسکن تبریز)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 کارشناس ارشد سیستم‌های هوشمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

موضوع مقاله حاضر، بررسی تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات( (ICT، در افزایش بهره‌وری کارکنان، و بهبود بهره‌وری سازمان‌ها است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر جمع‌آوری اطلاعات پیمایشی (با استفاده از پرسش نامه) و از نظر تحلیل اطلاعات، توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را  100 نفر از کارکنان بانک مسکن تبریز تشکیل می‌دهند. روش نمونه گیری تصادفی بوده و پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. این ضریب برای مؤلفه فناوری اطلاعات و ارتباطات (84/0)، و برای مؤلفه بهره‌وری کارکنان(86/0) می‌باشد.  در این تحقیق اثر همبستگی بین متغیرهای "زیر ساخت های فناوری اطلاعات" و "فناوری اطلاعات" و "کاربرد اطلاعات"، با بهره‌وری کارکنان؛ و همچنین آزمون t بین آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده نشانگر آن است که بین فناوری اطلاعات و بهره‌وری کارکنان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشته و فناوری اطلاعات بر بهره وری کارکنان تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of the effect of using ICT on increasing the employees' productivity (Case study: Bank Maskan personnels in Tabriz)

نویسندگان [English]

  • Mina Faragi 1
  • Bahman Faraji 2
  • Saeed Sehat 3
1 Department of Technology Management allame Tabatabai university,Tehran,Iran
2 Department of Artificial Intelligence,Amirkabir university of Technology,Tehran,Iran
3 Department of Management,Branch,Allameh Tabatabai University,Tehran,Iran
چکیده [English]

Nowadays, information and communication technology are considering a main tool for increasing the productivity. The aim of this study was to investigate the effect of IT and ICT on increasing the productivity level of organizations. The research method was an applied survey. The research population included 100 employees of Maskan bank in Tabriz. The sampling method was simple random sampling. To gather the data a questionnaire was used. The reliability of the questionnaire, using cronbach's Alpha for ICT (0.84), productivity (0.86) were obtained. The inferential statistics, correlation between variables (information technology substructures IT, and the application of information with employees' productivity and t-test were investigated. The result showed a direct and meaningful relation between some variables as IT substructures, and the use of information and employees' productivity. It doesn't have any effect on employees' productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information and communication technology
  • information substructures
  • Productivity
  • the role of productivity in the organization
Ahmadi, A., & Shams Iraji, Sh. (2003), Information Technology and its Applications, (In Persian).

Babaeian, A., Alizadeh, H., & Mohammadi Majmouni, A. (2014), Human Resource Productivity Management. Tehran: Noavaran Sharif, (In Persian).

Brynjolfsson, E., & Lorin, M. H. (2000), Beyond Computation: Information Technology, Organizational and Business Performance. Journal of Economic Perspectives, 14(4).

Dastranj, H. (1999), Investigating the Effects of Information Technology on Organizational Structure. Master's Thesis, Tehran: Tarbiyat Modares University, (In Persian).

Dewan, S., & Kenneth, L. K. (2012), Information Technology and Productivity: Preliminary Evidence from Country-Level Data. Management Science, 46(4), 548-562.

Ezzati, M. (1997), Research Method in Social Sciences. Tehran: Research Institute of Economics, (In Persian).

Golipour, R. (2008), The Effect of Information Technology on Organizational Structure and Labor Force Structure, 41, (In Persian).

Hersey, H., & Goldsmith, M.(2006), A Situational Approach Toperformance Planning. Training and Development Journal, Madison, 34(11).

Hitt, L. M., & Eli, M. S. (2009), The Role of Information Technology in Modern Production: Complement or Substitute to Other Inputs?. University of Pennsylvania.

Holmes, D. (2004), World of Acquaintance with Information Technology. Translated by M. Azarakhsh, Tehran: Tehran Univercity Publishing, (In Persian).

ITU. (2003), World Telecommunication Indicators. International Telecommunication Union.

Jalava, J., & Pohjola, M. (2005), Economic Growth in the New Economy: Evidence form Advanced Economies. Information Economics and Policy, 14, 189-210.

Khaki Gh. (2010), Productivity Management. Tehran: Kohsar Publication, (In Persian).

Khaki, Gh. (2002), Acquaintance with Productivity Management and Analysis at the Institutions. Cultural Center, (In Persian).

Khalesi, A. (2005), New Economics and productivity. New Economics and Business Journal in Iran, 45-50, (In Persian).

Kraemer, K. L., & Jason, D. (2007), Information Technology and Productivity: Results and Implications of Cross-Country Studies. Oxford: Oxford University Press.

Lee, H. H., & Yougesh, Kh. (2003), Information Technology and Productivity Growth in Asia. Washington: International Monetary Fund.

Lichtenberg, F. R. (2011), The Output Contributions of Computer Equipment and Personal: A Firm-level Analysis. Economics of Innovation and New Technology, 3, 201-218.

Mansell, R. (2009), Information and Communication Technologies for Development: Assessing the Potential and the Risks. Telecommunications Policy, 23(1), 35-50.

OECD. (2008), OECD Information Technology Outlook: ICTs, E-Commerce, and the Information Economy. Paris: Organization of Economic Cooperation and Development.

Ostadzadeh, M. (2008), Effective Factors on Increasing or Reducing Human Resource Productivity. Journal of Government Management, 1, 51-66, (In Persian).

Paul, H., & Blanchard, K. (2014), Management of Organizational 4end, New Dehil: Prentice Hall.

Saadatmandi, H. (2004), The Relationship between Information Technology and Organizational Structure and Obstacles to Its Establishment at Iran National Steel Company End. Master's Thesis, Tehran: Tehran University, (In Persian).

Samia, N., & Satti, O. M. (2010), The Impact of ICT on Economic Development in the Arab World: A Comparative Study of Egypt and the Gulf Countries. The United Nations University (UNU), Instiute for New Technologies (INTECH).

Sarrafizadeh, N. (2004), Information Technology in Organization, Management Monthly, 55. 29-30, (In Persian).

Shahangiyan, A. (2005), Information Technology in Organization. Tadbir Monthly, 124, (In Persian).

Sarrafizadeh, A. (2004), Information Technology in IT Organization, Concepts and Applications.  Shiraz: Mir Publishing, (In Persian).

Slite, S. (2002), Information Technology. Tehran: Ghadyani Publication, (In Persian).

Turani, H., & Yazdani Milajerdi, M. (2004), Article Survey on the Relationship between Observance of the Principles Human Relations and Productivity Principals of Girls' High School in the Public Administration of Tehran. 1, (In Persian).

Turban, E.F.(2012), Information Technology for Management. Newyork: West.

Zargar, M.(2003),Principles and Concepts of Information Technology. Tehran: Behineh Publishing, (In Persian).