طراحی مدل پایداری زنجیره‌تامین در شرکت‌های پروژه‌ای (مطالعه موردی شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما)

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، پردیس البرز دانشگاه تهرا ن ،تهران،ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

5 دانش آموخته مهندسی صنایع

چکیده

با توجه به اهمیت پایداری در زنجیره‌تامین شرکت هایی که فعالیت پروژه‌ای دارند، در این پژوهش به طراحی مدل عوامل موثر بر پایداری زنجیره‌تامین در تولید پروژه‌ای شرکت عمرانی پارس گرما پرداخته شد. به همین منظور با بررسی نظریه‌ها و مفاهیم و مطالعات کاربردی، توانمندسازها و عوامل موثر بر پایداری زنجیره‌تامین شناسایی شد. سپس پروتکل مصاحبه تدوین گردید. روش پژوهش از نظر فلسفی در پارادایم تفسیرگرایی قرار می‌گیرد. همچنین پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای و کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی بوده است. در این پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه برای اخذ نظرات افراد مورد نظر استفاده شد. تعداد خبرگان 10 نفر از مدیران و تصمیم گیرندگان شرکت پارس گرما بود که با استفاده از نمونه گیری قضاوتی شناسایی و انتخاب شدند. تعداد اعضای نمونه نیز 155 نفر بود که با توجه به فرمول کوکران، تعداد 120 نفر انتخاب شدند. پس از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج به دست آمده نشان داد که مدل پژوهش دارای 7 بعد اصلی ویژگی‌های پروژه، ویژگی‌های پیمانکاران، ویژگی‌های مدیران، ویژگی‌های ارتباطی، ویژگی‌های سازمان‌های نظارتی، ارزیابی عملکرد و ویژگی‌های جامعه می‌باشد و هر یک از این ابعاد دارای مولفه هایی می‌باشد. در پایان بر اساس مدل طراحی شده، پیشنهادات کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

designing a Sustainable Supply Chain model for Project companies

نویسندگان [English]

  • Mahdi Vafaee 1
  • Mansoor Momeni 2
  • Ebrahim Teimouri 3
  • Ahmad Jafarnejad 4
  • Siroos SHojaee 5
1 PhD student, Department of Management, Alborz Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Industrial Management, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Industrial Management, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
5 Imam Hussein University
چکیده [English]

Considering the importance of sustainability in the supply chain of companies that have project activity, this study aimed to design a model of effective factors on supply chain sustainability in project production. To this end, by investigating theories, concepts and applied studies, the enablers and effective factors on supply chain sustainability were identified. Then the interview protocol was developed. The research methodology is placed in the interpretive paradigm from philosophical point of view. The research has also a developmental and applied goal. The method of collecting information is via library and method of data collection was field method. In this research, interviews and questionnaires were used to obtain the views of the people. The number of experts was 10 of the managers and decision makers of Pars Garma Company, who were identified and selected using a judgment sampling method. The sample size was 155 that according to the Cochran formula, 120 people were selected. After collecting and analyzing the data, the results showed that the research model has 7 main dimensions of the project characteristics, contractors’ characteristics, managers’ characteristics, communication features, characteristics of supervisory organizations, performance evaluation and characteristics of the society and each of these dimensions has components. At the end applicable recomands are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable supply chain
  • Project Production
  • Effective Factors on Sustainable Supply Chain
  • Qualitative and Quantitative Method

 

Bastas, A., & Liyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 181, 726-744.

Cabral, I., Grilo, A., & Cruz-Machado, V. (2012). A decision-making model for lean, agile, resilient and green supply chain management. International Journal of Production Research, 50(17), 4830-4845.

Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International journal of physical distribution & logistics management, 38(5), 360-387.

Dubey, V. K., Chavas, J. P., & Veeramani, D. (2018). Analytical framework for sustainable supply-chain contract management. International Journal of Production Economics, 200, 240-261.

Jia, F., Zuluaga, L., Bailey, A., & Rueda, X. (2018). Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature. Journal of Cleaner Production.

Katiyar, R., Meena, P. L., Barua, M., Tibrewala, R., & Kumar, G. (2017). Impact of sustainability and manufacturing practices on supply chain performance: Findings from an emerging economy. International Journal of Production Economics.

Khosravani, F. (2015). Structuring the problem of strategy making if fuel green supply chain for Iranian National Oil Company, PhD thesis, University of Tarbiat Modarres

Loh, W., Miyato, T., Tokui, S., Matsumoto, E., & Sugiyama, M. (2017). Learning Discrete Representations via Information Maximizing Self Augmented Training. arXiv preprint arXiv:1702.08720.

Mani, V., Gunasekaran, A., & Delgado, C. (2018). Enhancing supply chain performance through supplier social sustainability: An emerging economy perspective. International Journal of Production Economics, 195, 259-272.

Razmi, J. (2014). Role of information technology in supply chain and its application and implementation, 6th Conference on logistics and supply chain, Tehran.

Shibin, K. T., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Dubey, R., Singh, M., & Wamba, S. F. (2017). Enablers and barriers of flexible green supply chain management: A total interpretive structural modeling approach. Global Journal of Flexible Systems Management, 17(2), 171-188.

Siahkali Moradi, J. (2018). Understanding the role of street level bureaucrats in interpretation and implementation of public policies, PhD thesis, University of Tehran.

Zhan, Y., Tan, K. H., Ji, G., Chung, L., & Chiu, A. S. (2018). Green and lean sustainable development path in China: Guanxi, practices and performance. Resources, Conservation and Recycling, 128, 240-249.

Zhang, M., Tse, Y. K., Doherty, B., Li, S., & Akhtar, P. (2018). Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model. Resources, Conservation and Recycling, 128, 206-221.

Popovic, T., Barbosa-Póvoa, A., Kraslawski, A., & Carvalho, A. (2018). Quantitative indicators for social sustainability assessment of supply chains. Journal of Cleaner Production.

Siahkali Moradi, J., Tahmasebi, R., Hamidizadeh, A. (2019). Understanding the Role of Street Level Bureaucrats in Interpretation and Implementation of Public Policies (Case Study: Traffic Police Officers in Iran). Public Policy, 5(2), 129-152.