ارائه الگوی مشارکت کارکنان دراجرای خط‌مشی‌های عمومی شهرداری‌های کشور جهت ارتقای بهره وری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادگروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیارگروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مشارکت از دیر باز با زندگی انسان‌ها پیوستگی داشته و امروزه به‌عنوان مقوله اساسی در بوروکراسی مطرح است ازاین‌رو، این پژوهش درصدد است به شناسایی مؤلفه های مؤثر بر اجرای خط‌مشی عمومی در حوزه شهرداری‌ها پرداخته، تا در نهایت به الگوی اجرای مشارکت کارکنان جهت ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی در شهرداری‌ها دست یابد، پژوهش حاضر از بُعد هدف، کاربردی و از لحاظ روش، یک پژوهش آمیخته می‌باشد، ابتدا با استفاده مبانی نظری، مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط‌مشی عمومی استخراج گردید و با اجماع نظرات 18نفر از خبرگان حوزۀ مدیریت دولتی، خط‌مشی‌گذاری به روش گلوله برفی انتخاب و 10مؤلفه و 58مؤلفه شاخص مشارکت کارکنان در اجرا به روش دلفی شناسایی گردید. برای جمع‌‌آوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته استفاده شده است که با استفاده از نتایج دلفی طراحی گردیده است، داده‌های مورد نیاز پژوهش از بین 223نفر از شهرداران و مدیران که به روش خوشه‌ای از شمال غرب کشور به‌عنوان نمونه انتخاب گردیده بودند، جمع‌آوری شد. و از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی نظیر آزمون t، وهمچنین از مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS استفاده گردید. با توجه به یافته‌ای پژوهش، مؤلفه های رفتاری مجریان و تخصص و مهارت مجریان، ساختاری، مدیریتی و اجرایی، فرهنگی، گروهی، اقتصادی محیطی، حقوقی در مشارکت کارکنان در اجرای خط‌مشی عمومی اهمیت بیشتری دارند. درنهایت با لحاظ نظرات خبرگان و نتایج و پیشنهادها پژوهش الگوی اجرایی جهت مشارکت بهتر کارکنان در اجرا خط‌مشی‌های عمومی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing an Employee Participation Pattern in Implementing Public Policy to Promote Municipal Productivity

نویسندگان [English]

  • Rostam Gharehdaghi 1
  • Morteza Mousakhani 2
  • Karimollah Daneshfard 3
  • Hassan Givarian 4
1 Student of Public Administration, Department of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Management Department, Faculty of Management, Islamic Azad University, Tehran
3 Professor of Public Administration, Department of Economics and Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Public Administration, Department of Management Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Human participation and involvement have long been of concern in human social life and has now become a fundamental issue in bureaucracy. Accordingly, the current applied mixed-method research aimed to identify effective variables in implementing municipal public policy, and thereby, to find out an employee participatory pattern that can be implemented to promote cooperation among municipal employees and enhance productivity. To serve the purpose, a researcher-made questionnaire was designed. Initially, a profound literature review was undertaken to delineate employee participation variables. Further, the public policy making was delineated based on views obtained from 18 experts in the field of public administration and using the snow ball method. To collect the research data, a researcher-made employee’s participation questionnaire including 10 factors and 58 prominent components was designed based on Delphi Method. The research population comprised all the mayors and municipality managers from the Northwest of the country out of which a cluster sample of 223 was selected. The data were analyzed descriptively and statistically via PLS Structural Equation Modelling and t-test. The results revealed that the executives’ behavioural, expertise, structural, management and executive skills, cultural, group, economic, environmental and participatory components play significant roles in affecting employees’ participation in implementing public policy. Based on the expert views and the findings, a practical model was proposed to enhance employee participation in implementing public policy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Participation
  • Implementing Public Policy
  • Municipal Productivity
  • pathology
  • Productivity

Hamilton, I. L. (2000). A Review of Policy Implementation and International Treaty  Implementation Literature.

Anderson, J. E. (1997). In Public Poliry-Making. Boston.

Asghari, H. (2016). Pathology of Performance Evaluation System of Science and Technology Parks. Phd Thesis, Tehran: Islamic Azad University, (In Persian).

Calista, D. (1995). Policy Implementation. New York: Mrist College.

Daneshfard, K. (2013). Public Policy Making Process. Phd Thesis, Tehran: Islamic Azad University, (In Persian).

Erabi, S. M., & Rostami, R. (2005). Pathology of Implementing Industrial Policies in Iran. 3rd International Conference on Management, (In Persian).

Georg, D., & Mallery P. (2003). SPSS for Windows Step by Step: Asimple Guide and Reference. Boston: Allyn & Bacon.

 Grin J., Graaf, D., & Van, H. (1996). Implementation as Communicative Action.

Haji Zamani, M. (2005). Pathology of Implementing Industrial Policies. Phd Thesis, Tehran: Islamic Azad University, (In Persian).

Howlett, M. (1995). Studying Public Policy: Policy Cycle and Public Subsystem. Oxford University.

Jalili, S. (2013). Implementing Public Policies of the Islamic Republic of Iran. Phd Thesis, Tehran: Islamic Azad University, (In Persian).

Lipsky, M. (1980). Streetlevel Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services. NewYork: Russel Sage Foundation.

 Moggadaspour, S., Danaeefard, H., & Kortaeech, A. (2013). Analyzing the Key Factors in the Success of Some Public Policies in Islamic Republic of Iran. Journal of Administration of Organizational Culture, 11(1), (In Persian).

Mohsenin, S., & Mohammad Rahim, E. (2014). Structural Equations Daneshfard, Karamollah, The Process of Public Policy Making. Tehran: Islamic Azad University, (In Persian).

 Monavvarian, A. (2015). Implementation and Evaluation of Public Policy. Tehran: Mehraban Publicatinon, (In Persian).

Monavvarian, A., & Golshan, E. (2001). Public Policy Study. Tehran: Public Management Training Center, (In Persian).

 Nakamura, R. T., & Frank, S. (1980). The Politics of Policy Implementation.

Pourkiani, M., Salajogheh, S., & Zarehpour, F. (2014). Determining Barriers to Policy Implementation Using Focused Group Discussion. Management of Public Organizations Quarterly, (In Persian).

Rezghi Rostami, A. (2005). Pathology of Implementing Industrial Public Policy. Islamic Azad University, (In Persian).

Stillman, R. (1996). Public Aministration (Concept and Cases). Houghton Mifflin.

Toosi, M. (1999). Participation of Staff in MSanagement. Development of  Administrative System in Public Management Training Center, (In Persian).