ارائه مدل نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادگروه مدیریت دولتی،واحدعلوم و تحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

3 استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

طبق تحقیقات انجام شده استفاده از رفتارهای کارآفرینانه در سازمان های دولتی ایران چندان موفق نبوده و بهبود این شرایط نیازمند شکل دهی مجدد سیاست های توسعه مدیریت منابع انسانی در کشور است بر همین مبنا در این مقاله به دنبال ارائه مدل مناسب در حوزه نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی بر اساس مدل میرسپاسی به عنوان یکی از زیر نظام‌های چهارگانۀ نظام مدیریت منابع انسانی هستیم که بتواند کارآفرینی را در سازمان های دولتی ایران ایجاد و یا تقویت نماید در همین راستا از ابعاد مورد نظر میرسپاسی در حوزه نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی که شامل نظام جبران خدمت، طراحی مشاغل و مدیریت امور استخدامی می‌باشد استفاده کردیم با توجه به روش پژوهش که ترکیبی است جامعۀ آماری آن نیز به دو دستۀ کیفی و کمّی تقسیم‌بندی می‌شوند، دستۀ اول خُبرگان پژوهش هستند که شامل 25 نفر از استادان دانشگاهی می‌باشند و دستۀ دوم مدیران و کارشناسان منابع انسانی وزارتخانه‌های ایران می‌باشند. روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای در دسترس و ابزار گردآوری داده‌ها پرسش نامه است.در نهایت بعد از بررسی موانع کارآفرینی نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی در وزارتخانه‌های کشور براساس نظر خبرگان با استفاده از نرم‌افزار لیزرل، مدل مناسب ارائه می گردد که در آن ابعاد جبران خدمت، مدیریت امور استخدامی و طراحی مشاغل بایستی طوری طراحی شوند که بتوانند نوآوری، پیش کنشی و انعطاف پذیری را به عنوان ابعاد شناسایی شده کارآفرینی درسازمان های دولتی ایران تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting an Entrepreneurship-oriented Model for Human Resource Absorption, Supply and Adjustment in Iranian Public Sectors

نویسندگان [English]

  • Hasan Hasanzade 1
  • Naser Mir Sepasi 2
  • Aboulhassan Fghihi 3
  • Reza Najafbagy 3
  • Mohammad Ali Afshar Kazemi 4
1 Ph.D. Student, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Research findings have revealed that entrepreneurial trends in Iranian state organizations have not succeeded and to rectify the situation entails reforming enhancing human resource management policies. Thus, based on Mirsepasi’s Model which is one of the underlying principles of human resource management system, the present study intended to offer an appropriate model for absorbing, supplying and adjusting human resources that can promote entrepreneurship in Iranian state organizations. To this end, the service compensation system, job design and employment management were selected from Mirsepasi’s Model and considered via confirmatory factor analysis. Based on expert judgement and Scott’s reliability coefficient, innovation, proactivity and flexibility were also selected as dimensions of corporate entrepreneurship in Iranian public sectors. The research population consisted of 18 active ministries of the Islamic Republic of Iran that were stratified into five categories of educational, economic, political-authoritative, cultural, welfare and general service ministries. Unit of analysis in this study was managers and experts in human resource management departments who were selected using convenience sampling from a single randomly selected ministry from each category. Further, the entrepreneurial hindrances were considered in human resource absorption, supply and adjustment employing LISREL software. The Model presented here is claimed to support innovation, proactivity and flexibility as identified aspects of entrepreneurship in state organizations via service compensation system employment recruitment and job design.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • HRM
  • Procurement and Adjustment System
  • Public sector
Abbaspour, A. (2002). Comparison of the Human Resources Management Functions of Tehran University with the Last Assumptions of Strategic Human Resource Management and Explaining and Designing an Optimal Process Model for It. Phd Thesis, Tehran: University of Tehran, (In Persian).
Afagh Arjamandi, E., & Kazemi, M. (2010). Investigating In-Organizational Entrepreneurship Using the Stevenson Model. The First International Management Conference, Innovation and Entrepreneurship, (In Persian).
Alam Beigi, A., Malek Mohammadi, I., & Moghimi, S. M. (2009). Investigating the Organizational Factors Affecting the Development of Entrepreneurship in the Agricultural Promotion Organization. Journal of Agricultural Economics and Development Researches, 40(1), (In Persian).
Analoui, F., & Moghimi, S. M. (2009). Public Sector Managers And Entrepreneurship in Islamic Republic of Iran. Journal of Management Development, 28(6), (In Persian).
Castrogiovani, G. J., Urbano, D., & Loras J. (2011). Linking Corporate Entrepreneurship and Human Resource Management in SMEs. International Journal of Manpower.
Covin, J. G., & Miles, M. P. (1999). Corporate Entrepreneurship and Pursuit of Competitive Advantage, Entrepreneurship Theory and Practice.
Dizgah, M. R., Gilanian, Sh., & Alipour, A. (2011). High Performance Human Resource and Corporate Entrepreneurship: The Mediating Role of Organizations Citizenship Behavior and Procedyre Justice. Australian Journal and Applied Sciences, (In Persian).
Goudarzi, A., & Shafiei, M. (2010). The Role of Human Resources Management in Innovation and Entrepreneurship in the Organization. The First International Management and Innovation Conference, (In Persian).
Haghshenas, A., Jamshidian, M., Shaamei, A., Shahin, A., & Yazdanoman, M. (2005). The Organizational Entrepreneurship Pattern in Iran's Public Sector. Journal of Management Science, 2, (In Persian).
Hughes, A. (2013). Modern Governmental Management. Translated by: S. M., Alvani, Gh. Memarzadeh, & S., Khalili Shourin, Tehran: Pearl Publishing, (In Persian).
Jennings, D. F., & Lumpkin J. R. (1989). Functionally Modeling Corporate Entrepreneurship: An Empirically Integrative Analysis. Journal of Management.
Jennings, D. F. (1994). Multiple Perspective of Entrepreneurship. Ohio: South Western Publishing.
Kaplan, R. S., & Atkinson, A. (2005). Advanced Management Accounting. Newjersey: Prentice Hall.
Kearney, C., Hisrich, R. D., & Roche, F. (2009). Public and Practice Sector Entrepreneurship: Similarities, Diffrenceses or a Combination. Jouranl of Small Business and Enterpricse Development, 16(1).
Kearney, C., Hisrich, R., & Roche, F. (2007). A Conceptual Model of Public Sector Corporate Entrepreneurship. Springer Publication.
Kia Kojuri, K., & Jafarian, S. (2012). Review the Role of Human Resources Management in the Development of Enterprise Entrepreneurship. National Conference on Entrepreneurship and Knowledge Based Business Management, (In Persian).
Lalitha, R., & Fernnado, S. (2005). Entrepreneurship in Delivery of Service in Public Sector Organization in Sri Lanka: Prospects for Adminstration and Managerial Reform.
Lumpkin, G., & Dess, G. (1996). Clarifying the Enyrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. Academy of Management Revtew.
Manimala, M., Jose, P. D., & Thomas, K. R. (2006). Organizational Constraints on Innovation an Intrapreneurship: Insights from Public Sector. Vikalpa, 13(1).
Mathis, R. L., & Jackson, J. H. (2008). Human Resource Management.
Mirspasi, N. (2012). Strategic Human Resource Management and Labor Relations. Tehran: Mir Publishing, (In Persian).
Moghimi, S. M. (2004). Entrepreneurship in Civil Society Institutions. Tehran; Tehran University Press, (In Persian).
Morris , M. H., & Jones,  F. F. (1993). Human Resource Management Practices an Corporate Entrepreneurship; an Empirical Assessment from the USA. Intrenational Journal Human Resource Management.
Yazdan, M., Shamei, A., & Shahin, A. (2008). The Role of HRM in Organizational Entrepreneurship. Quarterly Journal of Human Resource Management Researches, 1(1), (In Persian).