سنجش بهره وری آموزش عالی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش سنجش بهره‌وری آموزش عالی است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی و به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش دربرگیرنده اعضای هیأت‌علمی و معاونت‌های دانشگاه‌های تخصصی سطح یک می‌باشند که با استفاده از روش نمونه‌گیری احتمالی خوشه‌ای، در سه دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران و صنعتی شریف انتخاب ‌شده و 34 نفر به‌صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته سنجش بهره‌وری در چهار بعد کیفیت، ارزش‌افزوده، کارایی و اثربخشی استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه و برازش ساختاری و کلی مدل، با استفاده از نرم‌افزار Smart-PLS مورد تأیید قرار گرفت. به‌منظور پاسخگویی به پرسش‌های پژوهش، از نرم‌افزار SPSS و آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که به‌طورکلی، میزان بهره‌وری آموزش عالی پایین‌تر از مقدار مورد انتظار است. همچنین ابعاد بهره‌وری آموزش عالی ازجمله کیفیت، ارزش‌افزوده، کارایی و اثربخشی نیز با میانگین مورد انتظار و مطلوب تفاوت دارند. بنابراین سنجش مداوم، علت‌یابی و برنامه‌ریزی جهت افزایش بهره‌وری آموزش عالی ضروری می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Higher Education Productivity Measurement

نویسندگان [English]

  • Davood Hosseinpour 1
  • Fatemeh Sohrabi 2
  • Parastoo Salavati 3
1 Associate Prof., Department of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 MSc of Public Administration, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 MSc of Curriculum Planning, Faculty of Education and Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this applied descriptive survey was to measure the productivity of higher education. The research population consisted of first level different university faculty members and assistants from whom a cluster sample of 34 participants from Allameh Tabataba'I University, Tehran University and Sharif Industrial universities were randomly selected to partake in the study. The research data were collected employing a researcher-made productivity measurement questionnaire comprising four factors tapping quality, value added, efficiency and effectiveness. Smart-PLS software was employed to confirm the validity and reliability of the questionnaire and the structural and general fitting of the proposed model. The research data were analyzed via SPSS software and dependent samples t-test to answer the research questions. The findings demonstrated that overall productivity of higher education was below expectations and that higher education productivity facets including quality, value added, efficiency and effectiveness were far below favoured averages. The findings accentuate consistent measurement, causal scrutiny and planning as prerequisites for productivity enhancement of higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Added value
  • effectiveness
  • measuring productivity higher education
  • Efficiency
  • Quality
Bland, C. J., Center, B. A., Finstad, D. A., Risbey, K. R., & .Staples , J. G. (2005). A Theoretical, Practical, Predictive Model of Faculty and Department Research Productivity. Academic Medicine, 80(3), 225-237.
Cheng, M. (2016). Quality in Higher Education, Developing a Virtue of Professional Practice. University of Wolverhampton, UK. Sense publishers, 1-112.
Cunha, J. M., & Miller, T. (2014). Measuring Value-Added in Higher Education: Possibilities and Limitations in the Use of Administrative Data. Economics of Education Review, 42, 64-77
Dabagh, R., & Javaherian, L. (2016). Productivity of Educational and Research Units in Public Universities of Iran, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 22(2), 99-123. [In Pershian]
Heidari Tafreshi, G., Naghi Imami, M., & Mohammadi Ghashkag, P. (2013). Designing a Model for Research Productivity Evaluation of Faculty of District 2 of Islamic Azad University of Iran. World Applied Sciences Journal, 21(12), 1708-1720. doi:10.5829/idosi.wasj.2013.21.12.413(in persian)
Hasanzadebaranifard, S., & Salehiomran, A. (2016). Upgrading the Quality of Human Resources Education in Higher Education with Emphasis on the Production and Construction of Social Capital. Quarterly Journal of Human Resource Education and Development, 3(10), 49-23.(In persian).
Kademmoharram, K ,& Salimi, M.(2019). Evaluation and quality assurance in the higher education system, two scientific-specialized monthly journals of applied studies in management and development sciences, 1(15), 47-61. . [In Pershian]
Healey, N., M; Coates, H; Yamada, R and massey, W., F.  (2017). Raising Productivity in Higher Education, selected papers on global best practices from experts. Asian Productivity Organization, 1-84.
Moafimadani, S., M,. Shabannejad Khas, R., Ghorchian, N., & Zamani moghadam, A. (2018). A Comprehensive Model Designing to Improve Satisfaction of Government Student Students. Quarterly journal of research in educational systems, 12, 558-527. (In persian)
Mohebzadeghan, Y., Pardakhtci, M., Ghahreman, M., & Farasathkah, M. (2016). Validation of the Upper Pattern of Faculty Members of Universities of Tehran. Quarterly Journal of Human Resource Education and Development, 3(10), 73-94. (In Persian)
Mosakhani, M., Vadoodimofid, B., & Hamidi, N. (2006). Development of a Model for Assessing the Efficiency and Growth of Productivity in Higher Education Centers (Case Study of Islamic Azad University, Region 2). Researcher, 6, 53-34. (In persian)
Organization, A. P. (2017). Productivity in Higher Education Research Insights for Universities and Governments in Asia, 1-296.
Rezaee, M., & Norozichalaki, A. (2015). Identification and validation of indices of research efficiency evalution of iranian university. library and information research, 49(2), 213-237. (In persian)
Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Straub, D. (2012). A critical look at the use of PLS-SEM in MIS Quarterly, 36(1), 1-12.
Sadaghibokani, N., Seyedabaszadeh, M. M., Ghalavandi, H., Hasani, M. (2018). Analysis of Multiple Relationships of Effective Leadership and Strategic Planning with Human Resource Productivity in Higher Education Centers of West Azerbaijan Province, Productivity Management, 12(45), 31-69.
Terms, V. (2007). The Ministry of Science, Research and Technology, The Institute for Research and Planning in Higher Education.
Veysi, G., & Sefidro, S. (2014). Education and Productivity Promotion in Human Sciences Research Centers, Educational Studies Journal. Center for Medical Education Development and Development, Army Medical University, 2(1), 17-10. (In Persian)
Vinzi, V. E., Chin, W. W., Henseler, J., & Wang, H. (2010). Handbook of Par- tial Least Squares: Concepts, Methods, and Applications. Dordrecht, London, New York, 1-813.
Yang, W., Forder, J., & Nizalpva, O. (2017). Measuring the Productivity of Residential long-term care in England: Methods for Quality Adjustment and Regional Comparison. Eur J Health Econ, 18, 635-647.
Yazdi, A., & Ahmadi, Y. (2011). Measuring the Productivity of Higher Education Institutions Using Data Envelopment Analysis. Quarterly Journal of Educational Strategies, 4(3), 129-136. (In Persian)
Yirdaw, A. (2016). Quality of Education in Private Higher Institutions in Ethiopia: The Role of Governance, 6(1), 1-8.
Zarejonghani, S., & Karami, M.(2019). Assessing the Productivity Growth of Total Production Factors in the Period of 2011-2010, Two Quarterly Journal of Economic Development Policy, Al-Zahra University, 1(19), 87-106 . [In Pershian]