طراحی مدل رابطه معنویت در محیط کار با عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمان

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

گسترش مفاهیمی همانند معنویت و باورهای مذهبی در هزاره جدید موجب شده است که امروزه مفهوم معنویت و کاربردهای آن برای دولت­ها، سازمان­ها، مدیران و کارکنان اهمیت دو چندانی یابد. یکی از مهمترین مباحث این حوزه نقش معنویت و مباحث معنوی در بهبود محیط کار می­باشد. در این مطالعه پژوهشگران به دنبال ارائه مدلی برای بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار با عملکرد منابع انسانی و عملکرد سازمانی می­­باشد. در گام اول با جمع آوری متغیرهای موضوع از ادبیات پژوهش و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مدل مفهومی پژوهش طراحی گردید. در گام دوم با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به برازش مدل پژوهش پرداختیم. جامعه آماری پژوهش دانشگاه علامه طباطبایی می­باشد و نمونه­گیری به روش تصادفی ساده انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 217 پرسش نامه جمع آوری شده نشان می­دهد که توکل داشتن، مراقبت از ارزش­های انسانی کارکنان، شکوفاشدن خلاقیت منابع انسانی، احساس هدفدار بودن و افزایش بهره وری سازمان بیشترین تأثیر را در هر یک از متغیرهای مکنون مدل دارند. همچنین با توجه به مقادیر آماره پایایی مرکب(CR) و سطح معنی داری متغیرها و شاخص­های برازش مدل فرضیه­های پژوهش مورد تأیید قرار می­گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model Explaining the Relationship of Spirituality in the Workplace with Human Resource and Organizational Performance

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sabet Motlagh 1
  • mehdi alvani 2
1 Ph.D. student of Management, School of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
2 Professor of Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The rapid spread of spirituality and religious beliefs in the new millennium has increased the importance of spirituality and its applications for governments, organizations and managers. One of the most significant issues in this regard is the role spirituality can play in promoting the workplace atmosphere. Thus, the aim of the present research was to design a model to assess the relationship between spirituality in workplace with human resource and organizational performance. To achieve the aim, the researchers first designed a conceptual model using relevant variables collected through a rich literature review and via exploratory factor analysis. Secondly, they examined the model using Structural Equation Modeling. The results of the questionnaires that were collected from a random sample of 217 workers at Allameh Tabataba'i University showed that trust in God, catering for human values of employees, fostering labor force creativity, felling a sense of meaningfulness of work and increasing organization productivity have the greatest impact on each of the latent variables of the model. Based on the values of CPR statistics, the set significant level and model fit indices, the research hypotheses were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resources performance
  • Organizational Performance
  • Spirituality
  • structural equation modeling

Abazari, A. M., & Amirianzadeh, M. (2016), The Relationship between Workplace Spirituality and Organizational Commitment with Organizational Citizenship Behavior. New Approach to Educational Management, 7, 119-144, (In Persian).

Ahadi Shoar, S. M., Irani, H., Golverdi, M., & Jafari4, S. M. (2014), Studying the Relationship between Spirituality in the Workplace from the perspective Milliman and Engagement at Work (Case: Jahad Keshavarzi Organization of Qom). Organizational Culture Management, 12(1), 41-61, (In Persian).

Amirhosseini, Z. & Ghobadi, S.(2015), The Study of Spirituality in the Workplace and the Productivity of the Organizational Force in the Tourism Bank. Iranian Journal of Public Administration Mission, 6, 95-110, (In Persian).

Doaie, H., & Azizi, M. (2012), The Impact of Spirituality at Work on Organizational Citizenship Behavior with Emphasis on Organizational Commitment. Managment, 4, 29-51, (In Persian).

Fereydoni, M., & Ghahfarrokh, E. A. (2015), The Relationship between Organizational Spirituality and Organizational Citizenship Behavior in Staff of Sport and Youth General Office of Tehran Province. Journal Of Sport Management, 7, 921-933, (In Persian).    

Molaey, M., Mehdad, A., & Golparvar, M. (2014), Relationship of Spirituality in Workplace, Internal Motivation and Work Engagement with Task Performance. Journal of Management  System, 15, 47-55, (In Persian).

Shoar, S. M. A., Irani, H., Golverdi, M. & Jafari, S. M. (2014), Studying the Relationship between Spirituality in the Workplace from the perspective Milliman and Engagement at Work (Case: Jahad Keshavarzi Organization of Qom). Organizational Culture Management, 12, 41-61, (In Persian).

 yazdani, m. A. E., Akbar, A., & Abzari, M. (2013), The Moderating Effect of Organizational Commitment on the Relationship between Employees' Perceptions of Workplace Spirituality and Spiritual Intelligence in Isfahan Steel Company. 14(52), 79-88, (In Persian).

Yektaee, M. R., Alipur, M., Khosravi, A., & Bazrafshan, H. (2016), Effect of Spiritual Intelligence on Individual Performance (Case: Department of Education and Training of the Region 6). Organizational Culture Management, 13(4), 1267-1287, (In Persian).

Barrett, R. (2009), What’s right and wrong with spirituality in the workplace. Journal of Management, Spirituality & Religion, 6(3), 261-268.

Beehner, C. G., & Blackwell, M. J. (2016), The impact of workplace spirituality on food service worker turnover intention. Journal of Management, Spirituality & Religion, 13(4), 304-323.

Bickerton, G. R., Miner, M. H., Dowson, M., & Griffin, B. (2014), Spiritual resources in the job demands-resources model. Journal of Management, Spirituality & Religion, 11(3), 245-268.

Eanders, J.E., Hopkins, W., & Geroy, G.D.(2004), Spirituality-Leadership-Commitment Relationships in the Workplace: An Exploratory Assessment.

Fanggidae, R. E., Suryana, Y., Efendi, N., & Hilmiana. (2016), Effect of a Spirituality Workplace on Organizational Commitment and Job Satisfaction (Study on the Lecturer of Private Universities in the Kupang City -Indonesia). Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 639-646.

Geroy, G.D.(2005), Preparing Students for Spirituality in the Workplace.New Directions for Teaching and Learning,104,67-74.

Godwin, J. L., Neck, C. P., & D’Intino, R. S. (2016), Self-leadership, Spirituality, and Entrepreneur Performance: a Conceptual Model. Journal of Management, Spirituality & Religion, 13(1), 64-78.

Hassan, M., Bin Nadeem, A., & Akhter, A. (2016), Impact of Workplace Spirituality on Job Satisfaction: Mediating Effect of Trust. Cogent Business & Management, 3(1).

Karen, C. C., George, R. G., & Sally, A. R. (2000), A Framework for Accommodating Religion and Spirituality in the Workplace (and Executive Commentary). The Academy of Management Executive, 14(3), 124-134.

Marques, J. (2005), Spirituality in the Workplace: Developing an Integral Model and a Comprehensive Definition. 7.

Marques, J., & Dhiman, S. (2008), On Teaching and Learning about Spirituality in the Workplace at the MBA Level. The Journal of Global Business, 2(1), 95-111.

Miller, D. W., & Ewest, T. (2015), A New Framework for Analyzing Organizational Workplace Religion and Spirituality. Journal of Management, Spirituality & Religion, 12(4), 305-328.

Petchsawang, P., & McLean, G. N. (2017), Workplace Spirituality, Mindfulness Meditation, and Work Engagement. Journal of Management, Spirituality & Religion, 14(3), 216-244.

Purnamasari, P., & Amaliah, I. (2015), Fraud Prevention: Relevance to Religiosity and Spirituality in the Workplace. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 211, 827-835.

Strhan, A. (2014), Spirituality, religion in the American workplace. Journal of Management, Spirituality & Religion, 11(1), 91-94.

Whitaker, B.G., & Westerman, J.W.(2014), Linking Spirituality and Values to Personal Initiative Through Psychological Empowerment. Journal of Management, Spirituality & Religion, 11(3), 269-291.