تأثیر استراتژی‌های رقابتی لارج بر پایداری زنجیره تأمین در صنایع سیمان استان بوشهر

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت صنعتی، واحد مسجد سلیمان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،مسجد سلیمان،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر،ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران

چکیده

یکی از چالش‌های عمده صنایع سیمان استان بوشهر چگونگی مدیریت زنجیره تأمین در راستای بهبود عملکرد و بهره‌وری آن صنعت و افزایش پایداری آن در سرتاسر زنجیره تأمین است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر استراتژی‌های رقابتی لارج بر پایداری زنجیره تأمین و اولویت‌بندی آنها در صنایع سیمان استان بوشهر است. با مرور پیشینه پژوهش الزامات استراتژی‌های رقابتی زنجیره تأمین لارج شامل: ناب، چابک، تاب‌آوری و سبز و ابعاد پایداری شامل: اقتصادی، مسؤولیت اجتماعی و زیست‌محیطی شناسایی و بر اساس آن مدل مفهومی پژوهش تعریف گردید. جامعه آماری شامل 220 نفر از کارکنان و مدیران صنایع سیمان استان بوشهر می‌باشند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 140 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. در این پژوهش دو نوع پرسشنامه جهت تحلیل عاملی مدل مفهومی و سنجش متغیرهای مدل تدوین گردید. نتایج نشان داد که همۀ استراتژی‌های زنجیره تأمین لارج بر پایداری زنجیره تأمین صنایع سیمان استان بوشهر تأثیر معنادار و مثبت دارند. طبق نتایج به‌دست‌آمده، مدیران صنایع سیمان در استان بوشهر جهت موفقیت در وضع رقابتی در این صنعت، می‌توانند راهبردهای متناسب با ریسک‌های احتمالی در این صنعت را مورد ارزیابی قرار دهند. همچنین می‌بایستی شرایطی را فراهم آورند که همکاری مشترک بین تأمین‌کنندگان و صنایع سیمان استان بوشهر را از طریق تسهیم اطلاعات تسهیل نماید. با توجه به اینکه صنعت سیمان استان بوشهر از جمله صنایع آلاینده محسوب می‌گردد، مدیران این صنایع موظف‌اند به‌گونه‌ای فرآیندهای خرید و تدارکات سبز، منبع‌یابی سبز، بسته‌بندی سبز، توزیع و فروش سبز و برنامه‌ریزی مسیر وسایل نقلیه را به‌منظور کاهش آثار محیطی برنامه‌ریزی و اجرا کنند تا از این طریق میزان آلودگی ایجادشده را در حد استانداردهای مجاز نگهدارند. لازمه این مهم جایگزین نمودن فناوری‌های نوین با فناوری‌های قدیمی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of LARG Competitive Strategies on Supply Chain Sustainability: The Case of Boushehr Cement Industries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Safari 1
  • Gholamreza Jamali 2
  • Belghis Bavarsad 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management, Masjed Solyman Branch, Islamic Azad University, Masjed Soleyman, Iran
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

A formidable challenge facing cement industries in Boushehr Province is the management of supply chain sustainability in a way to promote its overall performance and productivity. The present study aimed to scrutinize the impact of LARG  competitive strategies on this supply chain sustainability and prioritize them. Initially, the conceptual model of the study was developed through an extensive literature review and identification of prerequisite LARG competitive strategies including tolerance, purity, agility and greenness alongside economic, social and environmental responsibility dimensions of sustainability. The research population comprised 220 employees and managers at Boushehr cement industries out of whom a sample of 140 was randomly recruited based on Cochran formula. The research data were collected using two questionnaires and were analyzed via Factor Analysis. The findings verified the significant and positive impact of all LARG competitive strategies on supply chain sustainability of the cement industries in Bushehr. The findings accentuate the fact that managers in Boushehr cement industries should take into account appropriate risk management strategies to thrive under competitive conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cement Industries
  • LARG Competitive Strategies
  • supply chain management
  • Supply Chain Sustainability
Afonso, H., & do Rosário Cabrita, M. (2015), “Developing a lean supply chain performance framework in a SME: a perspective based on the balanced scorecard”, Procedia Engineering, 131, 270-279.
Ahmadi, H. B., Kusi-Sarpong, S., & Rezaei, J. (2017), “Assessing the social sustainability of supply chains using Best Worst Method”, Resources, Conservation and Recycling, 126, 99-106.
Amiri, M., Hosseini Dehshiri, S.J., Yousefi Hanoomarvar, A. (2018), “Determining the Optimal Combination of LARG Supply Chain Strategies Using SWOT Analysis, Multi-criteria Decision-making Techniques and Game Theory”, Industrial Management Journal, 10(2), 221-246. [in Persian]
Amrina, E., & Vilsi, A. L. (2015), “Key performance indicators for sustainable manufacturing evaluation in cement industry”, Procedia CIRP, 26, 19-23.
Anand, G., & Kodali, R. (2008). "A conceptual framework for lean supply chain and its implementation". International Journal of Value Chain Management, 2(3), 313-357.
Andalib Ardakani, D., & Soltanmohammadi, A. (2019), “Investigating and analysing the factors affecting the development of sustainable supply chain model in the industrial sectors”, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(1), 199-212.
Azevedo, S. G., Carvalho, H. & Cruz Machado, V. (2011), “A proposal of LARG supply chain management practices and a performance measurement system”, International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e- Learning, 1(1), 7- 14.
Azevedo, S. G., Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2016), “LARG index: a benchmarking tool for improving the leanness, agility, resilience and greenness of the automotive supply chain”, Benchmarking: An International Journal, 23(6), 1472-1499.
Bavarsad, B., Nili Ahmadabadi, M., & Beiranvand, T. (2018), “Developing a Sustainable Supply Chain Management Model in Marine Industries Case study: Marine Industries Organization”, Teaching in Marine Sciences, 5(1), 29-40. [in Persian]
Bendul, J. C., Rosca, E., & Pivovarova, D. (2017), “Sustainable supply chain models for base of the pyramid”, Journal of Cleaner Production, 162, S107-S120.
Cabral, I., Grilo, A., & Cruz-Machado, V. (2012), “A decision-making model for lean, agile, resilient and green supply chain management”, International Journal of Production Research, 50(17), 4830-4845.
Carvalho, H., & Azevedo, S. (2014), “Trade-offs among lean, agile, resilient and green paradigms in supply chain management: a case study approach”, In Proceedings of the Seventh International Conference on Management Science and Engineering Management, Springer, Berlin, Heidelberg,
953-968.
Carvalho, H., & Cruz-Machado, V. (2011), “Integrating Lean, Agile, Resilience and Green Paradigms in Supply Chain Management (LARG_SCM)”, INTECH Open Access Publisher, 27-48.
Carvalho, H., Barroso, A. P., Machado, V. H., Azevedo, S., & Cruz-Machado, V. (2012), “Supply chain redesign for resilience using simulation”, Computers & Industrial Engineering, 62(1), 329-341.
Christopher , M., & Peck, H. (2004). "Sigma Building the resilient supply chain". International Journal of Logistics, 15(2), 1-13.
Cruz Machado, V., & Duarte, S. (2010). "Tradeoffs among Paradigms in Supply Chain Management". International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Dhaka, Bangladesh, January, 1-6.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2014), “Structural Equation Modeling with PLS Software”, Tehran: University of Jihad Publishing Organization. [in Persian]  
Doolen, T., & Hacker, M. (2005). "A review of lean assessment in organizations: An exploratory study of lean practices by electronics manufacturers". Journal of Manufacturing Systems, 24(1), 55-67.
Dües, Ch., M., Tan, K., H., & Lim, M. (2013). Green as the New Lean: How to Use Lean practices as a Catalyst to Greening Your Supply Chain. Journal of Cleaner Production, 40, 93-100.
Espadinha-Cruz, P., Grilo, A., Puga-Leal, R., & Cruz-Machado, V. (2011). "A Model for Evaluating Lean, Agile, Resilient and Green practices Interoperability in Supply Chains". Proceedings of the 2011 IEEE IEEM(978-1-4577-0739-1/11/$26.00 ©2011 IEEE), 1209-1231.
Farhadi, F., Taghizadeh Yazdi, M. R., Sajadi, S. M. (2018), “Providing Sustainable Supply Chain Agility Model in the Brick Industry of Isfahan province”, Industrial Management Journal, 10(3), 335-352. [in Persian]
Farrokh, M., Azar, A., & Jandaghi, GH. (2016), “A novel robust fuzzy programming approach for closed loop supply chain design”, New research in decision making, 1(3), 133- 160. [in Persian]  
Fornell, C., & Larcker, D. F., (1981), Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Galal, N. M., & Moneim, A. F. A. (2016), “Developing sustainable supply chains in developing countries. Procedia Cirp”, 48, 419-424.
Ghasemiyeh, R., Jamali, G., & Karimi Asl, E. (2015), “Analysis of LARG Supply Chain Management Dimensions in Cement Industry (An Integrated multi-Criteria Decision Making Approach)”, Industrial Management, 7(4), 813-836. [in Persian]
Ghazizadeh, M., Norozzadeh, F., Raisi Ghorban Abadi, H. (2015), “Integration of supply chain management approaches in the form of LARG supply chain using Multi Attribute Decision Making Techniques in Saipa company”, Executive Management, 17(48), 12-19. [in Persian]
Ghotbabadi, A. R., Gandaee, S., & Gandaee, M. T. (2016), “Making LARG Supply Chain Management Smart and Identification of its Conditions with Management Tools of SWOT, BI, and RFID Technology”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences,6(9),321-333.
González, P., Sarkis, J., & Adenso-Díaz, B. (2008). "Environmental management system certification and its influence on corporate Practices : Evidence from the automotive industry". International Journal of Operations & Production Management, 28(11), 1021-1041.
Gurumurthy, A., & Kodali, R. (2009). "Application of benchmarking for assessing the lean manufacturing implementation". Benchmarking: An International Journal, 16(2), 274-308.
Holt, D., & Ghobadian, A. (2009). "An empirical study of green supply chain management Practices amongst UK manufacturers". Journal of Manufacturing Technology Management, 20(7), 933-956.
Hu, A., & Hsu, C.-W. (2010). "Critical factors for implementing green supply chain management practice: An empirical study of electrical and electronics industries in Taiwa". Management Research Review, 33(6), 586-608.
Iakovou, E., Vlachos, D., & Xanthopoulos, A. (2007). "An analytical methodological framework for the optimal design of resilient supply chains". International Journal of Logistics Economics and Globalisation, 1(1), 1-20.
Jabbarzadeh, A., Fahimnia, B., & Sabouhi, F. (2018), “Resilient and sustainable supply chain design: sustainability analysis under disruption risks”, International Journal of Production Research, 56(17), 5945-5968.
Jamali, G., & Falah, M. (2017), “Agility of Supply Chain for Oil and Gas and Petrochemical Equipment Supporting Businesses”, Business Management Exploration, 9(17). 32-53. [in Persian]  
Jamali, G., & Karimi Asl, E. (2018b), “Competitive positioning for LARG Supply Chain in Cement Industry and its Strategic Requirements Importance-Performance Analysis”, Industrial Management Studies, 16(50), 53-77. [in Persian]
Jamali, G., Karimi Asl, E. (2018a), “Evaluation of LARG Supply Chain Competitive Strategies based on Gap Analysis in Cement Industries”, Production and Operations Manageme,9(1), 29-54. [in Persian]
Jamali, G., Karimi Asl, E., Hashemkhani Zolfani, S., & Šaparauskas, J. (2017), “Analysing LARG supply chain management competitive strategies in Iranian cement industries”, Economics and Management, 20(3), 70-83.
Jasti, N. V. K., & Kurra, S. (2017), “An empirical investigation on lean supply chain management frameworks in Indian manufacturing industry”, International Journal of Productivity and Performance Management, 66(6), 699-723.
Kheirandish, M., Moazeni, B., Tajik, G., khamoie, F. (2019), “Abstract Assessment of the Causal Relationships among the Indicators of the EFQM Organizational Excellence Model via Structural Equation Modeling and DEMATEL”, Quarterly Journal of Productivity Management, 12(47), 1-36. [in Persian]
Lin, C., Chiu, H., & Chu, P. (2006). "Agility index in the supply chain". International Journal of Production Economics, 100(2), 285-299.
Maleki M., & Cruz Machado, V. (2013), “Generic Integration of Lean, Agile, Resilient, and Green Practices in Automotive Supply Chain”, Review of International Comparative Management, 14(2), 237-248.
Maleki, M., da Cruz, P. E., Valente, R. P., & Machado, V. C. (2011), “Supply Chain Integration Methodology: LARGe Supply Chain”, Encontro Nacional de Engenharia e Gestão Industrial, 57.
Moazzez, H., & Azizi, J. (2016), “Developing the Green Supply Chain Management Model of Yang in Cinere Company”, Industrial Management, 8(2), 309-332. [in Persian]
Mohammadnezhad Chari F, Safaei Ghadikolaei A. (2016), “Supply Chain Identify and Rank the Criteria for Selecting Suppliers in the LARG (Case Study: KALLEH Food Industry)”, Journal of Operational Research and Its Applications, 13(4), 103-120. [in Persian]  
Olfat, L., & Marzrooii Nasr Abadi, E. (2014), “A model for measuring sustainability of supply chain, case study: mechain made carpet industry of Iran”, Iranian Science Management Society, 9(33), 29-46. [in Persian]  
Paulraj, A. (2009). "Environmental Motivations: a Classifi cation Scheme and its Impact on Environmental Strategies and Practices ". Business Strategy and the Environment, 18(7), 453-468.
Rachid, B., Roland, D., Sebastien, D., & Ivana, R. (2017), “Risk Management Approach for Lean, Agile, Resilient and Green Supply Chain. World Academy of Science, Engineering and Technology”, International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 11(4), 742-750.
Rao, P., & Holt, D. (2005). "Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance?"International Journal of Operations and Production Management, 9(25), 898-916.
Rayatpisha, S., ahmady, R., & Abbasi, M., (2018), “Using a Combined Approach of Qualitative & Multi-Criteria Decision Making (MCDM) Approach in Order to Presentation of Sustainable Supply Chains Model in Petrochemical Industry”, Industrial Management Studies, 16(51), 145-180.
Rice, J., & Caniato, F. (2003). "Building a secure and resilient supply network". Supply Chain Management Review, 7(5), 22-31.
Sadeghi Moghadam, M., Safari, H., & Ahmadi Nozari, M. (2015), “Measuring sustainability of service supply chain by using a multi-stage/multicast fuzzy inference system (Studied Case: Parsian Bank”, Industrial Management, 7(3), 533-562. [in Persian]  
Sangari, M. S., Razmi, J., & Zolfaghari, S. (2015), “Developing a practical evaluation framework for identifying critical factors to achieve supply chain agility”, Measurement, 62, 205-214.
Siddhartha, & Sachan, A. (2016), “Review of agile supply chain implementation frameworks”, International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling, 8(1), 27-45.
Swafford, M., Ghosh, S., & Murthy, N. (2008). "Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility". International Journal of Production Economics, 116(2), 288-297.
Vachon, S. (2007). "Green supply chain Practices and the selection of environmental technologies" . International Journal of Production Research, 45(18), 4357-4379.
Yun, G., Yalcin, M. G., Hales, D. N., & Kwon, H. Y. (2019), “Interactions in sustainable supply chain management: a framework review”, The International Journal of Logistics Management, 30(1), 140-173.
Zahiri, B., Zhuang, J., & Mohammadi, M. (2017), “Toward an integrated sustainable-resilient supply chain: A pharmaceutical case study”, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 103, 109-142.
Zhu, Q., Sarkis, J., & Lai, K. H. (2008). "Green supply chain management implications for closing the loop". Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 44(1), 1-18.
Zhu, Q., Shah, P., & Sarkis, J. (2018), “Addition by subtraction: Integrating product deletion with lean and sustainable supply chain management”, International Journal of Production Economics, 205, 201-214.