بازاریابی درونی و بهره‌وری کارکنان با نقش میانجی رفتار تسهیم دانش در صنعت هتلداری

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

بهره‌وری کارکنان خدماتی از موضوعاتی است که امروزه به موضوع موردعلاقه پژوهشگران و مدیران تبدیل‌شده است. پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای کاربردی برای بهبود بهره‌وری کارکنان هتل‌های استان آذربایجان شرقی مبتنی بر بازاریابی درونی و رفتار تسهیم دانش موردمطالعه قرار گرفت. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و بر اساس روش یک تحقیق توصیفی- همبستگی است. برای جمع­آوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی سؤالات و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرون باخ تأیید شد. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارکنان هتل‌های استان آذربایجان شرقی به تعداد 565 نفر بوده و درنهایت 232 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه ای جمع‌آوری و تحلیل شد. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نشان داد، بازاریابی درونی به‌طور مستقیم با ضریب مسیر 0/60 و به‌طور غیرمستقیم با نقش میانجی رفتار تسهیم دانش با ضریب مسیر 0/21، بر بهره‌وری منابع انسانی و با ضریب مسیر 0/53 بر رفتار تسهیم دانش تأثیر مثبت دارد. همچنین سازه رفتار تسهیم دانش با ضریب مسیر0/41 تأثیر مثبت بر بهره‌وری منابع انسانی دارد. نتیجه حاکی از نقش میانجی جزئی متغیر رفتار تسهیم دانش است. لذا به مدیران ارشد هتل‌ها پیشنهاد می‌شود رویه‌های بازاریابی درونی را در جهت تسهیم دانش بیشتر و بهره‌وری کارکنان تدوین و اجرا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internal Marketing and Employee Productivity with Mediating Role of Knowledge Sharing Behavior in the Hotel Industry.

نویسنده [English]

  • Samad Rahimiaghdam
Assistant Professor, Department of Management, University of Tabriz, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The service employee productivity is one of the topics that has become a topic of interest for researchers and managers. The aim of this research is to explain the scientific foundation and offer practical solutions for improving employee productivity based on internal marketing and knowledge sharing behavior in hotel industry. The research is applied from goal perspective and descriptive - correlative from data collection type. The data were collected by questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by experts and confirmatory factor analysis and the reliability was confirmed by Cronbach alpha coefficient. The statistical population consists of 565 manager and employee of hotels of east Azerbaijan province; finally 232 questionnaires were analyzed by simple random and cluster sampling method. The results of structural equations modeling showed that internal marketing has directly impact with path coefficient 0.6 and indirectly effect by the knowledge sharing behavior mediating role with path coefficient of 0.21 on employee productivity and by path coefficient 0.53 on knowledge sharing behavior. Also, knowledge sharing behavior structure by path coefficient of 0.41 has a positive effect on employee’s productivity. The result implies the partial mediator role of the knowledge sharing behavior. Therefore, it is recommended to senior hotel managers to develop internal marketing practices in order to improve knowledge sharing behavior and productivity of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal marketing
  • Knowledge sharing behavior
  • Employee Productivity
  • Hotel Industry