اهداف و چشم انداز

 هدف از انتشار نشریه اشاعه و ترویج علم مدیریت در سطح جامعه علمی می باشد، نشریه در واقع فضایی راباز خواهد کرد که نتایج پژوهش های صورت گرفته در زمینۀ مدیریت یهره وری در قالب مقالات علمی پژوهشی به ویژه در سطح دکتری را چاپ نماید. براین اساس از محققان به ویژه محققان دانشگاهی که در زمینۀ مدیریت و بهره وری و فعالیت های پژوهش می نمایند، دعوت به عمل می آورد که نتایج و مطالعات تحقیقی خود را با توجه به راهنمای نگارش که به پیوست نشریه است مورد تدوین و نگارش قرار دهند و به نشریه ارسال نمایند.ضمناً از دیگر اهداف نشریه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 1-گسترش مرزهای دانش در زمینه علم مدیریت

2-اشاعه و گسترش دانش مدیریت بهره وری در حوزه نظری و کاربردی

3- بررسی موضوعات و چالشهای مدیریت بهری وری و ارائه راهکار

4- نشر نظریه ها ، یافته ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش مرتبط با مدیریت بهری وری بر پایه روشهای پژوهشی معتبر

5-توسعه شبکه تعاملی میان محققان در داخل و خارج کشور

                      حوزۀ موضوعی نشریه مدیریت بهره وری

                                                                                           موضوعات اصلی  

مدیریت و بهره وری

استراتژی و بهره وری

ساختار و بهره وری

رهبری و بهره وری

تکنولوژی و بهره وری

صنعت و بهره وری

خدمات و بهره وری

اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری

روش های بهبود بهره وری

دانش و بهره وری

بهبود فرآیند و بهره وری

منابع انسانی و بهره وری

موضوعات فرعی

مدیریت تولید و عملیات

تصمیم گیری و حل مسأله

تحلیل  های فرا ابتکاری

تحلیل پوششی داده ها

مدیریت کیفیت و کنترل کیفیت آماری

اندازه گیری کار و زمان

مدیریت نگهداری و تعمیرات

مدیریت استراتژیک صنعتی و استراتژی های تولید

مدیریت تولید و موجودی

مکان یابی و استقرار

مدیریت فرآیند

مدیریت تکنولوژی

ارزیابی عملکرد سازمان ها با رویکرد کمّی

تحقیق در عملیات نرم

سیستم های پویا و مدل سازی سیستم ها

مدیریت استراتژیک صنعتی و استراتژی های تولید