بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

 • پایتختی اسکویی، سید علی [1] عضو هیأت علمی (استادیار) گروه اقتصاد ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،، تبریز، ایران
 • پایتختی اسکویی، سید علی [1] عضو هیأت علمی ، گروه اقتصاد ، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران
 • پایدارفرد، داود [1] دانشجوی دکترای گروه مدیریت،واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ایران
 • پایدارفرد، داوود [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی ، سلماس، ایران
 • پارسا نسب، مجتبی [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی واحد بروجر ،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران
 • پاسبان، محمد [1] عضو هیأت علمی،گروه مدیریت،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پاسبان، محمد [1] استادیارگروه مدیریت، واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پاسبانی، محمد [2] عضو هیأت علمی،گروه مدیریت،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پاسبانی، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز /دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • پاشازاده، یوسف [1] استادیار گروه مدیریت،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
 • پاکدل بناب، مهدی [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پاکدل بناب، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران
 • پاک مرام، عسگر [1] عضو هیأت علمی،گروه حسابداری،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب،ایران / دانشجوی دوره ی دکترای حسابداری واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پیرایش، رضا [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پیرخائفی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی،واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار،ایران
 • پرهام، حسین [1] فارغ التحصیل دکتری اقتصاد دانشگاه معماری و عمران جمهوری آذربایجان، گروه مدیریت و اقتصاد عمومی، باکو، جمهوری آذربایجان
 • پناهی نیا، عباس [1] دپارتمان مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 • پویا، علیرضا [1] دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
 • پور، سمیرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پور، سمیرا [1] - دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پورصادق، ناصر [1] عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه دفاع ملی
 • پور صادق، ناصر [1] استادیار و عضو هئیت علمی،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب،ایران
 • پورعبادالهان کویچ، محسن [1] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
 • پورمقدم، مهدی [1] واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران

ت

ث

 • ثابتی، سید علی [1] کارشناس ارشد مدیریت شهری، سازمان مدیریت صنعتی استان آذربایجان شرقی
 • ثابت مطلق، محمد [1] دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ج

چ

ح

 • حاتمی منش، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه یزد
 • حاجی بیگلو، حسین [1] دانشجوی دکتری گروه سیاستگذاری بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 • حاجی جباری، رامین [1] عضو هیأت علمی(مربی) گروه حسابداری ،واحد عجب شیر ،دانشگاه آزاد اسلامی، عجب شیر،ایران
 • حاجی زاده، آزیتا [1] کارشناسی ارشد،دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • حاج کریمی، بابک [1] عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت،واحد ابهر،دانشگاه آزاد اسلامی،ابهر،ایران/دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی
 • حاجیها، علی [1] استادیار، گروه مدیریت، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی
 • حجی، رسول [1] استاد دانشگاه صنعتی شریف
 • حجی، رسول [1] استاد و عضو هیئت علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
 • حجی، رسول [1] استاد دانشگاه صنعتی شریف
 • حجازی، اسد [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • حجازی، مسعود [1] استادیار، گروه روانشناسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران
 • حجازی، مسعود [1] استادیار،گروه روانشناسی، واحدزنجان،دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
 • حیدری، الهام [1] دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شیراز
 • حیدری، حامد [1] باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان، واحدقزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران
 • حیدری، حسینعلی [1] دانشجوی دکتری،مدیریت صنعتی ،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران
 • حری، صادق [1] عضو هئیت علمی واحد اراک،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران
 • حسنی، محمد [1] دانشیار دانشکده ادبیات علوم انسانی، علوم تربیتی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 • حسینی، ابوالحسن [1] عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
 • حسینی، ابوالحسن [1] استادیار گروه مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران، مازندران،ایران
 • حسینی، سید احمد [1] استادیارگروه مدیریت، دانشگاه شاهد
 • حسینی، سید صفدر [1] استاد، گروه اقتصاد کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع‌ طبیعی دانشگاه تهران، کرج، البرز
 • حسینی، مجتبی [1] کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد
 • حسن پور، محسن [1] استادیار واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار ، ایران
 • حسین پور، مهناز [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصادی،واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی، تبریز، ایران
 • حسینی دولاما، جعفر [1] دانشجوی کارشناسی مهندسی صنایع
 • حسن زاده، حسن [1] دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • حسین زاده، امید علی [1] دانشجوی دکترای گروه مدیریت آموزشی ،واحد علوم وتحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • حسین زاده، مهناز [1] استادیارگروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،تهران،ایران
 • حسین زاده لطفی، فرهاد [1] استاد،گروه ریاضی، واحدعلوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران،ایران(
 • حسینی سرخوش، سید مهدی [1] دکتری مهندسی صنایع، گروه مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران
 • حسینعلی شیرازی، محمودآقا [1] عضو هیأت علمی (استادیار) گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
 • حسنقلی پور، طهمورث [1] دانشیار، مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،
 • حسنی ملکی، علی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مدیریت دولتی واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب،ایران
 • حسینی نژاد، سید محمدرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی، واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی ،کرمان،ایران
 • حسینی نسب، داوود [1] استاد گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • حضرتی لیلان، اکرم [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی- مدرس دانشگاه های علمی کاربردی و پیام نور
 • حقانی، محمود [1] استادیار وعضو هیأت علمی،گروه علوم تربیتی،واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر،ایران
 • حقیقت منفرد، جلال [1] استادیار گروه مدیریت ، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران،ایران
 • حقیقی کفاش، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • حقیقی کفاش، مهدی [1] دانشیارگروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت،دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران
 • حق نظر، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مدیریت،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران
 • حکاک، محمد [1] استادیار، عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه لرستان
 • حکیم، امین [1] استادیار گروه مدیریت سیستم دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
 • حکمتی فرید، صمد [1] دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز
 • حکمتی فرید، صمد [1] دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تبریز
 • حمدی، کریم [1] دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت، تهران، ایران.
 • حمدی، کریم [1] عضو هیئت علمی (دانشیار) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 • حمدی، کریم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، واحدعلوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • حمیدی، محسن [1] دانش آموخته دوره دکترای کتابداری و اطلاع رسانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاداسلامی،تهران ایران
 • حمیدی، ناصر [1] استادیار و عضو هیأت علمی،گروه مدیریت، واحد قزوین،دانشگاه آزاداسلامی، قزوین،ایران
 • حمیدی، ناصر [1] دپارتمان مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 • حمیدی بیناباج، مژگان [1] عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور
 • حمزه زاده ی اصل، موسی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

خ

 • خادمی زارع، حسن [1] استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد
 • خیاط مقدم، سعید [1] عضو هیأت علمی (استادیار) گروه مدیریت دولتی،واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدمشهد،مشهد،ایران
 • خاکسار، منصور [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران
 • خاکسار، منصور [1] استادیار و عضو هیات علمی،گروه مدیریت،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران
 • خانی، ناصر [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، اصفهان،ایران
 • خباره، کبری [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی
 • خبیری، محمد [1] استادیار دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران
 • خبیری، محمد [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
 • خجسته قمری، محمدامین [1] کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشگاه های آزاد اسلامی واحد تبریز و پیام نور تبریز
 • خدایی محمودی، رضا [1] استادیار گروه مدیریت ،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران
 • خدیوی، اسدالله [1] استادیار مدیریت آموزشی ، دانشگاه فرهنگیان ،تبریز،ایران
 • خدیوی، اسدالله [1] هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
 • خدیوی، اسداله [1] استادیار، دانشگاه فرهنگیان،پردیس فاطمه الزهرای تبریز، گروه مدیریت آموزشی، تبریز-ایران
 • خدیوی، اسداله [1] استادیار و عضو هیأت علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت کاربردی تبریز
 • خدیوی، اسداله [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران
 • خدیوی، اسداله [1] استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
 • خراسانی، امیر [1] کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید ستاری، تهران، ایران
 • خیراندیش، مهدی [1] دانشیارگروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران
 • خیرآور، محمد حسن [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی(MBA) و دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مدیترانه شرقی
 • خیری دارابی، سهراب [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
 • خردمند، ابراهیم [1] کارشناسی ارشد رشته تحقیقات آموزشی
 • خیری زاد، شقایق [1] کارشناس ارشد، گروه اقتصاد،واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
 • خلیلی، فرزانه [1] عضو هیأت علمی ، واحد ابهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ،ابهر،ایران
 • خلیلی، مجید [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
 • خمویی، فرشید [1] دانشجوی دکترای مدیریت رفتار ی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
 • خواجه نوبر، حسین بوداقی [1] دانش آموخته دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی، واحد علوم تحقیقات تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • خوبیاری، حسن [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
 • خورشیدی، عباس [1] استاد ،گروه مدیریت ، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
 • خوش اخلاق، علی [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران-ایران
 • خوش سپهر، زهرا [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 • خوش فطرت، سحر [1] کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی، گرایش تحقیق درعملیات، باشگاه پژوهشگران جوان واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

د

 • داداشی خاص، اسماعیل [1] عضو هیأت علمی(مربی) واحد گوگان ،دانشگاه آزاد اسلامی، گوگان ،ایران
 • داداش‌زاده، قادر [1] دانشجوی دکترای گروه حسابداری،واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • دادجویان، علیرضا [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب،ایران
 • دادجویان، علیرضا [1] مربی گروه حسابداری، واحد بستان آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران
 • دانایی فرد، حسن [1] استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • دانیالی ده حوض، محمود [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان/ مدرس واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی،ایذه،ایران
 • دانیالی ده حوض، محمود [1] دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی /عضو هیأت علمی،گروه مدیریت، واحد ایذه، دانشگاه آزاد اسلامی،ایذه،ایران
 • دانیالی ده حوض، محمود [1] عضو هیأت علمی (مربی)دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایذه، دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
 • دانیالی ده حوض، محمود [1] مربی گروه حسابداری ،واحدایذه، دانشگاه آزاد اسلامی،ایذه، ایران
 • دانش، الهام [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، کرج
 • دانشفرد، کرم اله [1] دانشیار گروه مدیریت دولتی،واحدعلوم وتحقیقات،دانشگاه آزاداسلامی،تهران، ایران
 • دانش فرد، کرم اله [1] استادگروه مدیریت دولتی،دانشگاه ازاد اسلامی،واحدعلوم و تحقیقات تهران،ایران
 • دانش فرد، کرم اله [1] استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانش فرد، کرم اله [1] استاد گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • دانش فرد، کرم اله [1] استادگروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • دانش‌فرد، کرم‌الله [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
 • دانشور، سهند [1] استادیار گروه مدیریت، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • دانشور، سهند [1] استادیار و عضو هیأت علمی،گروه ریاضی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران
 • دانشور، سهند [1] استادیار و عضو هیات علمی ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • دانشور، سهند [1] عضو هیأت علمی (استادیار) واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران
 • داودی، علیرضا [1] دانشجوی دکتری گروه علوم ارتباطات واحدتهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • داودی، کامل [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
 • داوری، علی [1] استادیار دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • درخشان مهربانی، عادل [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • درس خوان، رسول [1] عضوهیأت علمی(استادیار) گروه شهرسازی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران
 • درودی، هما [1] استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران
 • دیزجی، منیره [1] دانش آموخته دوره دکتری اقتصاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • دیزجی، منیره [1] استادیارگروه اقتصاد ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران
 • دیزجی، منیره [1] عضو هیأت علمی (استادیار)گروه اقتصاد،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران
 • دیزجی، منیره [1] عضو هیأت علمی، گروه اقتصاد، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دیزجی، منیره [1] عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دعائی، حبیب اله [1] دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
 • دلنواز اصغری، بیتا [1] کارشناس ارشد مالی ،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • دلنواز اصغری، بیتا [1] کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز و دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی
 • دیندار فرکوش، دکتر فیروز [1] عضو هیأت علمی( استادیار) گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • دیندار فرکوش، فیروز [1] عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • دهقان، علی [1] دانشیار، گروه ادبیات فارسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • دهقانی، مسعود [1] مدیریت دولتی- دانشکده مدیریت و اقتصادد-دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • دهقانان، حامد [1] عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
 • دهقانی سلطانی، مهدی [1] دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه سمنان
 • دهقانی فیل آبادی، علی [1] مربی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 • دهقان نجم آبادی، عامر [1] دانشجوی دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
 • دوستدار، یحیی [1] استادیارگروه کتابداری واحد علوم و تحقیقات تهران ، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

ذ

 • ذبیحی، حسین [1] استادیار گروه معماری و شهرسازی،واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهرا ن، ایران
 • ذبیحی، علی [1] استادیار،گروه حسابداری، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
 • ذکریایی، صادق [1] گروه مدیریت، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

ر

ز

س

ش

 • شارقی، بهمن [1] کارشناس طرح و برنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
 • شارقی، بهمن [1] کارشناس طرح و برنامه دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل
 • شافعی، احسان [1] استادیار، گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • شافعی، رضا [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
 • شافعی، رضا [1] عضو هیأت علمی (استادیار) گروه مدیریت ،دانشگاه کردستان، کردستان-ایران
 • شاکری، المیرا [1] دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
 • شاه بندرزاده، حمید [1] دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.
 • شاهین، شعله [1] عضو هیأت علمی،گروه حسابداری، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران
 • شجاعی، سیروس [1] دانش آموخته مهندسی صنایع
 • شجاعی، عبدالناصر [1] دانشجوی دکترای اقتصاد و عضو هیأت علمی ، واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران
 • شجاعی، عبدالناصر [1] دانشجوی دکتری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • شجاعی، عبدالناصر [1] عضو هیأت علمی گروه اقتصاد، واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران
 • شجاعی، محمد‌حسین [1] کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • شیخ بیگلو، نسرین [1] کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
 • شیرازی، محمود [1] عضو هیأت علمی (استادیار ) گروه مدیریت ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، تهران،ایران
 • شیرسوار، هادی رزقی [1] 3-عضو هیأت علمی ،گروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه ازاد اسلامی، گرمسار،ایران
 • شرفی، وحید [1] دانشجوی دکتری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، ایران
 • شریفی، سیدرضا [1] دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد مدیریت دولتی- منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تبریز، ایران
 • شریفی، سیدسینا [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران
 • شریف نژاد، مریم [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران
 • شیرمحمدی، یزدان [1] استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور،تهران، ایران
 • شیرمحمدی، علیرضا [1] عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور، مرکز ایلام، ایلام،ایران
 • شیرمحمدی، علیرضا [1] مربی، دانشگاه پیام نور، مرکز ایلام، گروه مدیریت، ایلام ،ایران
 • شیروانی، علیرضا [1] ااستادیار ،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان ، دهاقان ،ایران
 • شیروانی، علیرضا [1] استادیار گروه مدیریت،واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان،ایران
 • شیروانی، علیرضا [1] عضو هیأت علمی (استادیار)واحد دهاقان،دانشگاه آزاد اسلامی،دهاقان، ایران
 • شفیعی، علی [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازاریابی،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
 • شفیعی، مرتضی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
 • شفیعی، مرتضی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی،واحدشیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز،ایران
 • شفیع زاده، حمید [1] دانشیارگروه مدیریت آموزشی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • شفیعی نیک آبادی، محسن [1] استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان
 • شفیعیه، مسعود [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی
 • شکری، عبدالحسین [2] دانشگاه آزاداسلامی، گروه مدیریت،واحدبستان آباد،دانشگاه آزاداسلامی،بستان آباد،ایران
 • شکری، عبدالحسین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • شکرالهی، ژاله [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت آموزشی،واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران
 • شکرزاده، مرتضی [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
 • شکری نوده، علی [1] دانش آموخته دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • شکوری ملکی، لیلا [1] مدرس واحد ملکان،دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان،ایران
 • شهاب، آزاده [1] کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، گروه اقتصاد
 • شهبازی، حبیب [1] استادیار، گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه سید جمال‌الدین اسدآبادی، اسد‌آباد، همدان
 • شهنواز، علی [1] عضو هیأت علمی (مربی) واحد زنجان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،زنجان، ایران
 • شوقی، بهزاد [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساوه، باشگاه پژوهشگران جوان، ساوه، ایران
 • شوقی، بهزاد [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاداسلامی،واحدعلوم تحقیقات،تهران،ایران
 • شوق پور، داود [1] عضو هیئت علمی گروه کتابداری دانشکده علوم انسانی و تربیتی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز
 • شول، حسین [1] دانشجوی دکتری،دانشکده اقتصاد،مدیریت وعلوم اداری،دانشگاه سمنان،ایران

ص

ض

 • ضیاء، بابک [1] دکترای مدیریت کارآفرینی، عضو هیأت علمی(استادیار)دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی، گروه کارآفرینی سازمانی، ایران-تهران
 • ضرغامی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکترای مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت ایران

ط

 • طاحونی، عبدالوحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، واحدتبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران
 • طاحونی، عبدالوحید [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مدیریت، واحدتبریز،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران
 • طالبی، داوود [1] استادیارگروه مدیریت صنایع،دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهیدبهشتی،تهران
 • طالقانی، غلامرضا [1] استاد گروه مدیریت دانشگاه تهران،ایران
 • طاهری، حسن [1] عضو هیأت علمی (مربی) گروه اقتصاد ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،، تبریز، ایران
 • طاهری، حسن [1] مربی و عضو هیأت علمی،گروه اقتصاد،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • طاهری گودرزی، حجت [1] عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد بروجرد ،دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد،ایران/ دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • طاهونی، مهناز [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل، مدرس دانشگاه پیام نور
 • طبیبی، محمدرضا [1] استادیارگروه مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم اقتصادی و اداری ،دانشگاه مازندران،ایران
 • طبری، مجتبی [1] عضوهیأت علمی(استادیار) دانشگاه آزاد اسلامی، واحدقائمشهر، گروه مدیریت، قائمشهر- ایران
 • طبقچی اکبری، لاله [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران.
 • طلوعی اشلقی، عباس [1] استاد گروه مدیریت، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد، تهران، ایران
 • طلوعی اشلقی، عباس [1] استاد گروه مدیریت واحدعلوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران
 • طهماسبی، داریوش [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت،پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
 • طولابی، مجید [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش سیستم های اطلاعاتی مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

ظ

 • ظهرابی، ایوب [1] عضو هیأت علمی گروه حسابداری ،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی ،مرند،ایران

ع

غ

 • غیبی، سید یاسر [1] -6 دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه قاضی آنکارا- ترکیه
 • غیبی، سیدیاسر [1] دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه غازی آنکارا- ترکیه
 • غفاری، هادی [1] دانشیارگروه اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی
 • غفاری زنوزی، مهرداد [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، واحدعلوم و تحقیقات آذربایجانشرقی ،دانشگاه آزاداسلامی،تبریز،ایران
 • غفاری زنوزی، مهرداد [1] گروه مدیریت،واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی،قشم، ایران
 • غلامی، زهرا [1] کارشناس کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز
 • غنیمت، پیمان [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات آذربایجان‌شرقی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران

ف

ق

ک

 • کاتبی پور، محمود [1] دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی،گرایش کسب و کار الکترونیکی،ایران-تهران
 • کازرونی، علیرضا [1] دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
 • کاشانی، سید حسام [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیلان
 • کاشانی، غلامرضا [1] دانش‌آموخته دکتری مدیریت دولتی،گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران
 • کاظمی، مصطفی [1] استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
 • کاظمی‌زاده، غلامرضا [1] عضو هیأت علمی ،گروه اقتصاد ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • کاظم نژاد واقفی، شهرام [1] عضو هیأت علمی (مربی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
 • کیانی، ندا [1] کارشناس ارشدمدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کاوسی، اسماعیل [1] دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کبگانی، محمد حسین [1] عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
 • کتابی، سعیده [1] عضو هیأت علمی (دانشیار)دانشگاه اصفهان، اصفهان-ایران
 • کتابفروش بدری، آرش [1] دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
 • کتابفروش بدری، آرش [1] کارشناس ارشد ،گروه اقتصاد، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • کدخدایی، سلمان [1] کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی، دانشگاه شاهد
 • کدخدازاده، حمیدرضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، جهاد دانشگاهی یزد
 • کراری، صمد [1] دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بین المللی آتاترک،ارزروم،ترکیه
 • کرباسی یزدی، حسین [1] استادیار گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • کردبچه، شیما [1] کارشناس ارشد مدیریت مالی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر ری، شهر ری، ایران
 • کردخیلی، حامد غلامی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه مازندران
 • کردلو، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کرمی، ابراهیم [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
 • کرمی، جهانگیر [1] دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه رازی،کرمانشاه،ایران
 • کریمی، رسول [1] دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • کریمی، علی رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، استانداری آذربایجان شرقی
 • کریمی، فریبا [1] استادیار، گروه علوم تربیتی،واحد خوراسگان (اصفهان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان-ایران
 • کریمی، فریبا [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت،واحداصفهان، دانشگاه آزادا سلامی،اصفهان،ایران
 • کریمی شهابی، اسداله [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحدقزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین،ایران
 • کریمی گوارشکی، محمدحسین [1] استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران،ایران
 • کروبی، مهدی [1] استادیار گروه جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • کزازی، ابوالفضل [1] استادگروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران، ایران
 • کسمایی پور، وحیده [1] کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران
 • کعبی، عامر [1] استادیار،دانشکده‌ مهندسی دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی
 • کفچه، پرویز [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسلامی،سنندج،ایران
 • کلامی، محمد [1] عضو هیئت علمی (مربی) دانشگاه آزاد اسلامی، گروه اقتصاد، واحد ممقان، ایران
 • کلاهی، بهاره [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
 • کیوان، ابراهیم [1] دانش آموخته، گروه مدیریت فناوری اطلاعات ، واحدالکترونیکی تهران ،دانشگاه آزاداسلامی، ،تهران،ایران
 • کوچک دزفولی، مریم [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

گ

 • گروسی فرشی، میر تقی [1] استاد دانشگاه تبریز
 • گیلا، مهدی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران
 • گیلانی نیا، شهرام [1] استادیار گروه مدیریت، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی،رشت،ایران
 • گلپرور، محسن [1] عضو هیأت علمی(استادیار) گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی،واحد خوراسگان (اصفهان)،دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان (اصفهان) ایران،
 • گل پرور، محسن [1] عضو هیأت علمی (دانشیار) گروه روانشناسی،واحد اصفهان ،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان ،ایران mgolparvar@khuisf.ac.ir
 • گل‌پرور، محسن [2] دانشیار گروه روان شناسی صنعتی و سازمانی، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
 • گل محمد نژاد، غلامرضا [1] عضو هیأت علمی (استادیار) گروه روانشناسی ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • گل محمّد نژاد، غلامرضا [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 • گودرزوند چگینی، مهرداد [1] استاد،گروه مدیریت دولتی، واحدرشت،دانشگاه آزاداسلامی، رشت،ایران
 • گیوریان، حسن [1] دانشیارگروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • گیوریان، حسن [1] عضو هیأت علمی( استادیار) گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • گیوریان، حسن [1] عضو هیأت علمی گروه مدیریت، واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

ل

م

ن

 • نایبی، محمد امین [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، باشگاه پژوهشگران جوان، قزوین، ایران
 • ناجی عظیمی، زهرا [1] دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
 • نیازآذری، کیومرث [1] استاد ،گروه مدیریت آموزشی،واحد ساری ،دانشگاه آزاد اسلامی،ساری،ایران
 • ناصحی فر، وحید [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران ،ایران
 • ناظم، فتاح [1] دانشیار،گروه علوم تربیتی،واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن،ایران
 • نامدار، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی گروه ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه قم
 • ناهیدی، محمدرضا [1] دانش‌آموخته دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • ناهیدی، محمد رضا [1] عضو هیات علمی،گروه اقتصاد،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • نجارپور استادی، سعید [1] عضو هیأت علمی،گروه روانشناسی،واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر ،ایران
 • نجارپور استادی، سعید [1] عضو هیأت علمی،گروه علوم تربیتی،واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر،ایران
 • نجفی، زهرا [1] مربی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور
 • نجفی، علی [1] دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی
 • نجف بیگی، رضا [1] استاد گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نجف بیگی، رضا [1] استاد، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نجف بیگی، رضا [1] استاد،گروه مدیریت دولتی،واحدعلوم وتحقیقات تهران،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران)
 • نجف بیگی، رضا [1] دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه مدیریت دولتی، تهران، ایران
 • نجف بیگی، رضا [1] عضو هیأت علمی (دانشیار) گروه مدیریت دولتی ، واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • نجف زاده، فرخ لقا [1] کارشناس ارشد تربیت بدنی و مدرس ، واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی،اهر،ایران
 • نجف زاده، محمد رحیم [1] عضو هیأت علمی گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • نجف زاده، محمد رحیم [1] عضو هیأت علمی (استادیار) گروه مدیریت ورزشی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران
 • نداف، مهدی [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 • نریمانی، سوسن [1] عضو هیأت علمی گروه معارف،واحد گرگان،دانشگاه آزاد اسلامی،گرگان،ایران
 • نریمانی، محمد [1] دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی
 • نریمانی، مصطفی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار ، گرمسار ، ایران
 • نژاد ایرانی، فرهاد [1] عضو هیأت علمی(استادیار) گروه مدیریت دولتی،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی،بناب،ایران
 • نژاد ایرانی، فرهاد [1] عضو هیأت علمی (استادیار)گروه مدیریت، واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب، ایران
 • نژاد ایرانی، فرهاد [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
 • نژاد ایرانی، فرهاد [1] استادیار و عضو هیأت علمی،گروه مدیریت،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب،ایران
 • نژاد ایرانی، فرهاد [1] عضو هیئت علمی(ایستادیار)واحدبناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب،ایران
 • نژاد ایرانی، فرهاد [1] استادیارگروه مدیریت دولتی،واحد بناب،دانشگاه آزاداسلامی،بناب،ایران
 • نصیری، فخرالسادات [1] دانشیارگروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
 • نصیری، مجتبی [1] کارشناسی ارشد مدیریت، واحد رامسر، دانشگاه آزاد اسلامی ،رامسر،ایرا ن
 • نصر اصفهانی، مسعود [1] عضو هیأت علمی دانشکدة فنی و مهندسی، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران،
 • نصیری روشتی، ژیلا [1] گروه ریاضی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • نظری، رضا [1] عضوهیأت علمی گروه حسابداری،واحدتبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • نظری، محسن [1] دانشیار، اقتصاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
 • نظرپوری، امیرهوشنگ [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • نظری پور، محمد [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان
 • نعمتی، یاسر [1] دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دپارتمان مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و مدیریت،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران
 • نقیبی، محمد رضا [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه خوارزمی، پردیس بین الملل، تهران، ایران
 • نیک پور، امین [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت،واحد علوم و تحقیقات کرمان ،دانشگاه آزاداسلامی،کرمان، ایران
 • نیک پور، امین [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • نیک پور، امین [1] دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمان، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، کرمان، ایران
 • نیک پور، امین [1] کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
 • نیک پور، امین [1] کارشناس ارشدگروه مدیریت ،واحد کرمان،دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان،ایران
 • نیک پور، امین [1] گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران
 • نیک تبار، مسعود [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، پردیس بین المللی ارس
 • نیکوکار، هانی [1] سرباز نیروی انتظامی
 • نیکوکار، هانی [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه گیلان
 • نیکومرام، هاشم [1] استاد گروه مدیریت واحد علوم و تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ،ایران
 • نیکو مرام، هاشم [1] استاد گروه مدیریت بازرگانی، واحدعلوم وتحقیقات تهران،دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران
 • نیکو‌مرام، هاشم [1] دانشیار،واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • نکویی مقدم، محمود [1] دانشیار، مرکزتحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت،پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 • نیلی پور طباطبایی، سید اکبر [1] استادیارگروه مدیریت پژوهشگاه شاخص پژوه
 • نوبری، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدعلوم و تحقیقات آذربایجان شرقی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران
 • نوبری آیدیشه، سمیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
 • نویدی عباسپور، ابراهیم [1] گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه آتاتورک،ارضروم،ترکیه
 • نوری، روح اله [1] استادیارگروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار،دانشکده مدیریت،دانشگاه خوارزمی،تهران،‌ایران
 • نورائی، محمود [1] استادیار واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی،ابهر،ایران
 • نورنژاد ونوش، وحید [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران
 • نوروزی، داود [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • نوروزی، محمدرضا [1] دانشجوی دکتری مدیریت، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • نوروزآباد، سامان رحمانی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت؛ عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • نوروزآباد، مجتبی رستمی [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت؛ عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
 • نوع پسنداصیل، سید محمد [1] استادیارگروه مدیریت دانشگاه گیلان ،ایران
 • نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم [1] دانشیار، دانشگاه خوارزمی

و

 • واثقی، زهرا [1] کارشناس ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، اصفهان، ایران
 • والمحمدی، چنگیز [1] استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • والمحمدی، چنگیز [1] دانشیار، گروه مدیریت فناوری واطلاعات،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.
 • واهبی، آرزو [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 • وحدتی، حجت [1] دانشیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران
 • ویسی، بهاره اله [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج،ایران
 • وظیفه دوست، حسین [1] استاد دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران
 • وفائی، مهدی [1] دانشجوی دکتری گروه مدیریت، پردیس البرز دانشگاه تهرا ن ،تهران،ایران
 • وکیل زاده، رحیم [1] استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحدتبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران
 • ولی پور، ذوالفقار [1] گروه مدیریت صنعتی واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • ولی پور، هاشم [1] عضو هیأت علمی گروه حسابداری،واحد فیروز آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،فیروز آباد،ایران ، دانشجوی دوره دکتری حسابداری

ه

ی

 • یاکیده، کیخسرو [1] استادیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،ایران
 • یحیی‌زاده‌فر، محمود [1] استادگروه مدیریت بازرگانی،دانشکده علوم اقتصادی واداری،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران
 • یزدانی، حمیدرضا [1] استادیارگروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.
 • یزدانی، سهراب [1] عضو هیأت علمی استادیار گروه حسابداری ،واحد عجب شیر ،دانشگاه آزاد اسلامی، عجب شیر،ایران
 • یزدان شناس، مهدی [1] استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی
 • یظهری، میر سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی برق،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
 • یعقوبی، نورمحمد [1] استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه دولتی سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
 • یعقوبی، نور محمد [1] استاد گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایرانn
 • یعقوبی، نور محمد [1] استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و
 • یوسفی، همایون [1] استادیار،دانشکده‌ اقتصاد و مدیریت دریا،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
 • یونسی، رقیه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع،دانشگاه پیام نور