طراحی الگوی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیرة تأمین سبز بر اساس رویکرد فراترکیب و تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک (سودا)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد،یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

جهانی‌سازی، افزایش مقررات سازمان‌ها و اصرار مشتریان در بارة رعایت مسائل زیست‌محیطی باعث شده است سازمان‌ها به بررسی اقدامات لازم جهت به‌کارگیری مدیریت زنجیره تأمین سبز، به منظور بهبود عملکرد زیست‌محیطی و اقتصادی بپردازند. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت زنجیرة تأمین سبز است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای و از نظر روش اجرا جزء تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. در ابتدا کلیه پژوهش‌های منتشرشده در پایگاه‌های علمی معتبر داخلی و خارجی مرتبط با عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت زنجیره تأمین سبز با رویکردی نظام‌مند و استفاده از روش فراترکیب استخراج گردید که حاصل آن طراحی مدلی شامل 29 عامل در 6 بُعد است. سپس با به‌کارگیری رویکرد تحلیل و توسعه گزینه‌های استراتژیک (سودا)، عوامل کلیدی و نقشه راه موفقیت در مدیریت زنجیره تأمین سبز شناسایی شدند. نتایج نشان می‌دهد که استفاده از ماشین‌آلات، تجهیزات فیزیکی و تکنولوژی‌های سبز در سازمان، بسته‌بندی سبز، خرید سبز، طراحی سبز، استفاده از تولید ناب، پشتیبانی و حمایت مدیران عملیاتی، میانی و ارشد از اجرای زنجیره تأمین سبز و در نهایت تخصیص هزینه لازم برای تحقق برنامه‌های زیست‌محیطی از کلیدی‌ترین و راهبردی‌ترین عوامل مؤثر در پیاده‌سازی موفق زنجیرة تأمین سبز محسوب می‌شوند. به‌طورکلی آنچه این پژوهش را از دیگر پژوهش‌های داخلی متمایز می‌کند، ارائه چارچوبی نوین و علمی از عوامل و شناسایی کلیدی‌ترین آنهاست که می‌تواند راهنمای مدیران ارشد و تصمیم‌گیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Factors Affecting Green Supply Chain Establishment and Management: A Meta-synthesis Approach and Strategic Option (SODA) Analysis and Development

نویسندگان [English]

  • alireza rajabipoor meybodi 1
  • Elham Mofatehzadeh 2
  • Mehrdad kiani 2
  • fatemeh zamzam 2
1 Assistant Professor, Department of Business Management, Yazd University, Yazd, Iran
2 PhD Student, Department of Industrial Management, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Globalization, increasingly stringent regulations for state and nongovernmental organizations along with consumer pressure and demand for addressing environmental issues have led organizations to consider essential measures they might take to establish Green Supply Chain management to enhance their environmental and economic performance. The purpose of this applied developmental survey was to design a model to identify the key factors behind successful implementation of green supply chain management. The study commenced with scrutiny and Meta-analysis of research findings related to the factors affecting the success of green supply chain management published in accredited domestic and international scientific databases which resulted in the systematic design of a model comprising 29 items in 6 factors of green supply. Further, the key factors and roadmap for success in green supply chain management were identified via strategic analysis and development approach (SODA). The results indicated the key factors in the successful implementation of the green supply chain to be the use of machinery, physical equipment and green technologies in the organization, green packaging, green purchases, green design, the use of lean production, support and protection of middle and senior operational managers in charge of implementing green chain supply and finally the allocation of the financial resources required for the implementation of environmental plans. Overall, this research is distinct from other domestic studies in that it has proposed a modern and scientific framework for the identification of key factors that could guide senior executives and decision-makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analysis and Development of Strategic Options
  • Green Supply Chain Management
  • Key Success Factors
  • Meta-synthesis
  • Supply Chain
Abbaszadeh Tavassoli, S., Avakh Darestani, S., & Abbaszadeh Tavassoli, M. (2017). Green Supplier Evaluation and Selection Using TOPSIS & DEMATEL (Case Study: Fulad Gilan Company). Industrial Management Journal, 12(39), 15-28. (In Persian).
Afarin Mohammadzadeh, M., & hasanzadeh, R. (2018). Identification and ranking of effective factors on the implementation of green supply chain management by Fuzzy TOPSIS and Fuzzy AHP in Electricity Industry. Journal of Decisions and Operations Research, 3(3), 281-301. (In Persian)
Aghaei Pour, Y., Mohajeri, SH., & Herzaj, F. (2017). Implement Knowledge Management in Green Supply Chain. Journal of Science and Engineering Elites, 2(4), 190-197. (In Persian). 
Azar, A., Najafi Tavana, S., & Ghorbani, H. (2016). Mapping of data quality process monitoring map in with SODA approach (case study: statistical center of Iran). Researches of Management in Iran, 19(4), 1-20. (In Persian).
Balaji, M., Velmurugan, V., & Prasath, M. (2014). Barriers in green supply chain management: an Indian foundry perspective. International Journal of Research in Engineering and Technology, 3(7), 423-429.
Berna, M., Mozafari, M., Zeruhash, A., & Yari, B. (2018). Strategies and policies of green supply chain management practices in Iran, work and Society, 218, 66. (In Persian).
Cabral, I., Grilo, A., Leal, R. P., & Machado, V. C. (2011). Modelling lean, agile, resilient, and green supply chain management. In Proceedings of the ITI 2011" 33rd International Conference on Information Technology Interfaces, 365-370.
Chadwick, B. A., Bahr, H. M., Albrecht, S. L. (1984). Social science research methods, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Chan, H.K., & Chan, F.T.S. (2010).Comparative study of adaptability and flexibility in distributed manufacturing supply chains. Decision Support Systems, 48(2), 331-341.
Chatterjee, K., Pamucar, D., & Zavadskas, E. K. (2018). Evaluating the performance of suppliers based on using the R'AMATEL-MAIRCA method for green supply chain implementation in electronics industry. Journal of cleaner production, 184, 101-129.
Cosimato, S., & Troisi, O. (2015). Green supply chain management: Practices and tools for logistics competitiveness and sustainability. The DHL case study. The TQM Journal, 27(2), 256-276.
Dubey, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., & Childe, S. J. (2015). Green supply chain management enablers: Mixed methods research. Sustainable Production and Consumption, 4, 72-88.
Eden, C. (2004). Analyzing cognitive maps to help structure issues or problems. European Journal of Operational Research. 159(3), 673-686.
Gandhi, S., Mangla, S. K., Kumar, P., & Kumar, D. (2016). A combined approach using AHP and DEMATEL for evaluating success factors in implementation of green supply chain management in Indian manufacturing industries. International Journal of Logistics Research and Applications, 19(6), 537-561.
Geng, R., Mansouri, S. A., & Aktas, E. (2017). The relationship between green supply chain management and performance: A meta-analysis of empirical evidences in Asian emerging economies. International Journal of Production Economics, 183, 245-258.
Ghorbanpoor, A., Pooya, A., Nazemi, S., & Azimi, N. (2017). Assessing Green Supply Chain Management Practices in the Field of Iran's Oil Industries (FISM_FANP Hybrid Approach). Modern Research in Decision Making, 2(3), 267-288. (In Persian).
Govindan, K., Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2015). Lean, green and resilient practices influence on supply chain performance: interpretive structural modeling approach. International Journal of Environmental Science and Technology, 12(1), 15-34.
Govindan, K., Muduli, K., Devika, K., & Barve, A. (2016). Investigation of the influential strength of factors on adoption of green supply chain management practices: An Indian mining scenario. Resources, Conservation and Recycling, 107, 185-194.
Imani Khoshkho, M. H., & Mousavi, S. M. (2017). Factors Influencing the Realization of the Green Supply Chain in Iran’s Tourism Industry. Journal of tourism Social studies, 5(10), 127-155. (In Persian).
Jabbour, C. J. C., & Jabbour, A. B. L. (2016). Green human resource management and green supply chain management: Linking two emerging agendas. Journal of Cleaner Production, 112(3), 1824-1833.
Jaklic, J., Trkman, P., Groynik, A., & Stemberger, M. (2006). Enhancing lean supply chain maturity with business process management. Journal of information and organizational sciences, 30(2), 205-223.
Jayant, A., & Azhar, M. (2014). Analysis of the barriers for implementing green supply chain management (GSCM) practices: an interpretive structural modeling (ISM) approach. Procedia Engineering, 97, 2157-2166.
Kandananond, K. (2014). A roadmap to green supply chain system through enterprise resource planning (ERP) implementation. Procedia Engineering, 69, 377-382.
Ketchen Jr, D. J., & Hult, G. T. M. (2007). Bridging organization theory and supply chain management: The case of best value supply chains. Journal of operations management, 25(2), 573-580.
Khiewnavawongsa, S., & Schmidt, E. K. (2013). Barriers to green supply chain implementation in the electronics industry. In 2013 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, 226-230.
Khodabakhshi, M., Naseri, S., & Dehghan, F. (2014). Study of the aspects of the green supply chain in industrial units. Logistics Thought, (49), 120-138. (In Persian).
Kumar, V., Holt, D., Ghobadian, A., & Garza-Reyes, J. A. (2015). Developing green supply chain management taxonomy-based decision support system. International Journal of Production Research, 53(21), 6372-6389.
Kuo, R.J., Wang, Y.C, & Tein, F.C. (2010). Integration of artificial neural network and MADA methods for green supplier selection, Journal of Cleaner Production, 18(12), 1161-1170.
Kusi-Sarpong, S., Bai, C., Sarkis, J., & Wang, X. (2015). Green supply chain practices evaluation in the mining industry using a joint rough sets and fuzzy TOPSIS methodology. Resources Policy, 46(1), 86-100.
Lawshe, CH. A. (1975). Quantitative approach to content validity. Personnel Psych, 28(4), 563-575.
Li, J., Pan, S. Y., Kim, H., Linn, J. H., & Chiang, P. C. (2015). Building green supply chains in eco-industrial parks towards a green economy: Barriers and strategies. Journal of environmental management, 162, 158-170.
Liu, S., Kasturiratne, D., & Moizer, J. (2012). A hub-and-spoke model for multi-dimensional integration of green marketing and sustainable supply chain management. Industrial Marketing Management, 41(4), 581-588.
Lotfi, A., Gholami, M., Lotfi Jalalabadi, M., & Sadatian Asl, A. (2017). Identifying Effective Factors on Green Supply Chain Management in Logistics Systems. Journal of supply chain management, 19(55), 18-31. (In Persian).
Luthra, S., Garg, D., & Haleem, A. (2016). The impacts of critical success factors for implementing green supply chain management towards sustainability: an empirical investigation of Indian automobile industry. Journal of Cleaner Production, 121, 142-158.
Machado, V. C., & Duarte, S. (2010, January). Tradeoffs among paradigms in supply chain management. In International conference on industrial engineering and operations management, 9-10.
Maleki, M., & Machado, V. C. (2013). Generic integration of lean, agile, resilient, and green practices in automotive supply chain. Revista de Management Comparat International, 14(2), 237-248.
Mingers, J., & Rosenhead, J. (2004). Problem structuring methods in action. European journal of operational research, 152(3), 530-554.
Mirsepasi, N., Rajabi Farjad, H., & Samani Nasab, A. (2018). Key factors for the success of the green supply chain on Sapco's strategic performance.  Logistics Thought, 63, 97-124. (In Persian).
Mohtasham, S., Esmaeilpour, R., & Ramazanian, M. R. (2016). The Impact of Quality Management on Environmental Management and Green Supply Chain and their Impact on Green Performance (Case Study of Pars Caspian Company). Modiriat-E-Farda Journal, 48, 191-200, (In Persian).
Morovati sharifabadi, A., Hanzel eidani, H., & Mosavi, F. (2016). Designing the Model of Factors Green Supply Chain establishment In Pardis Petrochemical Company using Fuzzy Cognitive Mapping Method. Journal of supply chain management, 18(54), 65-78. (in Persian).
Pirdastan, M. (2017). Green supply chain relationship and Tactics of successful implementation of strategy by green banks, new researchs of engineering sciences, (9 /10), 1-8. (In Persian).
Rostamzadeh, R., Govindan, K., Esmaeili, A., & Sabaghi, M. (2015). Application of fuzzy VIKOR for evaluation of green supply chain management practices. Ecological Indicators, 49, 188-203.
Sandelowski, M., Barroso, J., & Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1), 99-111.
Scur, G., & Barbosa, M. E. (2017). Green supply chain management practices: Multiple case studies in the Brazilian home appliance industr. Journal of Cleaner Production, 141, 1293-1302.
Sharma, V. K., Chandna, P., & Bhardwaj, A. (2017). Green supply chain management related performance indicators in agro industry: A review. Journal of Cleaner Production, 141, 1194-1208.
Shojaei, P., Jajarmizadeh, M., & Esfandiari Mahni, M. (2016). Evaluating and Prioritizing Barriers of Implementation Green Supply Chain by Using Interpretive Ranking Process (IRP) (Case: South Electric Power Generation Company). Journal of Executive Management, 9(18), 63-88. (In Persian).
Sohrabi B., Azami A., & Yazdani M. (2011). Pathology of Researches in the Field of Islamic Management Based on the Meta-synthesis Approach, Public management Perspective, 2(6), 9-24. (In Persian).
Stadtler, H. (2015). Supply Chain Management: An Overview. In: Supply Chain Management and Advanced Planning, Springer, Berlin, Heidelberg.
Tachizawa, E. M., Gimenez, C., & Sierra, V. (2015). Green supply chain management approaches: drivers and performance implications. International Journal of Operations & Production Management, 35(11), 1546-1566.
Tachizawa, E., & Yew Wong, C. (2014). Towards a theory of multi-tier sustainable supply chains: a systematic literature review. Supply Chain Management, 19(5/6), 643-663.
Taghizadeh Yazdi, M., Amrollah Biuky, N., & Mohammadi Balani, A. (2016). Analyzing the Relationships between Green Supply Chain Management Implementation Factors and Ranking the Organizations in the Supply Chain (Case Study: Ceramic Tile Industry in Yazd Province). Industrial Management Journal, 8(4), 555-574.
Vanalle, R. M., Ganga, G. M. D., Godinho Filho, M., & Lucato, W. C. (2017). Green supply chain management: An investigation of pressures, practices, and performance within the Brazilian automotive supply chain. Journal of cleaner production, 151, 250-259.
Wang, Y., Chen, S., & Lee, Y. (2013). Developing green management standards for restaurants: An application of green supply chain management. International Journal of Hospitality Management, 34, 263-273.
Ziaee, S. M., Mahmoudzade, M., & Shahi, T. (2017). Prioritization of Factors i nfluencing on Implementing Green Supply Chain Management in Tourism Industry, Geography and development Iranian journal, 15(46), 19-34, (In Persian).