دوره و شماره: دوره 15، 3(58)پاییز - شماره پیاپی 58، پاییز 1400، صفحه 284-1 
2. سنجش بهره وری آموزش عالی

صفحه 43-64

10.30495/qjopm.2021.1863870.2390

داود حسین پور؛ فاطمه سهرابی؛ پرستو صلواتی