دوره و شماره: دوره 3، 4 (11) زمستان - شماره پیاپی 11، زمستان 1388، صفحه 1-228 (سال سوم-شماره11-زمستان1388) 
6. ارتباط سبک های هویت با عوامل برانگیزاننده و احساس موفقیت

صفحه 135-156

جعفر برقی مقدم؛ بتول مشرف جوادی؛ سید امیر احمد مظفری؛ میر تقی گروسی فرشی


7. بررسی رابطه علّی بین کارآفرینی و بیکاری در بخش صنعت ایران (1385-1364)

صفحه 157-184

محمّدباقر بهشتی؛ محمد حسن خیرآور؛ محمد حسن قزوینیان