دوره و شماره: دوره 14، 3(54)پاییز - شماره پیاپی 54، تابستان 1399، صفحه 1-228 

علمی پژوهشی

1. طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی

صفحه 24-44

10.30495/qjopm.2019.669744

محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سیدنقوی؛ ایمان رئیسی وانانی


7. بررسی میزان بهره‌وری مدل فرآیند خدمات مددکاری و توانمندسازی با استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی

صفحه 174-206

10.30495/qjopm.2020.570541.2139

مهرداد محمدزاده علمداری؛ منصور اسماعیل پور؛ علیرضا اسلامبولچی؛ فرهاد سلیمانیان قره چیق