مدل سازی تأثیر رقابت تأمین کنندگان مواد اولیه بر هزینه تدارکات در زنجیره تأمین حلقه بسته سبز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی صنایع ،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

امروزه رقابت بر تمامی فرآیند ها تولید و عرضه محصولات تاثیر گذار است به طوریکه تقریبا اکثر تولید کننده ها و تامین کنندگان مواد اگر به فکر افزایش کیفیت و کاهش قیمت نباشند نمی توانند در بازار سهمی برای خود داشته باشند از این رو دراین مقاله تاثیر رقابت تامین کنندگان مواد اولیه بر هزینه تامین و تدارک مواد برای سازندگان در یک زنجیره تامین چند محصولی حلقه بسته سبز مورد بررسی قرار گرفته است در ابتدا مدل سازی رقابتی در فرآیند تامین مواد بین تامین کنندگان مواد اولیه در گروه های مختلف انجام می پذیرد و از طریق تخمین تقاضا برای هر کدام از محصولات زنجیره و قرار دادن پارامتر های مقدار تقاضای هر محصول و میزان جریان برگشتی در مدل رقابتی با استفاده از اصول تئوری بازی ها به یافتن نقطه تعادل رقابت در میان هر گروه از تامین کنندگان زنجیره می پردازیم در ادامه نیز با حل مدل میزان تغییرات هزینه های تامین و تدارکات کالا برای سازندگان محصولات و تامین کنندگان مواد اولیه زنجیره در دو حالت وجود رقابت و عدم وجود آن با هم مقایسه و تصمیم گیری انجام می شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Impact of Raw Materials Suppliers Competition on Procurement Costs in the Green Closed Loop Supply Chain

نویسندگان [English]

  • saeed saljooghi 1
  • Ramin Sadeghian 2
1 PhD student in Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowaday, competition affects all processes of production and supply of products, so that most manufacturers and suppliers of materials can not have a market share if they do not think about increasing quality and reducing prices, so in this article the effect of competition of raw material suppliers on supply and procurement costs Materials for manufacturers in a multi-product supply chain Green closed loop is examined. First, competitive modeling in the supply process between raw material suppliers in different groups is done by estimating the demand for each of the chain products and setting the demand quantity parameters of each product. And the rate of return flow in the competitive model using the principles of game theory to find the equilibrium point of competition among each group of chain suppliers. Then by solving the model of changes in the cost of supply and goods for manufacturers and suppliers of chain raw materials in two cases The existence of competition and its absence are compared and decisions are made

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Closed Loop Supply Chain
  • competition
  • Nash equilibrium point
  • Reverse Process
Abdoli,Ghahraman, ((Game Theory And It’s Applications)),Tehran,Jahad-daneshghahi tehran university,2008, Second printing, (In persian).
Asgharpour,Mohammad Javad, ((Group Decision Making and Game Theory in Operation Research)),Tehran,Tehran university press,2014, Third printing, (In persian).
Ashkan.H)2017), ((Competition, cooperation, and coopetition of green supply chains under regulations on energy saving levels)), Transportation Research Part E,issue 97 p 228-2504.
Elcio M. Tachizawa, Chee Yew Wong (2015), ((The Performance of Green Supply Chain Management Governance Mechanisms: A Supply Network and Complexity Perspective)), Journal of Supply Chain Management,volume51, issue 3, P 18 to 32.
Esmaeili.M,Allameh.GH, Tajvidi.T(2016), ((Using game theory for analysing pricing models in closed-loop supply chain from short- and long-term perspectives)), International Journal of production Research,Vol. 54, No. 7, 2152–2169.
Ghomi Avili.M,Jalali Naeeni.S(2016), ((Design of closed-loop supply chain network under conditions of disruption and uncertainty with regard to product quality and resiliency strategy)), Journal of Engineering and Quality Management, Volume 6, No2, p 133-145.
Hermalin,B.E(2003) ((Introduction to Game Theory & The Bertrand Trap)), University of California, Berkeley, P 1-20.
Kenneth W. Green, Pamela J. Zelbst, Jeramy Meacham, Vikram S. hadauria(2012), ((Green supply chain management practices: impact on performance)),Supply chain management:an international Journal,volume17, issue3,P290 to 305.
Mahdavi.M,Karamouzian.A(2014), Evaluating strategic issues in supply chain scheduling using game theory, International Journal of Production Research, Vol. 52, No. 23, P7100–7113.
Modares Yazdi.M,Amozad.H (2014), ((Designing a collaborative model for an unlimited three-level supply chain with a collaborative game theory approach)), Iranian Journal of Management Research, Vol.10,No.1,P1 to 20, (In persian).
Moradinasab.N, Amin-Naseri.M.R (2018) ((Competition and cooperation between supply chains in multi objective petroleum green supply chain: A game theoretic approach)), Journal of Cleaner Production,issue 170, P 818-841.
 
Rui Zhao, Gareth Neighbour, Jiaojie Han, Michael McGuire(2013), ((Using game theory to describe strategy selection for environmental risk and carbon emissions reduction in the green supply chain)), Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Issue 25, P 927-936.
Sadjadi S.J, Asadi.H, Sadeghian.R (2018), ((Retailer Stackelberg game in a supply chain with pricing and service decisions and simple price discount contract)), PLOS ONE,journal.pone.0195109 April 12.
Tatsushi Nishi,Sisi Yin, Guoqing Zhang (2016), ((A game theoretic model for coordination of single manufacturer and multiple suppliers with quality variations under uncertain demands)), International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, Vol. 3, No. 2,P 79–91.
Wenge Zhu, Yuanjie He(2016), ((Green product design in supply chains under Competition)), European Journal of Operational Research, issue 00, p1-16.
Yingxue Zhaoa, Shouyang Wanga, T.C.E. Cheng (2010), ((Coordination of supply chains by option contracts: A cooperative game theory approach)), European Journal of Operational Research,issue 207, P 668-675.