بر اساس نویسندگان

آ

 • آبیاران، پریسا [1] کارشناس ارشد گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور،تهران،ایران
 • آیتی، محسن [1] دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند
 • آخوندی بناب، حبیب اله [1] کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، کارمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • آذربایجانی، کریم [1] استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان
 • آذرباد، مرتضی [1] دانش آموخته گروه مهندسی صنایع، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
 • آذرکسب، اصغر [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
 • آذرکسب، اصغر [1] کارشناس ارشد، گروه مدیریت ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز، ایران
 • آذرکسب، اصغر [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ،ایران
 • آذرکسب، اصغر [1] کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران
 • آذر میر شتربانی، نیما [1] استادیارگروه ریاضی ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز
 • آسیابان رضایی، مینا [1] کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل، مدرس دانشگاه پیام نورز
 • آقایی پور فطرتی، حسین [1] دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران
 • آقاجانی، حبیب [1] کارشناس ارشد اقتصاد- عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اسکو
 • آقاجانی، حبیب [1] عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو
 • آقاجانی، حبیب [1] عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو
 • آقاجانی، حبیب [1] عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو
 • آقاجانی، حبیب [1] استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • آقاجانی، حسنعلی [1] دانشیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
 • آقاجانی، حسنعلی [1] گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • آقاجانی، حسنعلی [1] دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
 • آقاجانی، طهمورث [1] عضو هیأت علمی(مربی) دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهر قدس،گروه علوم پایه، شهر قدس، ایران
 • آقاجانی، فاطمه [1] کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران،ایران
 • آقازاده، هاشم [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 • آقائی، اصغر [1] استادیار گروه لجستیک دانشکده اداری و پشتیبانی دانشگاه علوم انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی، تهران،
 • آقائی، رضا [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرائی، سازمان مدیریت صنعتی، تهران
 • آقائی، میلاد [1] دانشجوی دکتری مدیریت، گروه مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی/ مربی گروه لجستیک، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران
 • آل عمران، رویا [1] دانش آموخته دکتری اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
 • آل عمران، سید علی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد شهری و منطقه ای، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 • آل‌عمران، رویا [1] استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، گروه اقتصاد، تبریز، ایران
 • آل‌عمران، رویا [1] استادیار گروه اقتصاد، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • آل‌عمران، سید‌علی [1] دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز
 • آهنگری، نوید [1] کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری- دانشگاه اصفهان، اصفهان،ایران

ا

ب

پ

 • پایتختی اسکویی، سید علی [1] عضو هیأت علمی (استادیار) گروه اقتصاد ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،، تبریز، ایران
 • پایتختی اسکویی، سید علی [1] عضو هیأت علمی ، گروه اقتصاد ، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران
 • پایدارفرد، داود [1] دانشجوی دکترای گروه مدیریت،واحد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ایران
 • پایدارفرد، داوود [1] عضو هیأت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد سلماس، دانشگاه آزاد اسلامی ، سلماس، ایران
 • پارسا نسب، مجتبی [1] کارشناس ارشد مدیریت دولتی واحد بروجر ،دانشگاه آزاد اسلامی،بروجرد،ایران
 • پاسبان، محمد [1] عضو هیأت علمی،گروه مدیریت،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پاسبان، محمد [1] استادیارگروه مدیریت، واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پاسبانی، محمد [2] عضو هیأت علمی،گروه مدیریت،واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پاسبانی، محمد [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز /دانش آموخته دکتری مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران
 • پاشازاده، یوسف [1] استادیار گروه مدیریت،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران
 • پاکدل بناب، مهدی [2] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
 • پاکدل بناب، مهدی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، تبریز، ایران
 • پاک مرام، عسگر [1] عضو هیأت علمی،گروه حسابداری،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب،ایران / دانشجوی دوره ی دکترای حسابداری واحد علوم و تحقیقات تهران
 • پیرایش، رضا [1] استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 • پیرخائفی، علیرضا [1] استادیار و عضو هیأت علمی گروه روانشناسی،واحد گرمسار،دانشگاه آزاد اسلامی،گرمسار،ایران
 • پرهام، حسین [1] فارغ التحصیل دکتری اقتصاد دانشگاه معماری و عمران جمهوری آذربایجان، گروه مدیریت و اقتصاد عمومی، باکو، جمهوری آذربایجان
 • پناهی نیا، عباس [1] دپارتمان مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران
 • پویا، علیرضا [1] دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد، گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد
 • پور، سمیرا [1] دانشجوی دکتری مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پور، سمیرا [1] - دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، دانشگاه فردوسی مشهد
 • پورصادق، ناصر [1] عضو هیأت علمی (استادیار) دانشگاه دفاع ملی
 • پور صادق، ناصر [1] استادیار و عضو هئیت علمی،واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب،ایران
 • پورعبادالهان کویچ، محسن [1] استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز
 • پورمقدم، مهدی [1] واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز،ایران

ت