توسعه مدل ریاضی چند هدفه برای زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن شیوه های مختلف اجرای فعالیت ها و اثرات زیست محیطی و حل آن به روش اپسیلون توسعه یافته

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،مدیریت صنعتی ،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی،واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران

3 استادیار گروه مهندسی صنایع،دانشگاه کردستان،سنندج،ایران

چکیده

امروزه دغدغه های مدیران در پروژه های نفت،گاز و پتروشیمی،تکمیل پروژه ها در موعد مقرر با بالاترین سطح کیفیت اجرای فعالیت ها، صرف کمترین هزینه های مالی و کمترین اثرات مخرب زیست محیطی می باشد. از این رو برقراری موازنه بین چهار هدف متضاد زمان، هزینه،کیفیت و اثرات زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برای مدیران برخوردار است. با نگاهی عمیق تر به اهداف مذکور مشخص می شود تمرکز بر روی هر کدام از اهداف چهارگانه منجر به ایجاد تغییراتی بر روی سایر اهداف خواهد شد به عبارتی دیگر بین اهداف مذکور تناقض وجود دارد. به همین منظور در این مطالعه سعی شده است مدلی ریاضی برای موازنه اهداف چهارگانه ارائه گردد که خواسته ها و نیازهای مدیران پروژه را برآورد سازد و به مسائل دنیای واقعی نزدیکتر باشد. مدل ارائه شده از نوع مدل ریاضی چند هدفه صفر و یک است که در این مدل فعالیت های پروژه دارای ماهیتی چند حالته و غیرقابل انقطاع هستند و ظرفیت منابع محدود و مشخص و روابط پیش‌نیازی فعالیت ها از نوع روابط پیش‌نیازی کلی در نظر گرفته شده است. جهت اعتبارسنجی، مدل پیشنهادی با استفاده از نرم‏افزار GAMS و حل‏کننده CPLEX توسط روش محدودیت اپسیلون توسعه یافته بر روی داده های واقعی یک پروژه نفتی حل شده و جواب بهینه آن به دست آمده است و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت های مختلف گزارش شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Multi-Purpose Mathematical Model for Solving Multi-Mode Resource Constrained Project Scheduling Problem(M-RCPSP) and Environmental Effects:Augmented Ε-Constraint Method

نویسندگان [English]

  • Hosseinali Heydari 1
  • Heirsh Soltanpanah 2
  • Hiva Faroughi 3
  • Ayoub Rahimzadeh 2
1 PhD student, Department of Industrial Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of industrial engineering, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

Oil, gas and petrochemical industry managers are nowadays preoccupied with finding ways of punctually completing projects while maintaining the highest implementational standards and minimizing financial costs and environmental threats. Reaching a balance among time, cost, quality and environmental effects is a paramount goal for these managers since these goals are contradictory and focus on any of them can lead to changes in the others. The purpose of this applied mathematical research was hence to design an authentic simulated multi-purpose mathematical model that can review and resolve the issue of project scheduling and balancing time, cost, quality and environmental effects in multi-mode projects. Using the GAMS software and CPLEX solver, the Model was validated through Expanded Epsilon Limitation Method and the analytical results of various sensitivities are reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Augmented E-Constraint Method
  • Environmental Effects
  • Expanded Epsilon
  • Multi-mode
  • Multi-purpose
  • Project Scheduling

Abtahi, A. A., & Feizi, K. M. (2012). The Project Scheduling Model with a Multi-Objective Combined Approach of Time-Cost-Quality-Risk Balance and Multimode Activities Based on an Algorithm. Phd Thesis, Tehran: Allameh Tabatabaei University, (In Persian).

Babak, H., & Tabrizi, S. F. Gh. (2016). A Robust Bi-Objective Model for Concurrent Planning of Project Scheduling and Material Procurement. Computers & Industrial Engineering, 98, 11-29.

Bahrami, S., Faroughi, H., & Arkat, J. (2014). Multi-Objective Project Scheduling Problem Considering Resource Constraints for Multi Activity and Time Dependent. Master Thesis, Kurdistan: University of Kurdistan, (In Persian).

Behrouz, A., Karimi, H., Rahimi, A., & Khalili, S. (2015). Project Scheduling with Limited Resources Using an Efficient Differential Evolution Algorithm. Journal of King Saud University Engineering Sciences, 27, 176-184.

Bernardo, F. Almeida, I. C., & Francisc, G. (2016). Priority-Based Heuristics for the Multi-Skill Resource Constrained Project Scheduling Problem. Expert Systems With Applications, 57, 91-103.

Eydi, A., Faroughi, H., & Ghobadi, F. (2016). An Introduction of Two Innovative Methods for the Multi-Objective Problem of Time-Cost Balance-Project Quality in a Discrete State with Generalized Pre-Constrained Constraints. Journal of Industrial Engineering and Management Sharif, 1, 35-46, (In Persian).

Farouqhi, H., & Bahrami, S. (2014). Problem of Project Scheduling Considering the Resource Constraints for Multi-Mode and Time-Dependent Multi-Objective Activities. The First National Conference on Industrial Engineering Research. Hamedan: Tolo Farzin Science and Technology Company, (In Persian).

Farsijani, H., Rad, A., Sadeghi, A., & Ghasemi, B. (2015). Solving the Scheduling Problems of Information Technology Projects for Various Objectives of the Multi-Objective Honey Multi-Objective Inversion Algorithm, 2, 65- 95, (In Persian).

Fili, H., Namazi, S., Baitlou, H., & Shamloo Fard, M. (2015). Project Scheduling Problem, Considering the Limitation of Single-Object Resources Using Combined Frog-Based Mimetic Algorithm. Fourth National Conference and 2nd International Conference on Accounting and Management, (In Persian).

Ghafouri, S., & Taghizadeh Yazdi, M. (2016). A Multi-Objective Mathematical Model for the Problem of Project Scheduling under the Conditions of Resource Constraints and Its Solution Using Simulation-Based Firefighting and Refrigeration Superconducting Algorithms. Journal of  New Research In Decision Making, 1(4), 117-142, (In Persian).

Haji Akhundi, A., Takkoli, G., Akhavan, P., & Manteghi, M. (2017). Problem Solving the Project Scheduling Problem with the Goal of Minimizing the Completion Time of the Project with Resource Constraints with the Frog Algorithm. The Industrial Management quarter of the Faculty of Humanities, 12(40), 97-112, (In Persian).

Jafari Eskandari, M., & Farahmand Nazar, M. (2015). Solving the Problem of Scheduling Oil Projects Under the Conditions of Resource Constraints Using Fire Fight Algorithm. Scientific and Promotional Journal of Exploration and Production of Oil and Gas, 131, 40-46, (In Persian).

Jing, X., Zhou, W., Hong, X., Jian-Chao, T., & Yong, T. (2015). Integration of Electrom Agnetism with Multi-Objective Evolutionary Algorithms for RCPSP. European Journal of Operational Research.

Keramati, A., Esmaeilian, M., & Rabieh, M. (2015). Presenting a Mathematical Model for Project Scheduling with Resource Constraints in Multi-Mode and Taking into Account Discounted Cash Flows. Industrial Management Studies, 39, (In Persian).

Manouri, M. (2009). Environmental Impacts of Development Projects. Tehran: Islamic Azad University, Science and Research Branch, (In Persian).

Martin, T., Anulark, N., & Rainer, K. (2017). A Hybrid Metaheuristic for Resource-Constrained Project Scheduling with Flexible Resource Profiles. European Journal of Operational Research, 1-36.

Mohammed, S., El-Abbasy, A. E., & Tarek, Z. (2016). MOSCOPEA: Multi-Objective Construction Scheduling Optimization Using Elitist Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm. Automation in Construction, 71, 153-170.

Muritiba, A. E. F., Rodrigues, C. D., & Francíio Araùjo, D. C. (2018). A Path-Relinking Algorithm for the Multi-Mode Resource-Constrained Project Scheduling Problem. Computers and Operations Research, 92,145-154.

Naderi Pour, M. (2003). Project Planning and Control. Tehran: Planning and Budget Organization Publication, (In Persian).

Paidar, F., Ashtiani, B., & Tavakouli Moghadam, R. (2016). Optimization of Time-Cost-Source of the Problem. Project Scheduling with Limited Resources and Discounted Cash Flows Using Multi-Objective Sarch Algorithm. International Journal of Industrial Engineering Production Management, 1(28), 2-14, (In Persian).

Ripon, K., Chakrabortty, R. A. S., Daryl, L., & Essa, M. (2016). Multi-Mode Resource Constrained Project Scheduling Under Resourcedisruptions. Computers and Chemical Engineering88,13-29.

Sadeghi, A. S., Graaghaghloo, Z., & Rezvanpour, B. (2016). Problem Solving the Project Sheduling Problem with Multi-mode Resource Limitation with Multi-Mode by Bee Algorithm. Industrial Management Quarter of the Faculty of Humanities, 34, 1-18, (In Persian).

Sadeghi, A., Safi Samghabadi, A., & Barzinpour, F. (2011). Problem Solving the Problem of Project Scheduling with Limited Multimode Resources (MRCPSP) with Bee Algorithm. Industrial Management Journal, 15, 1-19, (In Persian).

Safari, H., & Faqih, A. (2015). Solving Scheduling Problems with Resource Restrictions (RCPSP) using the Modified Colonial Competitiveness Algorithm (DICA). Industrial Management Journal, 7(2), 333-364, (In Persian).

Shafi Khani, A., Najafi, A., & Akhavan Niaki, S. (2014). Simultaneous Scheduling of Project and Equipment Planning with Evolutionary Algorithms. Industrial Management Studies Journal. 12(32), 21-47, (In Persian).

Shahriar, A., Karapetyan, D., Ahmed Kheiri, E., & Andrew, J. P. (2016). Combining Monte-Carlo and Hyper-Heuristic Methods for the Multi-Mode Resource-Constrained Multi-Project Scheduling Problem. Information Sciences, 373, 476-498.

Sonda, E., Philippe, F., & Taïcir, L. (2017). Multi-Objective Algorithms to Multi-Mode Resource-Constrained Projects under Mode Change Disruption. Computers & Industrial Engineering, 106, 161-173.

Stefan, K., Julia, R., & Jürgen, Z. (2016). Models and Solution Procedures for the Resource Constrained Project Scheduling Problem with General Temporal Constraints and Calendars. European Journal of Operational Research, 251, 387-403.

Taghizadeh Yazdi, M., & Ghafouri, S. (2016). A Mathematical Model for the Problem of Cost-Time-Effect-Environmental Balance and Its Solution with Particle and Firefighting Metamorphic Algorithms. Industrial Management View, 224, 97-121, (In Persian).

Tavakoli Moghadam, R., & Sadeghi, M. (2013). An Integrated Electromagnetic Algorithm for the Problem of Project Scheduling with Limited Resources and Multimode Activities. Journal of Production and Operations Management, 4(1), 39-60, (In Persian).

Walter, J. G. (2015). Bi-Objective Multi Mode Project Scheduling Under Risk Aversion.European Journal of Operational Research,246,421-434.

Zahedi, S., & Najafi, G. (2006). Conceptual Development of Sustainable Development. Teacher of Humanities, 10(4), 43-76, (In Persian).

Zapata, J. C., Hodge, B. M., & Reklaitis, G. V. (2008). The Multimode Resource Constrained Multi Project Scheduling Problem: Alternative Formulations. AIChE J., 54(8), 2101-19.

Zhu, G., Bard, J. F., & Yu, G. ( 2006). A Branch-and-Cut Procedure for the Multi Mode Resource-Constrained Project-Scheduling Problem. Informs J. Comput, 18(3), 377–90.