نقش مدیریت محله ای در بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در کلان شهر تهران

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تهران شمال،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی،واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

از آنجـا که منابـع انسانـی و نیروی کار هر جامعـه، بـه مثابـه یکـی از مهمتـرین عوامـل تولیـد آن محسـوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. این تحقیق به منظور بررسی مدیریت محله ای در بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در کلان شهر تهران انجام شده است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی، ازنظر نوع داده هاکمی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و ازنوع همبستگی است. باتوجه به امکان عدم دسترسی جامع به صاحبان مشاغل خانگی کوچک و امکان دسترسی به دست اندرکاران سراهای محله که می تواند منعکس کننده اطلاعات کسب و کارهای خانگی کوچک باشد، جامعه آماری این پژوهش کلیه دست اندرکاران سراهای محله در کلان شهر تهران می باشد که اطلاعات مربوط به کسب و کارهای خانگی کوچک، از این طریق گرداوری شده است که تعداد آنها حدودا 430 نفر می‌باشد. روش گردآوری داده ها از نوع میدانی و توزیع پرسشنامه می باشد. بدلیل جواب دهی بهتر مدل با استفاده از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه، به آزمون فرضیات با استفاده از این دو روش پرداخته شده است. باتوجه به نتایج برازش مدل می توان گفت مدیریت محله ای در بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در کلان شهر تهران نقش مثبتی را ایفا می کند، لذا تمامی فرضیات پژوهشی مورد تایید قرار گرفتند. که در این بین، فرهنگ سازی اشتغال زنان و تقویت هویت محلی بر بهبود عملکرد و افزایش بهره وری کسب و کارهای خانگی در کلان شهر تهران اثر ضعیفی داشتند ولی در ارتباط با نقش رویکرد محله محوری و توانمندسازی زنان، شاهد ارتباطات بسیار قوی می باشیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Neighborhood Management in Improving Performance and Increasing Productivity of Home Businesses in Tehran Metropolis

نویسندگان [English]

  • Seyed Mahmoud Hashemi 1
  • Sharam Alipour 2
1 Assistant professor,Department of Business Administration,Tehran,Iran
2 PhD student, Department of Management and Cultural Affairs, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Since the human resources and labor force of each society are considered as one of the most important factors of its production, efficient and effective use of the capabilities and capabilities of manpower will have a great role to play in enhancing its productivity. This study was conducted to investigate neighborhood management to improve the performance and increase efficiency of home businesses in Tehran metropolis. This study is descriptive and correlational in terms of purpose, and in terms of data collection. Given the lack of comprehensive access to small homeowners and the accessibility of neighborhood homeowners that can reflect the information of small home businesses, the statistical population of this study is all neighborhood homeowners in Tehran metropolitan area who have relevant information. Small home businesses have been rounded up to number 430. The method of data collection is field type and questionnaire distribution. Because of better response of the model using correlation and multiple regression tests, hypotheses were tested using these two methods. According to the model fitting results, it can be said that neighborhood management plays a positive role in improving the performance and productivity of home businesses in Tehran metropolitan area, so all research hypotheses were confirmed. Meanwhile, the culturalization of women's employment and the strengthening of local identity have had little effect on improving the performance and productivity of home businesses in Tehran's metropolitan area, but we are seeing strong links with the role of neighborhood-centric approach and women's empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • neighborhood management
  • Improving Performance
  • Increasing of Productivity
  • Home Business
  • Tehran metropolis

Abdullahi, M., & Ghaderzade, A. (2010). The Dominant Social Identity of Kurds in Iran and Iraq. Sociological Studies, 36, 1-26, (In Persian).

Abedini, A. (2013). Terminology of Education. Tehran: Supreme Council of Education Publication, (In Persian).

Armstrong, M. (2002). Strategic Human Resource Management (Practice Guide). Tehran: Office of Cultural Research, Tanslated by: M., Arabi & D., Yazdi, (In Persian).

Azimi Amoli, j., & Ershadi Vahram, S. (2018). Urban Management based on Neighborhood Participatory Planning Aapproach (Case Study: Neighborhood Urban Areas of Tehran 1st District). Geography (Regional Planning), 7, 21-40, (In Persian).

Banki, M. B., Ismail, H. N., & Muhammad, I. B. (2016). Coping with Seasonality: A Case Study of Family Owned Micro Tourism Businesses in Obudu Mountain Resort in Nigeria. Tourism Management Perspectives, 18, 141-152.

     Bazi, Kh., Mirkatoli Haji, J., & Zaidali, S. (2018). (Assessment of the Role and Effect of Local Councils on the Improvement of the Citizen's Cooperation for Urban Management of the Local District Case study: Gorgan city). Geographyand Development, 46, 147-168, (In Persian).

Campin, S., Barraket, J., & Luke, B. (2013). Micro-Business Community Responsibility in Australia: Approaches, Motivations and Barriers. Journal of Business Ethics, 115(3), 489-513.

Carter, C. R., & Liane Easton, P. (2011). Sustainable Supply Chain Management: Evolution and Future Directions. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 41(1), 46-62.

Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A Framework of Sustainable Supply Chain Management: Moving Toward New Theory. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(5), 360-387.

Carter, J. (2002). Home-Based Business Survey: Report on Research to Assess the Business Support and Other Needs of the Home based Economy. Horsham District Council.

Carter, S., Mason, C., & Tagg, S. (2004). Lifting the Barriers to Growth in UK Small Businesses. FSB Biennial Membership Survey.

Carter, S., Mason, C., & Tagg, S. (2004). Lifting the Barriers to Growth in UK Small Businesses. FSB Biennial Membership Survery.

Chiu Su, F., & Miao-Ching, T. (2010). Relationships Among Burnout, Job Involvment, and Organizational Citizwnship Behavior. The Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 140, 517-30.

Clark, D. N., & Douglas, H. (2010). Micro Business: Characteristics of Home-Based Business in New Zealand. Small Enterprise Research, 17(2), 112-123.

Dashtaki, N., & Majedi, H. (2018). Assessment Effects of Neighborhood Management-based on the Trust of Citizens in Urban Management (A Comparative Study of Two Tehran Neighborhoods: Tajrish and Shahadat). Hoviashahr, 4T 93-102, (In Persian).  

Debski, M. (2017). Quality in The Marketing Communication of Micro Family Businesses Offering Accommodation Services. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 148-159.

Ebadi, Z. (2018). Investigating the Impact of Currency Exchange Rate on Productivity in Selected EU Countries. Master's Thesis, Tabriz: Islamic Azad University, (In Persian).

Edwards, P., Edwards, S., & Economy, P. (2006). Home-Based Business for Dummies. Wiley Publishing.

Europe Productivity Agency. (2017). Retrieved from http:// http://archives.eui.eu/en/isaar/40.

Gartner, W. B., Carter, N. M., & Hills, G. E. (2016). The Language of Opportunity. Entrepreneurship as Organizing.

Gay. L. R. (1987). Educational Evaluation and Measurement. Maxwell Macmillan  International.

Golabi, A. M., Khodadad Hoseini, S. H., Yadollahi, J., & Rezvani, M. (2011). Conceptualizing Entrepreneur’s Individual Role in Home Based Business Marketing. Marketing Management, 6(11), 63-84, (In Persian).

Greenberg, J., & Cropanzano, R. (2001). Advances in Organizational Justice. CA: Stanford University Press.

Ho, L. A. (2008). What Affects Organizational Performance? The Linking Of Learning And Knowledge Management. Industrial Management & Data Systems, 108(9), 1234-1254.

International Labor Organization. (2017). Retrieved from http://www.ilo.org/.

Kazemian, GH. R. (2012). A Study of the Effect of Local Council (Shoraiari) on participation of Tehran Citizens with Urban Management, Urban Management Stadies, 2, 31-45, (In Persian).

Mason, C. M., Carter, S., & Tagg, S. (2011). Invisible Businesses: The Characteristics of Home-Based Businesses in the United Kingdom. Regional Studies, 45(5), 625-639.

Mattare, M., Monahan, M., & Shah, A. (2010). Navigating Turbulent Times and Looking into the Future: What Do Micro-Entrepreneurs Have to Say?. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 5(1), 79-94.

Neupane, E. (2013). Efficiency and Productivity of Commercial Banks in Nepal: A Malmquist Index Approach. Asian Journal of Finance & Accounting, 2, 220-243.

Nobari, N., & Rahimi, M. (2013). Good Urban Governance, an Indispensable Necessity. City Knowledge, 11, (In Persian).

Organization of Economic Cooperation and Development. (2018). Retrieved from http:// www.oecd.org/.

Rezaei, M., & Negin Naji, S. (2016). Investigating Effective Strategies for Creating a Sustainable Neighborhood through a Participatory Approach (Case Study: Yasuj Guidance Neighborhood). Journal of Urban Research and Planning, 20, 69-82, (In Persian).

Rikardo, R. J. (2015). Affective Events Theory: A Theoretical Discussion of the Structure, Causes, and Consequences of Affective Experience at Work. Research in Organizational Behavior, 18, 1-74.

Sasanpoor, F., Soleimani, M., Ziaeian, P., & Delfan Azar, Z. (2016). Position of Neighborhood in City Sustainable Development (Case Study: Neighborhoods of Region NO 10 of Tehran). Human Geography Research Quarterly, 1, 159-176, (In Persian).

Sayers, J. G. (2008). What Next? Women Seeking Work-Life Balance by Setting Up Life-Style Businesses.

Sayers, J. G. (2010). Home-Based Businesses in the City. Small Enterprise Research. 17(2), 165-176.

Schaubroeck, D., Ganster C., & Kemmerer, B. (2015). Does Trait Affect Promote Job Attitude Stability?. Journal of Organizational Behavior, 17, 191-96.

Shali, J. (2012). To Study of the Execution Role of Region Oriented Plan of Tehran Municipality over Sustainable Development of Neighborhood. Urban Management Stadies, 13, 1-12, (In Persian). 

Soltani, E., & Rouhani, A. (2012). Managing the Individual Differences of Employees. Management Information, 67& 68, 6-12, (In Persian).  

Statistial Center of Iran. (2012). Available in: https://www.amar.org.ir, (In Persian).

Statistial Center of Iran. (2020). Available in: https://www.amar.org.ir, (In Persian).

Suriya, K., & Gruen, C. (2012). Souvenir Production in Community-Based Tourism and Poverty Reduction in Thailand. The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letters, 1(1), 1-4.

Taghavi, M. M. (2019). The Effect of Human Development Index on Total Factor Productivity in Iran. Master's Thesis, Tabriz: Islamic Azad University, (In Persian).

Yazdani, A. A., & Gholami, R. (2014). Application of OHSAS Standard to Improve the Level of Job Security in Mazandaran Wood and Paper Industries Co., Iranian Journal of Health, (In Persian).

Zakeri, H. (2011). Deputy of Social and Cultural Affairs of Tehran Municipality. Available in: https://www.farhangi.tehran.ir, (In Persian).