تأثیر ادراک از معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش و پیامدهای رفتاری کارکنان اداره آب و فاضلاب اهواز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان،لرستان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، با سرعت گرفتن پیشرفت‌های علم و تکنولوژی و با نظر به اینکه منابع انسانی سرمایه‌های بنیادی و نیروی محرکه هرگونه تغییر و تحول در سازمان هستند، تنها سازمان‌هایی می‌توانند به حیات خود ادامه دهند که نقش مهم و استراتژیک منابع انسانی را درک کرده، انگیزش، رضایت، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی آنها را از طریق به‌کارگیری روش‌ها و فنون جدید مدیریتی ارتقا دهند. برای تحقق این امر، به‌کارگیری نظام‌های ارزشیابی عملکرد ازجمله وظایف مهم مدیریت منابع انسانی است. ازاین‌رو تحقیق حاضر به مطالعه ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان، کارکردها و شیوه‌های نوین آن، با استفاده از روش کتابخانه‌ای پرداخته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر ادراک از معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد برانگیزش، رضایت شغلی، تعهدسازمانی و رفتارشهروندی سازمانی است. پژوهش ازنظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- همبستگی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش کارکنان اداره آب و فاضلاب شهر اهواز است که تعداد آنها 1300 نفر بود و یک نمونه به حجم 299 نفر با بهره‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای در دسترس از آن انتخاب گردید. جهت جمع‌آوری داده‌ها و سنجش متغیرها، از پرسشنامه استفاده شد. برای ارزیابی اعتبار پرسشنامه از روایی صوری استفاده گردید و برای محاسبه پایایی ابزار، از ضریب آلفای کرونباخ بهره‌گیری شد. جهت آزمون فرضیه‌ها از ضریب همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزارspss نسخه 22 و آموس نسخه 18 استفاده شد. نتایج بررسی فرضیه‌ها نشان می‌دهد معیارهای مالی ارزیابی عملکرد تأثیر معناداری بر انگیزش درونی دارد. معیارهای غیرمالی ارزیابی عملکرد تأثیر معناداری بر انگیزش درونی دارد. انگیزش درونی و بیرونی تأثیر معناداری بر رضایت شغلی دارد. انگیزش درونی و بیرونی تأثیر معناداری بر تعهدسازمانی دارد. انگیزش درونی و بیرونی تأثیر معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Perception of Financial and Nonfinancial Performance Evaluative Measures on Motivation and Behavioral Outcomes Water and Wastewater Employees’s Motivation in Ahwaz

نویسندگان [English]

  • hatam khalilipour 1
  • Mahdi Nadaf 2
  • Hasanali Sinaei 3
1 Ph.D. Candidate, Department of Public Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Lorestan, Lorestan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Social Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Social Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The pace of advances in science and technology, human resources are construed as the fundamental capital and driving force of any change in the organization in today's competitive world where organizational survival relies heavily on the extent to which the vital and strategic role of human resources is perceived and novel managerial methods and techniques are employed to promote the employees’ motivation, satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior. Hence, a key task involved in human resources management is the implementation of performance evaluation systems. Therefore, the present study commenced with an initial library research to explore the necessity of evaluating employees’ performance, its functions and modern methods. The aim of this applied descriptive correlational study was to investigate the effect of employees' perception of financial and nonfinancial evaluative measures on their motivation, job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior. The research population comprised 1,300 employees of Water and Sewerage Company in Ahwaz, Iran from whom a convenience stratified sample of 299 participants were randomly selected. The research data were collected via questionnaires that were piloted to assess their face validity and Cranach’s alpha reliability. The research hypotheses were tested via correlation coefficient and Structural Equation Modeling (SEM) using the SPSS22 and AMOS18 software. The findings indicated that financial measures had a significant effect on intrinsic motivation while nonfinancial measures had a significant effect on intrinsic motivation.Both intrinsic and extrinsic motivation were found to have significant effects on job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation Measures
  • motivation
  • Job satisfaction
  • Organizational Commitment
  • Organizational Citizenship Behavior
Abdel-Maksoud, A., Dugdale, D., & Luther, R. (2005). Non-financial performance measurement in manufacturing companies. The British Accounting Review, 37(3), 261-297.
Alahverdizadeh, M., Khodaie Mahmoodi, R. (2018). Spiritual leadership effectiveness model based on the achievement of organizational behavior and staff productivity. Journal of Productivity Management. 11(44), 211-230, (In Persian)
Arasli, H., Daşkın, M., & Saydam, S. (2014). Polychronicity and intrinsic motivation as dispositional determinants on hotel frontline employees’ job satisfaction: do control variables make a difference?. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 1395-1405, (In Persian)
Arman, M., Nikkhah Keyarmash, R. (2017). The study of relationship between perceived organizational reputation and turnover intention with the mediation of job satisfaction. Organizational Culture Management, 15(3), 503-527, (In Persian)
Barbuto, J. E., & Story, J. S. (2011). Work motivation and organizational citizenship behaviors. Journal of leadership studies, 5(1), 23-34.
Burney, L., & Widener, S. K. (2007). Strategic performance measurement systems, job-relevant information, and managerial behavioral responses-role stress and performance.Behavioral Research in Accounting,19(1),43-69.
Chia, D. P., Lau, C. M., & Tan, S. L. (2014). The relationships between performance measures and employee outcomes: The mediating roles of procedural fairness and trust. In Performance Measurement and Management Control: Behavioral Implications and Human Actions. Emerald Group Publishing Limited, 28, 203-232.
Choerudin, A. (2014). The Relationship between Spirituality and Work Attitude: A Empirical Study. International Journal of Management Research and Reviews, 4(3), 455-463.
Deci, E. L. (86). Ryan. RM (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York and London: Plenum, 1-367.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268.
Deghati, A. (2019). Identifying Driver of Maintenance of Manpower in Birjand University of Medical Sciences. Management Researches, 11(42), 271-294.
Esmaeili, M., Seidzadeh, H. (2017). The survey of job satisfaction effect on performance with mediating role of organizational loyalty. Management Studies in Development and Evolution, 25(83), 51-68, (In Persian)
Fanggida, E., Rolland, E., Suryana, Y., & Efendi, N. (2016). Effect of a spirituality workplace on organizational commitment and job satisfaction. (Study on the lecturer of private universities in the kupang city-indonesia). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 219, 639-646.
Gerpott, F. H., Van Quaquebeke, N., Schlamp, S., & Voelpel, S. C. (2019). An identity perspective on ethical leadership to explain organizational citizenship behavior: the interplay of follower moral identity and leader group prototypicality. Journal of Business Ethics, 156(4), 1063-1078.
Halbesleben, J. R., & Bowler, W. M. (2007). Emotional exhaustion and job performance: the mediating role of motivation. Journal of applied psychology, 92(1), 93-106.
Hejazi, R., Ghashghaei, F. (2017). Al-Zahra university performance assessment by using BSC. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 5(20), 61-70, (In Persian)
Hosainpour, D., Ghorbani Paji, A. (2017). The Impact of Human Resource Development Strategies on Organizational Effectiveness: A Mediating Role of Mutual Trust and Job Satisfaction of Employees in Sport and Youth Organization of Mazandaran Provinceth. Journal of Strategic Management research. 23(65), 45-75, (In Persian)
Huang, Y. (2015). Impact of intrinsic motivation on organizational commitment: empirical evidences from china. International Business and Management, 11(3), 31-44.
Huang, Y. (2015). How intrinsic motivation and extrinsic motivation affect organizational commitment and job satisfaction: a cross-cultural study in the United States and china (Doctoral dissertation).
Ibrahim, M. A. (2014). The Effect of Motivation on Organizational Citizenship Behavior (OCB) at Telkom Indonesia in Makassar. Bisnis & Birokrasi, 21(2), 114-120.
Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2015). The impact of employees’ positive psychological capital on job satisfaction and organizational citizenship behaviors in the hotel. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 27(6), 1135-1156.
Kanfer, R. (1999). Measuring health worker motivation in developing countries. Partners for Health Reform, 1-29.
Kang D., Stewart J., Kim H. (2011). The effects of perceived, external prestige, ethical organizational climate, and leader member exchange (LMX) quality on employees: Commitments and Their Subsequent Attitudes, Personnel Review, 40(6): 761–784.
Kaplan, R. S., & Atkinson, A. A. (1998). Advanced Management Accounting, 3 Prentice-Hall. USA.
Karatepe, O. M., & Uludag, O. (2007). Conflict, exhaustion, and motivation: A study of frontline employees in Northern Cyprus hotels. International Journal of Hospitality Management, 26(3), 645-665.
Khajavi S, Zare Garizi A. (2018). Modeling the moderating role of accounting information, role clarity and psychological empowerment on the effect of comprehensive performance measurement system and managerial performance: a case study in regional electricity companies, Iran. Quarterly financial accounting journal. 10(37), 45-73, (In Persian)
Khalilipour, H. (2016). The impact of financial and non-financial measures on employee motivation to participate in target setting and employee performance. Faculty of economic and social science, master of thesis Chamran University of Ahvaz, (In Persian)
Khalilipour, H., Nadaf, M., & Sinaei, H. (2017). The impact of financial and nonfinancial performance measures on motivation to participate in target setting and job performance. Public Administration Perspaective. 8(32), 127-153, (In Persian)
Kooshafar, M., Noravesh, I., Mashayekhi, B. (2017). Measure performance and management ability based on financial criteria. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 6(23), 187-202, (In Persian)
Kreitner, R. (1995). Management. 6th ed. Boston: Houghton Mifflin.
Latham, G. P. (2012). Work motivation: History, theory, research, and practice. Sage. Translated by Nasrin Arshadi, Javadaneh Publications, Jangal, (In Persian)
Lau, C. M. (2011). Nonfinancial and financial performance measures: How do they affect employee role clarity and performance?. Advances in Accounting, 27(2), 286-293.
Lau, C. M. (2015). The effects of nonfinancial performance measures on role clarity, procedural fairness and managerial performance. Pacific Accounting Review, 27(2), 142-165.
Lau, C. M., & Berry, E. (2010). Nonfinancial performance measures: How do they affect fairness of performance evaluation procedures?. Performance Measurement and Management Control: Innovative Concepts and Practices, Studies in Managerial and Financial Accounting, 20, 285–307.
Lau, C. M., & Martin-Sardesai, A. V. (2012). The role of organisational concern for workplace fairness in the choice of a performance measurement system. The British Accounting Review, 44(3), 157-172.
Lau, C. M., & Moser, A. (2008). Behavioral effects of nonfinancial performance measures: The role of procedural fairness. Behavioral Research in Accounting, 20(2), 55-71.
Lau, C. M., & Oger, B. (2011). The effects of nonfinancial performance measures on employee job satisfaction. Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, (9), 147-172.
Lau, C. M., & Roopnarain, K. (2014). The effects of nonfinancial and financial measures on employee motivation to participate in target setting. The British accounting review, 46(3), 228-247.
Lau, C. M., & Scully, G. (2015). The Roles of Organizational Politics and Fairness in the Relationship between Performance Management Systems and Trust. Behavioral Research in Accounting, 27(1), 25-53.
Lau, C. M., & Sholihin, M. (2005). Financial and nonfinancial performance measures: How do they affect job satisfaction? The British Accounting Review, 37(4), 389-413.
Lau, C. M., & Tan, S. L. (2012). Budget Targets as performance measures: the mediating role of participation and procedural fairness. Advances in Management Accounting, 20, 151-185.
Lazauskaite-Zabielske, J., Urbanaviciute, I., & Bagdziuniene, D. (2015). The role of prosocial and intrinsic motivation in employees’ citizenship behaviour. Baltic Journal of Management, 10(3), 345-365.
Lee, C. K., Reisinger, Y., Kim, M. J., & Yoon, S. M. (2014). The influence of volunteer motivation on satisfaction, attitudes, and support for a mega-event. International Journal of Hospitality Management, 40, 37-48.
Lim, B. T., & Loosemore. M. (2017). The effect of inter-organizational justice perceptions on organizational citizenship behaviors in construction projects. International Journal of Project Management, 35(2), 95-106.
Liu, J., Kwan, H. K., Fu, P. P., & Mao, Y. (2013). Ethical leadership and job performance in China: The roles of workplace friendships and traditionality. Journal of occupational and organizational psychology, 86(4), 564-584.
Mahdi, O. R., Mohd, E. S. B. G., & Almsafir, M. K. (2014). Empirical study on the impact of leadership behavior on organizational commitment in plantation companies in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 109, 1076-1087.
Mandip, G., Ali, S. F., Barkha, G., Godulika, D., & Kamna, L. (2012). Emotional intelligence as a forecaster of job satisfaction amongst the faculty of professional institutes of central Indian City, Indore. ISCA Journal of Management Sciences, 1(1), 37-43.
Marie, A. A., Ibrahim, M. E., & Al Nasser, A. D. (2014). Effects of financial and non-financial performance measures on customers’ perceptions of service quality at Islamic Banks in UAE. International Journal of Economics and Finance, 6(10), 201-213.
McConnell, C. J. (2003). A study of the relationships among person-organization fit and affective, normative, and continuance components of organizational commitment. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 8(4), 137-156.
Mundung, S. E. D., & Pangemanan, S. P. (2015). The influence of extrinsic and intrinsic motivation on employee perfomance at bank sulut manado. jurnal riset ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi, 3(2), 25-35.
Niemeyer, J. R. L., & Cavazotte, F. D. S. C. N. (2016). Ethical leadership, leader-follower relationship and performance: a study in a telecommunications company. RAM. Revista de Administração Mackenzie, 17(2), 67-92.
Nosratpanah, S., Hasirchi, A., Dehghani, M. (2018). Designing a model for organizational performance evaluation of ansar bank. Journal of Research in Human Resources Management, 10(1), 187-210, (In Persian)
Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books/DC Heath and Com.
Palaiologos, A., Papazekos, P., & Panayotopoulou, L. (2011). Organizational justice and employee satisfaction in performance appraisal. Journal of European Industrial Training, 35(8), 826-840.
Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, 26(3), 513-563.
Rahnama, N., Khorakian, A., & Nazemi, S. (2018). Investigating the Impact of Fun at Work on Job Satisfaction and Work Engagement of Employees through the Mediating Role of Innovative Behavior. Managment, 9(18), 90-116, (In Persian)
Rezaeian, Ali. (2007). Fundamentals of organization and management. Tehran: Samt publisher. (In Persian)
Rodriguez, S. (2010). The relationship between motivation and organizational citizenship behavior among customer support staff (Doctoral dissertation, Capella University), 1-24.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67.
Salleh, S. M., Zahari, A. S. M., Said, N. S. M., & Ali, S. R. O. (2016). The influence of work motivation on organizational commitment in the workplace. J. Appl. Environ. Biol. Sci, 6(5S), 139-143.
Seyyed Javadein, S., Fayyazi, M., Balochi, H. (2015). The effect of psychological capital on the quality of the offered services to the clients by the counter staffs with organizational commitment meditation. Journal of Public Administration, 7(2), 277-302, (In Persian)
Seyyed Javadein, S., Fayyazi. M., & Balochi, H. (2015). Psychological capital impact on the quality of the services provided to the clients by the counter staffs with job satisfaction meditation (Case Study: Ansaar Bank). Organizational Behaviour Studies Quarterly, 3(4), 114-89, (In Persian)
Shareef, R. A., & Atan, T. (2019). The influence of ethical leadership on academic employees’ organizational citizenship behavior and turnover intention: Mediating role of intrinsic motivation. Management Decision, 57(3), 583-605.
Singh, S. K., & Singh, A. P. (2019). Interplay of organizational justice, psychological empowerment, organizational citizenship behavior, and job satisfaction in the context of circular economy. Management Decision, 57(4), 937-952.
Springer, G. J. (2010). Job motivation, satisfaction and performance among bank employees: A correlational study. Northcentral University.
Stowart. G. L, Brown, k, g. (2014). Human resource management; linking strategy and practice. (Translate by seysd mohammad arabi and marjan fayyazi). Tehran. Mahkameh publisher, (In Persian)
Tan, S. L., & Lau, C. M. (2012). The Impact of Performance Measures on Employee Fairness Perceptions, Job Satisfaction and Organisational Commitment. Journal of Applied Management Accounting Research, 10(2), 57-72.
Tziner, A. (2006). A revised model of work adjustment, work attitudes, and work behavior. Review of Business Research, 6(1), 34-40.
Van den Berg, I., Van Vuuren, H. A., & Boer, H. (2011). Exploring possible relationships between motivation and commitment (Doctoral dissertation, Master Thesis in Psychology. University of Twente).
Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of management, 17(3), 601-617.
Wong-On-Wing, B., Guo, L., & Lui, G. (2010). Intrinsic and extrinsic motivation and participation in budgeting: Antecedents and consequences. Behavioral Research in Accounting, 22(2), 133-153.
Yousef, D. A, (2017), Organizational commitment, job satisfaction and attitudes toward organizational change: A study in the local government. International Journal of Public Administration, 40(1), 77-88.
Zare, S., Shaemi Barzoki, A., Ansari, M., Abzari, M. (2019). An Investigation of the Contingency Dimensions of Performance Evaluation Systems of Key Employees through Human Resource Architecture. Journal of Research)