تأثیر سبک رهبری بر نوآوری بهره وری خدمات و فرایندهابا توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت آموزشی،دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)،نوشهر، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت،واحد چالوس،دانشگاه آزاد اسلامی،چالوس،ایران

3 مدرس دانشگاه، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)،نوشهر، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر سبک رهبری بر نوآوری بهره وری خدمات و فرایندها، با توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش در شعبات بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق 800 نفر از کارکنان بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 260 نفر تعیین گردیده است. در این تحقیق از روش نمونه گیری غیراحتمالی و از نوع تصادفی ساده استفاده شده است. ابزارهای استفاده شده در این تحقیق، پرسش نامه رهبری تحول کاریزماتیک و رهبری تراکنشی دن هارتوگ و همکاران(2007)، پرسش نامه نوآوری بهره وری خدمات پالادینو(2008)، پرسش نامه نوآوری فرآیندها وانگ واِحمِد(2004) و پرسش نامه تسهیم دانش دن هارتوگ و همکاران(2007) می باشد، که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 762/0، 725/0 و 781/0 به دست آمده و روش تحلیل عاملی برای بررسی روایی استفاده شده است. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزارهای SPSS و AMOS  تحلیل شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان می دهد سبک رهبری بر نوآوری بهره وری در سازمان با توجه به نقش تعدیل گری تسهیم دانش در سازمان درشعبات بانک مهر اقتصاد غرب استان مازندران تأثیر مثبت دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Leadership Style on Productivity Innovation in Services and Processes Given the Moderating Role of Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

  • Abutaleb Motalebivarkani 1
  • Roya Mataji 2
  • ali alimohammadpour 3
1 Assistant Professor of Educational Management, Imam Khomeini University of Marine Sciences, Noshahr, Iran
2 Master of Science (Management), Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalus, Iran
3 University lecturer, Imam Khomeini Naval Sciences University, Nowshahr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of leadership style on the innovation of service productivity and processes in view of the moderating role of knowledge sharing in branches of the Mehr Economy Bank in West of Mazandaran province. The research method is a descriptive survey. The statistical population of this study was 800 employees of Mehr Bank of Mazandaran province and the sample size was 260 using Morgan table. In this research, a non-probabilistic random sampling method was used. The instruments used in this study were Charity Transformation Leadership Leadership Leadership Questionnaire (Dan Hartg et al., 2007), Palladino Service Innovation Innovation Questionnaire (2008), Process Innovation Questionnaire (Wang Wahmad, 2004), and Dan Hartgow Knowledge Sharing Questionnaire (2007),(Their reliability through Cronbach's alpha was 762/0, 725/0 and 781/0 respectively, and factor analysis method was used for validity verification. Research hypotheses have been analyzed using structural equation model with partial least squares approach through SPSS and AMOS software. The results of the assumptions test show that leadership style has a positive effect on productivity innovation in the organization due to the role of knowledge sharing in the organization of the Mehr Economy Bank in Mazandaran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Sharing
  • Leadership of Charismatic Transformation
  • Process
  • Service Innovation
  • Transactional Leadership

Arsariy, B., & Naktyuon E. (2014), The Role of Transformational and Transactional Leadership in Creating, Sharing and Exploiting Organizational Knowledge. Journal of Leadership & Organizational Studies, 9(4), 32-44.

Bass, B. M., & Avolio, B. J. (1994), Improving Organizational Effectiveness through Transformational Leadership. CA: Sage Publications.

Chaleshtari, M. R.(2009), The Relationship between Transformational Leadership Styles, Exchange with Organizational Justice and Model Presenting in the Physical Education Organization of the Islamic Republic of Iran, Sport Management Magazine, 7, (In Persian).

Dann, T., Joyce, S., & Bression, N. (2015), Key Findings from Hackett’s Performance Study on Talent Management Maturity. Palo Alto: Hackett Group.

De Angelo, S., & Noe, R. A. (2016), Knowledge Sharing: A Review and Directions for Future Research, Human Resource Management Review, 20,115-131.

Deckanson, D.E.(2013), Trust and Managerial Problem Solving, Administrative Science Quarterly, 17, 229-239.

Emozad Khalili, & M., Eskandari, R. (2012), Evaluation of the Relationship between Transformational Leadership and Employees Knowledge Sharing (Case Study: Gas Company of Mazandaran Province). Third Conference on Executive Management, (In Persian).

Esmaeili, M. (2009), Effective Factors on Performance Improvement in Iranian Public Sector Organizations. Journal of Humanities and Social Management, 8(4) , (In Persian).

Fakhrian, S. (2002), Investigating the Relationship between Creativity and Innovation of Staff Experts with Organizational Factors, Master's Thesis, Tehran: Tehran University, (In Persian).

French, W. L., & Bell, C.H.(2003), Organization Development: Behavioral Science Interventions for Organization Improvement. London: Prentic Hall.

Ghafourian, M., Carnama, A., & Mollazani, A. (2016), Investigating the Relationship between Transformational Leadership and Organizational Performance, Organizational Development, 24, (In Persian).

Hosseini, S. H. (2016), Innovation in Organizations: Concept, Types and Processes. Journal of Economics and Management, 42, (In Persian).

Humafrizes, C. (2005), Knowledge Sharing and Group Cohesiveness on Performance: An Empirical Study of Technology R&D Teams in Taiwan. Journal of Technovation, 20, 786-797.

Jung, D., Chow, C., & Wu, A. (2003), The Role of Transformational Leadership in Enhancing Organizational Innovation: Hypotheses and Some Preliminary Findings, The Leadership Quarterly, 14, 525-554.

Jung, J., & Xiyan, R. (2016), Macro Process of Knowledge Management for Continuous Innovation. Journal of Knowledge Management, 14, 573-591.

Keshtkaran, M. A., & Islami, M. (2009), Sharing Knowledge at Tehran's Public Universities. Social Capital Approach, Public Management Publication, 7, (In Persian).

Khan, R., Rehman, A. U., & Fatima, A. (2009), Transformational Leadership and Organizational Innovation: Moderated by Organizational Size, African Journal of Business Management,3(11), 84-678.

Khazayei Poual, Y. (2015), Improvement, Absorption and Maintenance of Human Resources from the Present to the Desired. Synopsis of the Human Conference in the Oil Industry, (In Persian).

Laub, J. (2014), Difining Servant Leadership: A Recommended Typology for Servant Leadership Studies, Servant Leadership Roundtable, 1-12.

Mashbaki, A. P. (2013), Leadership and Production Output of Innovation (Focus on Supply Chain Components: A Case Study of Automobile Manufacturers in Iran). Management Research, 1, (In Persian).

Mojedaghloo, A. (2013), Transformational Leadership Model Design in Iranian Administrative Organizations. Management Knowledge, 62, 77-100, (In Persian).

Rahimnia, M., & Javadi, R. (2015), Investigating the Relationship between Creativity and Innovation of Individuals for Innovation in Research Organizations. Development Magazine, 8, (In Persian).

Renzle, B. (2012), Trust in Management and Knowledge Sharing: The Mediating Effects of Fear and Knowledge Documentation. Omega, 36, 206-220.

Robbins, S. (1990), Basis of Organizational Behavior. Translated by: Gh., Kabiri Tehran: Islamic Azad University Publishers, (In Persian).

Roshanandel, N. (2009), Investigating the Impact of Transformational Leadership Style on Innovation Among the Heads of Universities and Institutes of Higher Education in Tehran. Journal of Educational Studies and Psychology, 8, (In Persian).

Salvation, A. A., & Maghsudi, T. (2016), Investigating the Impact of Transformational Leadership on Organizational Innovation through Mediation Sharing knowledge. Quarterly Journal of Management Studies (Improvement and Development), 80, (In Persian).

Shagerdi, N., & Sadeghi, H. (2015), Students' Attitudes Towards the Sharing of Knowledge in Higher Education Institutions of Tehran University (Case Study: Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran). Quarterly of Iranian Higher Education Association, No. 3, (In Persian).

Shirvani, A. A. (2010), The Relationship between Transformational Leadership and Entrepreneurship Intra-organizational staff (Case Study: Esfahan Steel Companies). National Examination of Management and Leadership Challenges in Iranian Organizations, Isfahan, (In Persian).

Teristoun, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V.(2015), Transformational Leadership, Learning, and Employability: Effects on Performance among Faculty Members. Contributed Papers, 739-742.

Uzbashi, M. (2013), The Relationship between Transformational Leadership and Service Innovation in Medical Services Institutions. International Conference on Management and Entrepreneurship, (In Persian).

Xuin, R., Chang, J., & Hasyang, E. J. (2015), How to Quantify Support for and Against the Null Hypothesis: A Flexible WinBUGS Implementation of a Default Bayesian t-test. Psychonomic Bulletin & Review, 16, 752-760.

Yu Yuan, H., Scheniyder, R., & Junson, Y.  (2016), Impact of TQM and Organizational Learning on Innovation Performance in the Light-Tech Industry. International Business Review,13.