طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت دولتى ،دانشگاه علامه طباطبائى، تهران،ایران.

4 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران.

چکیده

بی‌شک مهم‌ترین مزیت رقابتی سازمان‌ها در دنیای تغییرات سریع امروزی داشتن عامل انسانی شایسته است. این مهم‌ترین عامل استراتژیک است که به راحتی قابل تقلید کردن نیست و می‌تواند باعث موفقیت و توسعه پایدار سازمان‌ها گردد. لذا موفقیت سازمان‌ها وابسته به توسعه منابع انسانی است و توسعه منابع انسانی در هر سازمان و حتی در هر کشوری بدون درک و کشف قابلیت‌ها، توانمندی‌ها و شایستگی‌های سرمایه عظیم و بالقوه میسر نخواهد شد. مسئلۀ شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات، نقش مهمی در عملکرد آن‌ها و همچنین موفقیت و کارآمدی آن‌ها ایفا می‌کند. بر همین اساس، طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی هدف این پژوهش قرار گرفته است. این پژوهش، آمیختة اکتشافی محسوب می‌شود که در نخستین مرحله آن، مطالعه‌ای کیفی (بررسی ادبیات و مصاحبه با خبرگان) و مدل پژوهش جهت بررسی کمّی در مرحله بعد قرار می‌گیرد. به منظور بررسی سؤالات پژوهش در دو بخش کیفی و کمی تحقیق از 15 تن از خبرگان بیمارستانی (متخصصین فناوری اطلاعات) به عنوان جامعه آماری تحقیق استفاده گردید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است؛ به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزارهایExcel  وSPSS و Matlab استفاده شده است. به منظور پاسخ به سؤال اول جهت شناسایی شاخص‌ها، پس از انجام مصاحبه با خبرگان و در نهایت پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها 4 شاخص اصلی مورد تائید خبرگان قرار گرفت. همچنین، اولویت و سهم هرکدام از شاخص‌ها در میزان شایستگی متخصصین، با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی  به­دست آمده است. پس از به دست آوردن این اطلاعات و بهره گرفتن از نظر خبرگان، پایگاه قوانین اگر- آنگاه تکمیل و برای تعیین میزان دقیق شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات، از روش استنتاج فازی ممدانی استفاده شده است. پس از پیاده‌سازی سیستم با نرم‌افزار متلب، سطح شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات زیاد و به مقدار دقیق ««0/712»» برآورد شده است. اعتبارسنجی مدل حاکی از  دقیق انطباق بالای نتایج به دست آمده با نظر خبرگان این حوزه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Competency Assessment Model for Information Technology Professionals Using the Fuzzy Expert System Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Mohammad Javad Jalili 2
  • Mirali Seyednaghavi 3
  • Iman Raeesi Vanani 4
1 Associate Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 PhD student, Department of Information Technology Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of , Governmental Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The issue of the IT professionals’ competency plays a crucial role in their performance as well as their success and efficiency. Accordingly, the present study has aimed at designing a model for assessment of the IT professionals’ competency using the fuzzy expert system approach. This is an exploratory mixed (qualitative-quantitative) research whose first stage conducts a qualitative study (reviewing the literature and interviewing with experts); and the research model is quantitatively studied in the next stage. To investigate the research questions in two qualitative and quantitative parts of the study, 15 hospital experts (IT professionals) were selected as the statistical population. The present research is a descriptive-survey study and its data collection tool is a questionnaire. Excel, SPSS and Matlab softwares were used for data analysis. To answer the first question, for identifying the indicators, after interviewing the experts and analyzing the interviews, they approved four main indicators. Furthermore, the priority and the share of each indicator in the degree of professionals’ competency were obtained using the process of fuzzy hierarchical analysis. After obtaining this information and using the experts’ opinion, the if-then database was completed, and Mamdani Fuzzy Inference System was used to determine the exact competency level of IT professionals. After implementing the system by MATLAB software, the level of IT professionals’ competency was estimated high with an accurately equal to 0.712. Validation of the model indicated the high conformity of the results with the opinion of the experts in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency Model
  • Information Technology Professionals
  • fuzzy expert system
  • MATLAB