دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 1-277 (سال اول-شماره3-زمستان1386) 
6. سنجش میزان کارآفرینی سازمانی - مطالعه موردی

صفحه 155-180

هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری؛ سید رضا موسوی