طراحی مدل پایداری زنجیرة تأمین در شرکت‌های پروژه‌ای (مطالعه موردی شرکت عمرانی و صنعتی پارس گرما)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مدیریت صنعتی، پردیس البرز دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران،ایران

3 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت،تهران،ایران

4 استاد گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

با توجه به اهمیت پایداری در زنجیرة تأمین شرکت‌هایی که فعالیت پروژه‌ای دارند، در این پژوهش به طراحی مدل عوامل مؤثر بر پایداری زنجیرة ‌تامین در تولید پروژه‌ای شرکت عمرانی پارس گرما پرداخته شد. بدین منظور با بررسی نظریه‌ها و مفاهیم و مطالعات کاربردی، توانمندسازها و عوامل مؤثر بر پایداری زنجیرة ‌تامین شناسایی گردید. سپس پروتکل مصاحبه تدوین شد. روش این پژوهش از نظر فلسفی در پارادایم تفسیرگرایی قرار می‌گیرد و از نظر هدف توسعه‌ای و کاربردی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و روش جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. در این پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه برای اخذ دیدگاه افراد مورد نظر استفاده شد. تعداد خبرگان 10 نفر از مدیران و تصمیم گیرندگان شرکت پارس گرماست که با استفاده از نمونه گیری قضاوتی شناسایی و معین شدند. تعداد اعضای نمونه نیز 155 نفر است که با توجه به فرمول کوکران، تعداد 120 نفر انتخاب گردیدند. نتیجه تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که مدل پژوهش دارای هفت بعد اصلی ویژگی‌های پروژه، ویژگی‌های پیمانکاران، ویژگی‌های مدیران، ویژگی‌های ارتباطی، ویژگی‌های سازمان‌های نظارتی، ارزیابی عملکرد و ویژگی‌های جامعه است و هر یک از این ابعاد مؤلفه‌های فرعی نیز دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing A Sustainable Supply Chain Model for Project Companies: The Case of Pars Garma Industrial and Constructional Company

نویسندگان [English]

  • Mahdi Vafaee 1
  • Mansoor Momeni 2
  • Ebrahim Teimouri 3
  • Ahmad Jafarnejad 4
1 PhD Candidate, Department of Industrial Management, Alborz Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Industrial Engineering, Faculty of Industrial Engineering, University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Industrial Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Owing to the importance of sustainability in the supply chain of project-oriented companies, this study aimed to design a model for identification of factors that may influence supply chain sustainability in project production at Pars Garma Industrial and Constructional Company. To serve the purpose, the interpretive applied study commenced with extensive library research to scrutinize existing theories and findings from conceptual and applied research and identify enablers and key factors that may impact supply chain sustainability. An interview protocol and a questionnaire were further developed to collect the research data. These instruments were validated based on the views of 10 experts serving as managers and decision makers of Pars Garma Company who were selected using a judgment sampling procedure. The research population comprised 155 individuals out of whom a sample of 120 were selected according to the Cochran formula. Having collected and analyzed the data, the findings indicated 7 main dimensions of project characteristics, contractors’ characteristics, managers’ characteristics, communication features, characteristics of supervisory organizations, performance evaluation and characteristics of the society, each with constituent components. The implications of the findings will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors Affecting Sustainable Supply Chain
  • Project Production
  • Qualitative Research
  • Quantitative Method Sustainable Supply Chain
Bastas, A., & Liyanage, K. (2018). Sustainable supply chain quality management: A systematic review. Journal of Cleaner Production, 181(20), 726-744.
Cabral, I., Grilo, A., & Cruz-Machado, V. (2012). A decision-making model for lean, agile, resilient and green supply chain management. International Journal of Production Research, 50(17), 4830-4845.
Carter, C. R., & Rogers, D. S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International journal of physical distribution & logistics management, 38(5), 360-387.
Dubey, V. K., Chavas, J. P., & Veeramani, D. (2018). Analytical framework for sustainable supply-chain contract management. International Journal of Production Economics, 200, 240-261.
Jia, F., Zuluaga, L., Bailey, A., & Rueda, X. (2018). Sustainable supply chain management in developing countries: An analysis of the literature. Journal of Cleaner Production, 189, 263-278.
Katiyar, R., Meena, P. L., Barua, M., Tibrewala, R., & Kumar, G. (2017). Impact of sustainability and manufacturing practices on supply chain performance: Findings from an emerging economy. International Journal of Production Economics, 197, 303-316.
Khosravani, F.; Azar, Aand Khodad Hoseyni, H. (2015). Structuring the problem of strategy making if fuel green supply chain for Iranian National Oil Company, PhD thesis, University of Tarbiat Modarres. [In Persian]
Hu, W., Miyato, T., Tokui, S., Matsumoto, E., & Sugiyama, M. (2017). Learning Discrete Representations via Information Maximizing Self Augmented Training, 1-15.
Mani, V., Gunasekaran, A., & Delgado, C. (2018). Enhancing supply chain performance through supplier social sustainability: An emerging economy perspective. International Journal of Production Economics, 195, 259-272.
Razmi, J. (2014). Role of information technology in supply chain and its application and implementation, 6th Conference on logistics and supply chain, Tehran. [In Persian]
Shibin, K. T., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Dubey, R., Singh, M., & Wamba, S. F. (2017). Enablers and barriers of flexible green supply chain management: A total interpretive structural modeling approach. Global Journal of Flexible Systems Management, 17(2), 171-188.
Siahkali Moradi, J. (2018). Understanding the role of street level bureaucrats in interpretation and implementation of public policies, PhD thesis, University of Tehran. [In Persian]
Zhan, Y., Tan, K. H., Ji, G., Chung, L., & Chiu, A. S. (2018). Green and lean sustainable development path in China: Guanxi, practices and performance. Resources, Conservation and Recycling, 128, 240-249.
Zhang, M., Tse, Y. K., Doherty, B., Li, S., & Akhtar, P. (2018). Sustainable supply chain management: Confirmation of a higher-order model. Resources, Conservation and Recycling, 128, 206-221.
Popovic, T., Barbosa-Póvoa, A., Kraslawski, A., & Carvalho, A. (2018). Quantitative indicators for social sustainability assessment of supply chains. Journal of Cleaner Production, 180, 748- 768.
Siahkali Moradi, J., Tahmasebi, R., Hamidizadeh, A. (2019). Understanding the Role of Street Level Bureaucrats in Interpretation and Implementation of Public Policies (Case Study: Traffic Police Officers in Iran). Public Policy, 5(2), 119-142.  [In Persian]