دوره و شماره: دوره 13، 4(51)زمستان - شماره پیاپی 51، زمستان 1398، صفحه 1-226 
3. طراحی الگوی پذیرش خدمات نوآورانه؛راهبردی نوین در حوزه بازاریابی سلامت

صفحه 71-97

هانیه محمدزاده طاهری؛ علی حاجیها؛ احمد روستا؛ عباس خورشیدی