دوره و شماره: دوره 5، 4 (19) زمستان - شماره پیاپی 19، زمستان 1390، صفحه 1-252 (سال پنجم-شماره19- زمستان1390) 
3. نقش فرهنگ سازمانی در رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط

صفحه 51-76

سلیمان ایرانزاده؛ داود نوروزی؛ صادق بابائی هروی