بررسی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های سیاست های حمایتی قانونی - حقوقی‌ از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی (مورد مطالعه: کارآفرینان شهر تهران)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه کارافرینی، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین ، ایران

2 استادیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد قزوین ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

5 استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

چکیده

سیاست های حمایت از مالکیت صنعتی، جزئی از سیاست های فن‌آورانه‌ کارآفرینی می‌باشد که ویژگی‌های سیاست های کلی کارآفرینی و کسب‌ و‌ کارهای کوچک را دارا می‌باشد. ‌این سیاست ها عموماً به نفع کارآفرینان فن‌آوری هستند که بر افزایش بازده کل بازار و با برطرف‌کردن موانع انتقال و در نتیجه تجاری‌سازی فن‌آوری تمرکز دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های سیاست های حمایتی قانونی-حقوقی‌ از حقوق مالکیت صنعتی با محوریت توسعه کارآفرینی‌ صورت گرفته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی، و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات پیمایشی- توصیفی است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کارآفرینان شرکت های دانش‌بنیان شهر تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 100 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و دوره زمانی مربوط نیز، زمستان 1396 می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات در مورد مبانی نظری، از روش کتابخانه ای و در مورد فرضیه های پژوهش از روش میدانی و برای آزمون فرضیه های تحقیق از پرسش نامه محقق ساخته و مصاحبه، استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه نیز از t تک نمونه ای و آزمون فریدمن بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که از بین 20 مؤلفه سیاست حمایتی، مؤلفه‌های حقوق جبران خسارت مخترعان و مؤلفان، سهولت، شفافیت، کاهش هزینه‌ها و سرعت فرایندهای ثبت و اخذمجوز، و حق ثبت علائم تجاری و اسامی تجاری، حمایت از حق ثبت انحصاری اختراعات، ایجاد نظام ثبت، استعلام و گزارش تخلف آنلاین و حمایت از حق کپی‌رایت بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and ranking the Indexes of Legal-Rightprotection policies of industrial property rights with a focus on entrepreneurship development. (Case study: Entrepreneurs of Tehran city)

نویسندگان [English]

  • emeliya ghorbani siavoshani 1
  • Ali Davari 2
  • Mehdi Faghihi 3
  • Hessam Zand Hessami 4
  • Amir Houshang Fathizadeh 5
1 PhD.student in Entrepreneurship, Department of Entrepreneurship,Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin,Iran
2 Assistant Professor in Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor in Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic Of IRAN
4 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
5 Assistant Professor in Institute for Trade Studies and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to Study and ranking the Indexes of Legal-Right protection policies of industrial property rights with a focus on entrepreneurship development. The method of this study was survey and the questionnaire was used. A sample of 100 entrepreneurs was selected by the convenience sampling method. The results showed that among the 20 supporting components or policy, the components of the rights to compensate inventors and authors, the ease, transparency, cost reduction and speed of registration and licensing processes, and the right to file trademarks and trade names, the protection of patent patents, Establishing a system for registering, inquiring and reporting online violations and protecting copyright has the highest average. Also important are the components of support rightswere inventors, authors, ease, transparency, cost reduction and speed of registration and licensing processes and trademark rights, trade names, copyright protection (copyright), protection of trademark rights or trademark rights. By its owner, the protection of patents, the protection, acceleration and updating of physical property registration, types of assets, ease of access to loans for the reproduction of products produced, the creation of online counseling services and the ease of prosecution of offenders and robbers, and the transparency and speed of registration processes are the most important Supportive Policy Components of Protecting Industrial Property.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property
  • Industrial Property
  • Institutional-Legal Law
  • Knowledge-Based Companies
Azimi, K. (2016). Legal Aspects of Industrial Design and Intellectual Property Support. First National Conference on Islamic Law and Management, (In Persian).

Burrone, E. (2004). Intellectual Property Rights and Innovation in SMEs in ECD Countries. Journal of Intellectual Property Rights,10(1),34-43.

Celamiresi, M. (2013). The Macro theme Review:  An Overview   on Intellectual Property Rights Protections and Benefits.

Chen, Y., & Puttitanun, T. (2005). Intellectual Property Rights and Innovation in Developing Countries. Journal of Development Economics, 78, 474-493.

Chesbrough, H., & Ghafele, R. (2014). Open Innovation and Intellectual Property. New Frontiers in Open Innovation, 191.

Ciuriak, D. (2017). Intellectual Property Proliferation: Strategic Roots and Strategic Responses. CIGI Paper, 121.

Correa, C. M. (2001). Review of the TRIPS Agreement: Fostering the Transfer of Technology to Developing Countries (Penang, Malaysia: Third World Network).

Correa, C. M. (2003). Can the TRIPS Agreement Foster Technology Transfer to Developing Countries?.

Czarnitzki, D., Hanel, P., & Rosa, J. M. (2011). Evaluating the Impact of R&D Tax Credits on Innovation: A Microeconometric Study on Canadian Firms. Research Policy, (40), 217-229.  

Daciana Bolos, M. (2013). Intellectual  Property  as  a  Drive  for Sustainable  Medical  Tourism-The  Ana  Aslan  case. Petru Maior University of Targu Mures, Nang Yan Business Journal.

Estrina, S., Korosteleva, J., & Mickiewicz, T. (2013). Which Institutions Encourage Entrepreneurial Growth Aspirations?. Journal of Business Venturing, 28 (4), 564-580.

Evers, L., Miller, H., & Spengel, C. (2014). Intellectual Property Box Regimes: Effective Tax Rates and Tax Policy Considerations. International Tax and Public Finance, 1-29.

Fetres, M. H., Farzi, M., & Najjarzadeh, A. A. (2011). A Survey on the Impacts of Intellectual Property Rights on Innovations in Islamic Developing Countries. Economics Research, 11(1), 303-322, (In Persian).

Fink, C., & Primo Braga, C. A. (2005). How Stronger Protection of Intellectual Property Rights Affects International Trade Flows. Washington, DC: The World Bank/Oxford University Press.

Fontana, R., Geuna, A., & Matt, M. (2006). Factors Affecting University-Industry R&D Projects: The Importance of Searching, Screening and Signalling. Research Policy 35, 309-323.

Garshasebi Nia, N., & Kamar Aldin Badri, W. (2012). The Role of Intellectual Property Rights in Innovation in Developing Countries. Roshde Fanavari, 8(30), 51-56, (In Persian).

Glass, A., & Sagi, K. (2002). Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment. Journal of International Economics, 56, 387-410.

Griffith, R., & Miller, H. (2010). Support for Research and innovation. London: IFS Commentary.

Griffith, R., Miller, H., & O’Connell, M. (2014). Ownership of Intellectual Property and Corporate Taxation. Journal of Public Economics, 112(1), 12-23.

Grossman, G. M., & Edwin, L. C. L. (2004). International Protection of Intellectual Property: Corrigendum. American Economic Review, 96(1), 456-563.

Hanel,P (2006), Intellectual Property Rights Business Management Practices: A Survey Literature. Technovation, 26, 895-931.

Hertzfeld, H. R., Link, A. N., & Vonortas, N. S. (2006). Intellectual Property Protection Mechanisms in Research Partnerships. Research Policy, 35, 825-39.

Kanwar, S., & Evenson, R. E. (2003). Does Intellectual Property Protection Spur Technological Change?. Oxford Economic Papers, 55, 235-264.

Kim, L. (2002). Technology Transfer and Intellectual Property Rights: Lessons from Korea’s Experience. Working Paper.

Labaghi, A. R. (2002). Copyright in Advanced Industrial Countries. Tehran: Book House, (In Persian). 

Lumpole, A. O., Pathak, S., & Xavier-Oliveira, E. (2014). The Politics of Intellectual Property Rights Regimes: An Empirical Study of New Technology Use in Entrepreneurship. Technovation, 34(12), 807-816.

Marjit, S., Xu, X., & Yang, L. (2009). Offshore Outsourcing, Contractual R&D and Intellectual Property in Developing Countries.

Mahdavi, A. A., & Barkhordari, S. (2008). Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment Flow (Case of Iran). Knowledge and Development, 24, 11-36, (In Persian).

Martin, A., Vision, C., & Nauwelaers, C., (2004). Innovation Networks. Forfas.

Mevhibe, A., & Melda, O. (2012). The Role of Geographical Indication in Brand Making of Turkish handcrafts. Indian Journal of Traditional Knowledge, 11(3).

Muck, W. (2007). Entrepreneurship Education in the Third Level Sector in Ireland. Report Presented To The National Council for Graduate Entrepreneurship.

Nithyananda. K. V. (2017). Business Models for Entrepreneurs: Commercializing, Leveraging, and Monetizing Intellectual Property Rights in India and ASEAN Countries.

Nkomo,  M. (2014). The Role  and  Importance  of  Effective  IP  asset Management in Enhancing  the Competitiveness and  Productivity of Small  and Medium Enterprises. The Zimbabwean Experience.

Riahi, P. (2011). The Emergence and Evolution of Japan's Industrial Property Rights System. Roshde Fanavari, 28, 51-60, (In Persian).

Rostami Ganjabad, Sh. (2018). Author's Position in International Conventions and Iranian Law. Second International Conference on Jurisprudence and Law, Law and Social Sciences, (In Persian).

Sameei, R., & Angurag Taghavi, H. (2018). Explaining Trademark Position in Intellectual Property Rights and Civil Liability Due to Violations with Approaches to Patent Law. Fifth Conference on Economics and Applied Management with National Approach, (In Persian).

Schneider, P. (2005). International Trade, Economic Growth and Intellectual Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries. Journal of Development Economics, 78, 529-547.

Shahabadi, A. F., & Sarigol, S. (2015). The Effect of Intellectual Property Rights on Income Inequality in Selected Developed and Developing Countries. Applied Theories of Economics, 2(1), 63-82, (In Persian).

Shouri, M., & Najafi, A. (2018). Investigating the Effect of Intellectual Capital System and Students Registered Knowledge on Creating Incentives to Industry Innovation. Innovation in the Humanities, 7(3), 217-250, (In Persian).

Smith, A. M., & Patton, R. A.  (2011). Delivering Enterprise: A Collaborative International Approach to the Development, Implementation and Assessment of Entrepreneurship. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 17(1), 104-18.

Spinello, R. A. (2003). The Future of Intellectual Property. Ethics and Information Technology, 5, 1-16.

Starkey, L., Corbett, S., Bondy , A., & Davidson, S. (2010). Intellectual Property: What Do Teachers‌ and Students Know?. Int J Technol Des Educ, 20, 333-344.

Tabatabei, A., & Tilani, A. (2018). Investigation of Intellectual Property Rights in Iranian Law System. Second International Conference on Jurisprudence and Law, Law and Social Sciences, (In Persian).

Tamasy, C.(2007). Rethinking Technology-Oriented Business Incubators: Developing a Robust Policy Instrument for Entrepreneurship, Innovation, and Regional Development?. Growth and Change, 38(3), 460-473.

Torkestani, A. R., & Masoumi, L. (2018). Protecting Intellectual Property Rights and Ideas in a Critical Approach. 5th National Conference on Law and Judicial Studies, (In Persian).

Zahedi, M., & Mohammadi, A. (2015). The Role of Intellectual Property Rights in Protection of Tourism Industry. Private Law Research, 4(13), 87-118, (In Persian).