بررسی تأثیر ارزش آفرینی استراتژیک سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی انسانی به واسطه نقش میانجی بهروزی شغلی (مطالعه موردی: کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت دولتی،واحد بناب،دانشگاه آزاداسلامی،بناب،ایران

2 مربی گروه حسابداری، واحد بستان آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران

چکیده

مقااله حاضر تأثیر ارزش آفرینی استراتژیک سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی انسانی به واسطه نقش میانجی بهروزی شغلی در کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی را بررسی می کند. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه کارکنان بانک ملی استان آذربایجان غربی است. حجم کل جامعه کارکنان 606 نفر بوده است که از این تعداد 235 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های گلموگروف-اسمیرنف،r پیرسون و معادلات ساختاری با نرم افزار SPSS و لیزرل استفاده شده است. ابزار جمع­آوری داده ها، پرسش نامه های استاندارد می­باشد. که پس از سنجش روایی و پایایی آن، در اختیار نمونه­ آماری قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ های آماری از روش­های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. برای تحقق اهداف تحقیق حاضر شش فرضیه اصلی تدوین گردید که جهت تایید یا رد فرضیه­ها از معادلات ساختاری(تحلیل مسیر) استفاده شد. نتایج بررسی حاکی از آن است که در چارچوب ابعاد بهروزی شغلی کارکنان،روابط سازمانی مثبت به اندازه(60/0)، خودپذیری حرفه ای به اندازه(51/0)، خودمختاری در شغل به اندازه(13/0)، هدفمندی شغلی به اندازه (27/0)، روابط تسلط بر محیط به اندازه (25/0)، پیشرفت در شغل به اندازه(40/0)، باعث افزایش تأثیر ارزش آفرینی استراتژیک سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی انسانی می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Strategic Human Capital Value Creation on Labor Productivity via Career Prosperity: The Case Study of Staff at West Azerbaijan National Bank

نویسندگان [English]

  • Farhad Nezhad Irani 1
  • alireza dadjouyan 2
1 Assitant Professor, Department of Estate Management, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
2 Instructor, Department of Accounting, Bostanabad Branch, Islamic Azad University, Bostanabad, Iran
چکیده [English]

The current research examined the effect of strategic human capital value creation on labor productivity of the staff working at West Azarbaijan National Bank with a focus on career prosperity. The research population in this descriptive applied survey were the 606 staff at West Azarbaijan National Bank from whom a sample of 235 was randomly selected. The research data were collected using standardized questionnaires that were validated prior to the study. Descriptive and inferential statistical tests like Kolmogorov-Smirnov test, R-Pearson and Constructive Equations were run on the research data.  The findings regarding the extent to which various features of career prosperity can boost the effect of strategic human capital value creation on labor productivity revealed the effect of organizational relations (0.60), professional self-acceptance (0.51), career autonomy (0.13), career purposefulness (0.27), relation of environment dominance (0.25) and progress in career (0.40).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career prosperity
  • Strategic Human Capital Value Creation
  • Labor Productivity
Amrollahi Boyuki, N.(2013), Organizational Wellness Pattern Design: Explaining the Pivotal Role of Positive Psychological Capital in Iranian Organizational Organizations. Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies, 2, (In Persian).
Amrollahi Boyuki, N., Danaeifard, H., Fani, A.A., & Rezaeian, A.(2016), Designing an Organizational Wellness Pattern: Explaining the Pivotal Role of Positive Psychological Capital in Iran's Governmental Organizations,4, 73-100, (In Persian).
Almasi, M., & Gharebaba, A.(2009), Investigating the Relationship between Investing in Human Resources and Physical Investing with Iran's Economic Growth. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 53, 157-186, (In Persian).
Allah Verdi, M., Farah Abadi, S. M. E., & Sajjadi, H.S.(2016), Prioritizing the Effective Factors on Human Resource Efficiency from the Viewpoint of Central Managers of Isfahan University of Medical Sciences. Hospital Quarterly, 9,77-85, (In Persian).
 Borbar, G.(2013), Factors Affecting Human Productivity Using Multi-Criteria Decision Making Techniques Case Study: Employees of Shahid Sadoughi Hospital. Yazd Hospital, 51, 70-83 ,(In Persian).
Hasas Yeganeh, Y., Rahimian, N., & Tavakol, N.E.(2014), Investigating Value Creation of Human Capital Reporting. Journal of Management Accounting, 13, 11-34, (In Persian).
Hosseini, S. A., Kadkhodaee, S., & Tolaby, M.(2016), Identification and Ranking of Effective Factors on Improving the Productivity of Manpower Using AHP Technique (Case Study: Managers and Supervisors of Dorood City Cement Company). Productivity Management,10 50-29, (In Persian).
Rahimi, F., &Haji Karimi, A.A.(2011), The Role of Human Resource Investing in Achieving Competitive Advantage (Case Study: Iran's Pharmaceutical Industry). Research Transformation Management, 6, 138-157, (In Persian).
 Roshan, A., Sabouhi Laki, B., & Morshedi, M.(2017), Value Creation through the Prganization's Investment in Human Resources. Scientific Conference on Management, Applied Economics and Business, (In Persian).
Zarei Matin, H., Taheri, F., Danaeefar, H., & Akhavan Alavi, H. (2013), Exploring the Subjective Well-Being Process among the Employees of Governmental Organizations of Qom Province Using the Foundation Data Theory, Two Management Manuscripts in Islamic Azad University, 2, 211-244, (In Persian).
Sepahvand, A., Abbasi Niko, M., & Namdar Jahimi, E.(2015), Investigating the Relationship between Organizational Trust and Organizational Well-Being for the Creation of a Green and Dynamic Enterprise Environment (Case Study: Imam Hossein Mehran Hospital Staff), Second International and Online Economics Conference Green, (In Persian).
Sepahvand, R.(2015) The Role of Investment Methods of the Organization on the Value of Human Resources with the Intermediate role of Human Capital. Journal of Management Studies (Improvement and Transformation), 76, 117- 140, (In Persian).
Shokrkzizadeh, A. R., & Haji Esmaeili, S.(2016), A Review of Human Resources Productivity Models and Their Relationship with Service Quality in Service and Government Services. The First International Conference on Strategic Management Services, (In Persian).
Ketabdar, E., & Zabihi, M. R. (2016), Organizational Well-Being of the Current and Future Needs of the Organization. Second International Conference on Future Studies, Economic Management and Development, Mashhad, (In Persian).
Amrollahi Boyuki, N., Danaeifard, H., Fani, A. A., & Rezaeian, A. (2013), Surveying Preliminary Effects on the Process of Formation of Organizational Well-Being (Case Study: Government Organizations). Quarterly Journal of Public Administration Research,19, 5-24, (In Persian).
Auzina-Emsina, A. (2014), Labour Productivity, Economic Growth and Global Competitiveness in Post-Crisis Period. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 317-321.
Crewley D, Schmitt J., & Colleen, M.(2010), The Association between Worker Productivity and Quality of life in GERD 2010. 96 (9), 96‐103.
Habib-Uz-Zaman Khan, M., & Rashidozzaman Khan, M.(2010), Human Capital Disclosure Practices of Top Bangladeshi Companies. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 14(4), 329-349.
Johanson, U., & Holmgren, M.(1998), Human Resources Costing and Accounting Balanced Scorecard: A Literature Survey of Experience with the Concepts. Stockholm:  Stockholm University Publication.
Nikos Benos, A., & Stelios, K.(2016), Do Education Quality and Spillovers Matter? Evidence on Human Capital and Productivity in Greece. Economic Modelling, 54, 563-573.
Verma, S., & Dewe, P.(2008), Valuing Human Resources: Perceptions and Practices in UK Organizations. Journal of Human Resource Costing & Accounting, 12 (2), 102-123
Spence H.(2002), The Impact of Workplace Empowerment, Organizational Trust on Staff Nurses Work Satisfaction and Organizational Commitment. Advances in Health management, 4(2), 56‐85. 
Ulubeyli, S., Kazaz, A., & Er, B.(2014), Planning Engineers’ Estimates on Labor Productivity: Theory and Practice. Procedia Social and Behavioral Sciences, 119, 12-19.
Luthans, F. smith, R. M., & Palmer N.F.(2010), Impact of Positive Psychological Capital on Emplotyee Well–Being over Time. Occupational Health Psychological, 5, 17-28.
Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004), the Effect of Health on Economic Growth: A Production Function Approach.World Development, 1-13.
 Datta, D., Guthrie, J., & Wright, P.(2005), Human Resource Management and Labor Productivity: Does Industry Matter?. Academy of Management Journal, 48(1), 135-145.
 Fairbrother, P., & O’Brien, J. (2000), Introduction: Changing Public Sector Industrial Relations in the Australian State. Australian Journal of Public Administration, 59(4),54-58.
Gillespie, A. M., Denison, D., Haaland, S., Smere, R., & Neale, W.(2008), Linking Organizational Culture and Customer Satisfaction: Result from two Companies in Different Industries. European Journal of Work and Organizational Psychology.
Iranzadeh. S., Sadat Mesbahi, N., Shokri, A., & Ebrahimi, R. (2016), A Study of the Relation between Organizational Agility Dimensions and the Productivity of Dana Insurance Company Employees in East Azarbaijan Province. Quarterly Journal of Productivity Management, 38(10), 117-146, (In Persian).
 Kirca, A. H., Jayachandran, S., & Bearden, W.O.(2005), Market Orientation: A Meta-Analytic Review and Assessment of Its Antecedents and Impaction Performance. Journal of Marketing, 69(2), 24-41.
Mobley, H., Wang, L., & Fang K.(2005), Organizational Culture: Measuring and developing it in Your Organization. Harvard Business Review China,128-139.
Narver, J. C., Slater, S. F., & Tietje, B. (1998), Creating a Market Orientation. Journal of Market Focused Management, 2.
Taavoni Gilani, M. (2013), Examining Organizational Citizenship Behavior on Human Resource Productivity in National Oil Products Distribution Company (East Azarbayjan Province). Master Thesis, (In Persian).
Vaziri, S., & Mansouri, H. (2011), Ranking of Effective Factors on Human Resource Productivity based on MADM Technique. Management Training, (In Persian).
Yilmaz, C., & Ergan, E. (2008), Organizational Culture and Firm Effectiveness: An Examination of Relative Effects of Culture Traits and the Balanced Culture Hypothesis in an Emerging Economy. Journal of World Business, 290-306.
ErdiL, O., & Ertosun, O.G.(2011), The Relationship between Social Climate and Lonelines in the Workplace and Effects on Employee Well-Being. Procedia Social and Behavioral Sciences, 24, 505- 535.