ارائه الگوی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مدیریت دانش به عنوان یک رشته علمی در ایران هنوز دوران طفولیت خود را سپری می کند، از این‌رو هنوز مسائل ناشناخته بسیاری در این زمینه وجود دارد. هرچند سازمان ها به خصوص مطالعه موردی این پژوهش یعنی دانشگاه مازندران، به تدریج به اهمیت مدیریت دانش در واحدهای مختلف خود پی می‌برند، اما هنوز فاصله زیادی برای عملیاتی کردن آن وجود دارد. واحدهای مختلف دانشگاه مازندران باید به صورت آگاهانه وارد این مقوله شده و به صورت پیشگیرانه عمل کنند تا از این موقعیت و فرصت حداکثر استفاده را برند. این تحقیق با هدف استقرار مدیریت دانش و طراحی الگوی بهینه آن انجام شده است. از این رو با به کارگیری یک رویکرد آمیخته و با بهره‌گیری از روش‌های فراترکیب و مدل سازی ساختاری تفسیری به سنجش وضعیت بلوغ و طراحی الگوی بهینه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه مازندران پرداخته است. نتایج فراترکیب منجر به شناسایی 98 زیرشاخص (کد)، 14 شاخص و 3 بعد اصلی در استقرار مدیریت دانش شد که با نظر خبرگان دانشگاهی و مشاورین فرآیند‌های سازمانی و استفاده از روش دلفی به بومی‌سازی و غربال‌گری آن‌ها پرداخته شد و با استفاده از آن‌ها سطح بلوغ مدیریت دانش دانشگاه مازندران اندازه‌گیری شد. در ادامه با روش مدل سازی ساختاری تفسیری، سطح بندی شاخص‌های استقرار مدیریت دانش انجام شده است. همچنین مطابق با نتایج، وضعیت بلوغ مدیریت دانش در دانشگاه مازندران نامطلوب ارزیابی شد. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای بهبود و ارتقای سطح بلوغ مدیریت دانش دانشگاه مازندران ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model of Knowledge Management Implementation at the University of Mazandaran

نویسندگان [English]

  • Ayoub Ramezani 1
  • Mehrdad Madhoshi 2
  • Hamidreza Fallah Lajimi 3
  • Nader Razeghi 4
1 Ph.D. student, Science and Technology Policy Making, Department of Industrial Management, faculty of Economics and Administrative science University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Professor, Department of Industrial Management faculty of Economics and Administrative science Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management faculty of Economics and Administrative science, Mazandaran University, Babolsar, Iran
4 Assistant Professor, Department of Social Sciences, faculty of Humanities and Social Sciences Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Knowledge Management discipline is still in its infancy in Iran, and thus, includes numerous unknown and unexplored issues. Although organizations, especially the University of Mazandaran which is the case study of this research, have gradually acknowledged the importance of Knowledge Management in their different units, it is still far from operationalization. Various units of Mazandaran University must consciously concern themselves with this issue and take preventive actions to take maximum advantage of this opportunity. The current study aimed to design and implement an optimal Knowledge Management plan. To this end, the researcher applied a mixed-method approach using meta-synthesis and Interpretive Structural Modeling techniques to assess the maturity of Knowledge Management and to design a model for optimizing its implementation at University of Mazandaran. Meta-synthesis results led to the identification of 98 sub-criteria (code), 14 criteria and three main dimensions in implementing Knowledge Management which were screened and localized by the researchers using Delphi technique and based on expert views and further employed to assess the maturity of knowledge management at Mazandaran University. The results of the analysis revealed that Knowledge Management was at an undesirable maturity level. The study offers a number of implications and suggestions to promote the maturity level of knowledge management at this university

کلیدواژه‌ها [English]

  • Implementing Pattern
  • Knowledge management
  • University of Mazandaran

Albers, J. A. (2009). A Practical Approach to Implementing Knowledge Management. Journal of Knowledge Management Practice,10(1),     1-14.

American Productivity and Quality Center. (2000). Successfully Implementing Knowledge Management. Retrieved from http://www.apqc.org/proposal/650TTT/.

Baron, A., & Mc Gurk. J. (2012). Knowledge Management Time to Focus on Purpose and Motivation.Strategic HR Review,11,316-321.

Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2018). Aligning Enterprise Knowledge and Knowledge Management Systems to Improve Efficiency and Effectiveness Performance: A Three-Dimensional Fuzzy-Based Decision Support System. Expert Systems with Applications, 91, 107-126.

Chang, C. M., Hsu, M. H., & Yen, C. H. (2012). Factors Affecting Knowledge Management Success: The Fit Perspective. Journal of Knowledge Management, 16(6), 847-861.

Davenport, T. H., & Prusak L. (2005). Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know. Harvard Business School Press.

Dorasamy, M., Raman, M., & Kaliannan, M. (2013). Knowledge Management Systems in Support of Disasters Management: A Two Decade Review. Technological Forecasting and Social Change, 80(9), 1834-1853.

Ebrahimi, Sh., & Ghelichli, B. (2016). Feasibility of Deploying Knowledge Management with Asian Productivity Organization Approach. Public management vision Quarterly, 7(1), 95-114, (In Persian).

Ghorbanizadeh, V., Noorbakhsh, M., & Mansoorian, E. (2010). The Vital Factors of the Success of Knowledge Management in Public Organizations. Quarterly Journal of Police Management Studies. 6(3), 470-86, (In Persian).

Gibbert, M., Gilbert, J. B., & Davenport, T. H. (2011). Sidestepping Implementation Traps When Implementing Knowledge Management: Lessons Learned From Siemens. Behaviour & Information Technology, 30(1), 63-75.

Gumus, M. (2007). The Effect of Communication on Knowledge Sharing in Organizations. Journal of Knowledge Management Practice, 8(3), 1-10.

Guo, Z., & Sheffield, J. (2008). A Paradigmatic and Methodological Examination of Knowledge Management Research: 2000 to 2004. Decision Support Systems, 44(3), 673-688.

Hariharan, A. (2008). Knowledge Management: Strategic Tool. Journal of Knowledge Management Practice, 52-63.

Hasan Gholi Pour. T., Abedi Jafari, H., & Khatibian, N. (2009). Measuring Knowledge Management Maturity Level within Organizations; Using a Developed Maturity Model of Knowledge Management. Iranian Journal of Management Sciences. 4(14), 121-149, (In Persian).

Hsieh, P. J., Lin, B., & Lin, C. (2009). The Construction and Application of Knowledge Navigator Model (KNM™): An Evaluation of Knowledge Management Maturity. Expert Systems with Applications, 36(2), 4087-4100.

Jami Pour, M., & Sherkat, M. (2015). Challenge of Successful KMSs Implementation: Exploration of Effective Factors on KM Acceptance Via Mixed Method. Journal of Information Technology Management, 7(2), 429-450, (In Persian).

Jennex, M., & Olfman, L. (2006). A Model of Knowledge Management Success. International Journal Knowledge Management, 2(3), 51-68.

Kamhawi, E. M. (2010). The Three Tiers Architecture of Knowledge Flow and Management Activities. Information and Organization, 20(3-4), 169-186.

Karsten E., & Manfred L. (2002). Holistic Development of Knowledge Management with KMMM Siemens AG/Corporate Technology. Knowledge Management & Business Transformation.

Khatibian, N., Gholoipour, T., & Abedi Jafari, H. (2010). Measurement of Knowledge Management Maturity Level with in Organizations. Business Strategy Series, 11(1), 54-70.

King, W., & Marks, P. (2008). Motivating Knoledge Sharing through Aknowledge Management Systems. Omega, 36, 131-146.

Kochikar, V. P. (2000). The Knowledge Management Maturity Model: A Staged Framework for Leveraging Knowledge. Infosys Technologies Ltd.

Kruger C. J. (2011). Is There a Correlation between Knowledge Management Maturity and Organizational Performance? VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, 41, 265-295.

Kruger, C. J., & Snyman, M. M. M. (2007). Guidelines for Assessing the Knowledge Management Maturity of Organizations. South African Journal of Information Management, 9(3), 1-11.

Kulkarni U., & Robert St, L. (2003). Organizational Self-assessment of Knowledge Management Maturity. Ninth Americas Conference on Information Systems.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2012). Management Information Systems: Managing the Digital firm. Pearson Prentice-Hall.

Lee J. H., & Kim Y. G. (2001). A Stage Model of Organizational Knowledge Management: A Latent Content Analysis. Sources: Expert Systems with Applications, 20(4), 299-311

Lin, C., Wu, J. C., & Yen, D. C. (2012). Exploring Barriers to Knowledge Flow at Different Knowledge Management Maturity Stages. Information & Management, 49(1), 10-23.

López-Nicolás, C., & Meroño-Cerdán, Á. L. (2011). Strategic Knowledge Management, Innovation and Performance. International Journal of Information Management, 31(6), 502-509.

Manian, A., Moosakhani, M., Hassanzadeh, A., & Jamipour, M. (2014). Designing a Maturity Model of KM Aligned with Business Strategies Using Meta Synthesis Method. Journal of Information Technology Management. 6(19), 307-332, (In Persian).

Mannor, M. (2008). The Hidden Deception of Knowledge Management Systems: Search, Rigidity, and Declining Radical Innovation. Knowledge Management Strategies: A Handbook of Applied Technologies, 268-288.

McGurk, J., & Baron, A. (2012). Knowledge Management Time to Focus on Purpose and Motivation. Strategic HR Review, 11(6), 316-321.

Orenga-Roglá, S., & Chalmeta, R. (2019). Methodology for the Implementation of Knowledge Management Systems 2.0. Business & Information Systems Engineering, 61(2), 195-213.

Pee, L. G., & Kankanhalli, A. (2009). A Model of Organisational Knowledge Management Maturity Based on People, Process, and Technology. Journal of Information & Knowledge Management, 8(02), 79-99.

Pee, L. G., Teah, H. Y., & Kankanhalli, A. (2006). Development of a General Knowledge Management Maturity Model. Korean Knowledge Management Society Conference.

Popovski, V., & Nikolic, S. (2015). The Crucial Factors of the Knowledge Management Implementation and Effectiveness on the Telecommunication Market in the Republic of Macedonia. Economic Development, 1(2), 37- 54. 

Saini, R. (2013). Model Development for Key Enablers in the Implementation of Knowledge Management. the IUP Journal of KM, 1(2), 46-63.

Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative Research. NY: Springer Publication.

Serenko, A., Bontis, N., & Hull, E. (2016). An Application of the Knowledge Management Maturity Model: The Case of Credit Unions.Knowledge Management Research &Practice,14(3),338-352.

Serna, E. (2012). Maturity Model of Knowledge Management in the Interpretativist Perspective. International Journal of Information Management, 32, 365-371.

Vaz, C. R., Selig, P. M., & Viegas, C. V. (2019). A Proposal of Intellectual Capital Maturity Model (ICMM) Evaluation. Journal of Intellectual Capital, 20(2), 208-234.

Zhao, J., Ordonez de Pablos, P., & Qi, Z. (2012). Enterprise Knowledge Management Model Based on China’s Practice and Case Study. Computers in Human Behavior, 28(2), 324-330.