دوره و شماره: دوره 12، 4(47) زمستان - شماره پیاپی 47، زمستان 1397، صفحه 1-288 
5. طراحی مدل بهینه برند منابع انسانی در سازمان های دولتی (در راستای بهره وری منابع انسانی)

صفحه 109-148

کریم اسگندری؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ مرتضی موسی خانی؛ علی محتشمی