الگوی مسائل اصلی بهبود بهره‌وری کارکنان شهرداری تهران (مورد مطالعه: معاونت خدمات شهری و محیط زیست)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکترای مدیریت از دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه دولتی ایروان، ارمنستان

2 استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه دولتی ایروان ، ارمنستان

3 دانشیار گروه مدیریت مرکزمطالعات مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

چکیده

در محیط­های بسیار رقابتی و پویای امروزین ارتقای بهره‌وری جزو اصلی‌ترین پیش‌نیازهای بقای سازمان ها به شمار می‌رود. از این رو به‌کارگیری کارای منابع برای تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان وظیفه اصلی مدیران به شمار می‌رود و یکی از مهم‌ترین الزامات ارتقای بهره‌وری پایدار، شناسایی و بهسازی چالش‌ها و مسائل موثر و مرتبط با بهره‌وری در سازمان است. از این­رو، در این پژوهش الگویی از مسائل اصلی بهبود بهره‌وری کارکنان شهرداری تهران ارائه شده است. تحقیق حاضر اکتشافی و کاربردی است و در آن از استراتژی تحقیق آمیخته استفاده شده است. در مرحله نخست، برای ارائه مدل از روش کیفی تحلیل تم با بهره‌گیری از نظرات 10 نفر از خبرگان موضوعی طی مصاحبه­های عمیق استفاده شد و عوامل موثر در این زمینه از طریق کدگذاری شناسایی و طبقه‌بندی شدند. در مرحله دوم پژوهش، مدل ارائه شده در مرحله کیفی با استفاده از نظرات 384 نفر از مدیران و کارشناسان معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به‌صورت کمّی آزمون شد. بدین منظور تحلیل عاملی تأییدی در سه مرتبه با استفاده از نرم‌افزار پی.ال.اس انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که عوامل موثر بر بهره‌وری در قالب 5 دسته اصلی عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی و عوامل فناورانه طبقه‌بندی می‌شوند. بهسازی وضعیت موجود این عوامل می‌تواند موجب ارتقای بهره‌وری منابع انسانی در این سازمان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model of Main Challenges of Tehran Municipal Employees Productivity Enhancement: A Case Study of the Department of Urban and Environmental Services

نویسندگان [English]

 • Mehdi Rahmani 1
 • Vladimir Harutyunyan 2
 • Mehdi Mortazavi 3
 • Ali RajabZadeh Qatari 4
1 Ph.D. Graduate, Department of Management and Economics, Yerevan State University, Armenia.
2 Professor of Management and Economics, Department of Management and Economics, Yerevan State University, Armenia
3 Associate Professor, Department of Management Studies, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Management and Economics, Department of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Promoting productivity is an essential prerequisite for organizational survival in today's highly competitive and dynamic contexts.  Hence, a vital managerial task concerns the efficient use of resources that can guarantee achievement of goals and attainment of predicted outcomes. A necessary condition for improving sustainable productivity is identification and optimizing challenges and issues that are closely associated with organizational productivity. Therefore, the current exploratory, applied and mixed-method study presents a model of the main problems in improving productivity among employees in Tehran Municipality. Initially, the data obtained from structured interviews with 10 human resource management experts in the field were analyzed via Theme Analysis and Structural Equation Modeling and the effective factors were coded and categorized as a model. Further, the model was operationally tested quantitatively using the views of 384 managers and experts in the Department of Urban and Environmental Services of Tehran Municipality. To this end, the three-layer confirmatory factor analysis was undertaken using the PLS software. The results of the data analysis showed five main categories of factors effecting employee productivity including individual, managerial, organizational, cultural and technological factors. Any improvement in the productivity of human resources in this organization relies on prerequisite enhancement of status quo of these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cultural Factors
 • Individual Factors
 • Managerial Factors
 • Organizational Factors
 • Productivity
 • Productivity Issues
 • Technological Factors

Ahmadi, P. (2001). Designing a Model for Improving Human Resource Efficiency with Productivity Management Attitude. Master's Thesis, Tehran: Tarbiat Modarres University, (In Persian).

Abili, Kh., & Jahed, H. A. (2010). Identification of Organizational Factors Affecting Productivity of Middle Managers. Journal of Psychology and Educational Sciences, 1(39), 105-83

Aghaei, R., Aghaei, M., & Aghaei, A. (2015). Investigating Factors Affecting Human Resource Efficiency Using the BSC Model. Journal of Human Resource Management Quarterly, 4(22), 49-27, (In Persian).

Alam, M. A. (2016). Techno-Stress and Productivity: Survey Evidence from the Aviation Industry. Journal of Air Transport Management, 50, 62-70.

Ali Bakhshi, S., Dadaschian, F., & Shams, N. (2011). The Effect of Motivational Factors of Manpower on the Productivity of Garment factories. Third National Conference on Textile and Clothing, (In Persian).

Arasteh, A. (2007). Review of Productivity. Tadbir Magazine, 182, (In Persian).

Azizi, Sh., & Shafiei Roodpashti, M. (2012), Application of Kano Model to Identify Effective Factors on Improving the Productivity of Female Education Leaders. Journal of Women Research Journal, 2, 94-71, (In Persian).

Boeing, P. (2016). The Allocation and Effectiveness of China’s R&D Subsidies: Evidence from Listed Firms, Research Policy, 45,(9), 1774-1789.

Cozzarin, B. P. (2016). Advanced Technology, Innovation, Wages and Productivity in the Canadian Manufacturing Sector. Applied Economics Letters, 23(4), 243-249.

d'Artis, K., & Boriss, S. (2016). R&D and Non-Linear Productivity Growth. Research Policy, 45(3), 634-646.

Henry, H. (2003). Designing and Explaining Information System and Human Resources Productivity System in Physical Education Organization. Phd Thesis, Tehran: Tarbiat Modarres University, (In Persian).

Hislop, D. (2009). Knowledge Management in Organizations: A Critical Introduction OUP. Oxford: Oxford University Press.

Lenzi, C. (2016), Coinvention Networks and Inventive Productivity in US. Journal of Urban Economics, 92, 66-75.

Mirkamali, S. (2000). Exploring Productivity and Providing a Template for Measuring It in Educational Organizations. Management Quarterly in Education: 28, (In Persian).

Mirzaii, B. (2012). Investigating Effective Factors on the Promotion of Manpower Productivity in the Organization of Industry. Mine and Trade of Tehran Province, (In Persian).

Monavvarian, A., & Asgari, N. (2016). Organization of the Age of Industry, Information and Knowledge. Tehran, Tehran University Press, (In Persian).

Olson, M. N., Sarna, A. V. S. (2000). Governance and Growth: A Simple Hypothesis Explaining Cross-Country Differences in Productivity Growth. Public Choice, 3&4, 341-64.

Robbinz, S. (2015). Principles of Organizational Behavior. Translated by: A., Parsaeian, & S. M. Arabi, Tehran, Office of Cultural Studies, (In Persian).

Taher, B. (2015). Investigating the Factors Affecting Human Resources. Social, Economical, Scientific, and Cultural Work and Society Monthly, 190, 58-71, (In Persian).

Sadaty, S. (1997). Productivity Culture. Sari: Science Development, (In Persian).

Shao, B. M., & Lin, W. T. (2016). Assessing Output Performance of Information Technology Service Industries: Productivity, Innovation and Catch-up. International Journal of Production Economics, 172, 43-53.

Xianzhou, Ch., Baoxiong, W., Junxi, T., Yanli, M., & Yanjun, L. (2016). A Modified Framework for the Regional Assessment of Climate and Human Impacts on Net Primary Productivity. Ecological Indicators, 60, 184-201.

Xiaodong, L. Ch., Kwan Hang, Z., & Yimin, L. Y. (2016). Evaluating the Impacts of High-Temperature Outdoor Working Environments on Construction Labor Productivity in China: A Case Study of Rebar Workers. Building and Environment, 95, 42-54.

Zand Karimi, Gh., Yazdi, S. M., & Bani Jamali, Sh. O. S. (2012). The Relationship between Self-Discipline and Its Levels with Human Resource Efficiency in the Automotive Industry. Psychological Studies, 8(2), 9-26