بررسی تأثیر سرمایه‌های فرهنگی و اجتماعی بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه‌ها و ارائه الگوی مطلوب برای آن (مطالعه موردی: دانشگاه‌ آزاد اسلامی شهر تهران)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات واحدتهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم ارتباطات، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش تشخیص تأثیر سرمایه­های فرهنگی و اجتماعی بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه­­ آزاداسلامی شهر تهران و ارائه الگوی مطلوب برای آن می­باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، باروش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه آزاد شهر تهران بودند که از بین آنها، تعداد 384 نفر از براساس فرمول کوکران و با استفاده از روش تصادفی طبقه­ای، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات، سه پرسش نامه سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی و پرسش نامه استقرار مدیریت دانش بوده است. روایی پرسش نامه با تأیید خبرگان و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای سرمایه فرهنگی 0/87، سرمایه اجتماعی 0/89 و برای پرسش نامه استقرار مدیریت دانش 0/90 محاسبه شد. داده­های آماری نیز با استفاده از رگرسیون و تحیل عاملی تأییدی، بر اساس مدل مفهومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین مؤلفه­های سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی با استقرار مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلامی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین این دو نوع سرمایه، بر تمامی ابعاد استقرار مدیریت دانش در دانشگاه­ آزاد اسلامی تهران تأثیرگذار بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cultural and Social Capital on the Establishment of Knowledge Management at Universities and Presenting the Optimal Model: Islamic Azad Universityes of Tehran

نویسندگان [English]

  • Alireza Dawodi 1
  • Mohamadreza Rasoli 2
1 PhD student, Department of Communication Sciences, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Communication Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran,
چکیده [English]

The purpose of this applied descriptive survey was to investigate the effect of cultural and social capital on the establishment of knowledge management at Islamic Azad University in Tehran and provide a theoretical optimal model. The research population included all managers and personnel at Islamic Azad universityes of Tehran from whom a stratified sample of 384 was selected according to Cochran formula. The research data were collected employing the Bourdieu Cultural Capital Questionnaire, Nahapit and Kouchal social capital inventory and Ebrahimi Knowledge Management Deployment Questionnaire, all of which had already been validated by experts. The instruments were piloted and their reliability measures computed via Cronbach's alpha were found at acceptable levels of 0.87 for social capital questionnaire, 0.88 for social capital, and 0.91 for knowledge management deployment questionnaire. The research data obtained were analyzed using regression and confirmatory factor analysis. The analytical results displayed that the components of social capital and cultural capital were significantly and positively correlated with and had significant effects on all aspects of the establishment of knowledge management at Islamic Azad University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Azad University
  • Cultural capital
  • Knowledge management
  • Social capital
Azadi, S. (2015). The Study of the Relationship between Social Capital and Knowledge Management Organization: General Education Department of Ardabil Province. Journal of Management and Accounting Studies, 1(1), 36-44, (In Persian).

Bolino, M. C., William, H., & James, M. (2002). Citizenship Behavior and the Creation of Social Capital in Organizations. Academy of Management Review, 27(4), 505-522.

Brown, A. C., & Kietzmann, J. (2018). Strategic Knowledge Management and Enterprise Social Media. Journal of Knowledge Management, 1-10.

Ebrahimi, M. (2016). A Study on the Relationship between Social Capital and the Establishment of Knowledge Management. Master's Thesis, Naraq: Islamic Azad University, (In Persian).

Flynn, A. E. (2004). Knowledge Management Process: The Care and Feeing of Knowledge Workers. 89th Annual international Supply Management Conference.

Holt, D.T. (2000). The Measurement of Readiness for Change: A Review of Instruments and Suggestions for Future Research. The Annual Meeting of the Academy of Management.

Hosam, S., & Karami ,V. (2016). The Study of Establishment of Knowledge Management in Social Security Organization of Mazandaran Province in 2014. Faradian Engineering Magazine, 4(3), 1-12, (In Persian).

Jana Lay‐H, B. (2018). The Role of Social Capital in Shaping Consumer Engagement within Online Brand Communities.

 Jennex, E., & Olfman, L. (2004). Assessing Knowledge Management Success/Effectiveness Models. Claremont Graduate University.

Kazemi, I. (2008). The Study of the Relationship between Social Capital and Organizational Preparedness for the Establishment of Knowledge Management at Mobarakeh Steel Company Isfahan. Master's Thesis, Tehran: Tehran University, (In Persian).

Mehdian Rad, A., & Fazli, Z. (2011). The Study of the Influence of Social Capital on the Development of Knowledge Management. Tax Study Journal, 12, 290-320, (In Persian).

Momind, H. (2015). Investigating the Fundamentals of Establishing Knowledge Management in Telecommunication Company of Kermanshah Province. Iranian Journal of Information and Communication Technology (ICT), 26, 87-98, (In Persian).

Nadali, M. (2008). The Study of the Relationship between Cultural Capital and Social Tolerance: Najaf Abad City. Master's Thesis, Isfahan: University of Isfahan, (In Persian).

Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantag, Academy of Management Review, 2(2), 42-66.

Rafiee, A. (2018). The Study of the Relationship between Social Capital Capital and Teacher's Aggression, Master's Thesis, Naraq: Islamic Azad University, (In Persian).

Saadati, M., Abbas Zadeh, M., & Hatami, R. (2013). The Study of the Relationship between Cultural Capital, Social Capital and Aggression. The Journal of Law Enforcement, (In Persian).

Salavati, A. (2009). Analytical Review of the Underlying Factors Affecting the Establishment of Knowledge Management System in the Headquarters of the National Iranian Oil Company. beyond Management, 10, (In Persian).

SalehiAmiri, S. R., Kavoosi, E., &Taqdesi, P. (2010). Examining the Factors Affecting the Export of Cultural Goods in Iran and Providing Management Strategies.Journal of Cultural anagement,4,(In Persian).

Sardari, A. S., & Silavari, Y. (2016). The Study of the Relationship between Organizational Social Capital and the Use of Knowledge Management in the Commonwealth of Nourishment and Development of Khuzestan. Journal of Social Partnership and Development, 1(2), 81-95, (In Persian).

Stuck, R., & Abdulmaliki, G. (2014). Investigating the Impact of Social Capital on Innovation with Emphasis on the Mediating Role of Knowledge Management. Social Capital Management, 1, 1-20.

William, C., Barley Jeffrey ,W., Treem, & Timothy, K. (2017). Valuing Multiple Trajectories of Knowledge: A Critical Review and Agenda for Knowledge Management.Available in:https://journals.aom.org.

Zalpour, S., Shahidi, F., Zarani, M., & Mazaheri, H. (2016). Comparison of Interpersonal Problems and Aggression in Students with Highly Addictive, Highly Vulnerable and Afflicted Illiterate Trait Verbs, Veins. Quarterly Journal of Clinical Psychology and Studies, 6(23), 1-10, (In Persian).

Ziaei, M.S., Mounirian, A., & Kazemi, A.(2011). The Study of the Relationship between Social Capital and Organizational Preparedness for the Establishment of Knowledge Management: Iranian Steel Works). Public Administration,3(1),179-198,(In Persian).

Zomoradiyan, G., & Rostami, A. (2010). Establishment of a Social Capital Management Knowledge Management System: Islamic Azad University. 8th District of Tehran, Management Accounting Magazine, (In Persian).