اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سلیمان ایران زاده

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=70262
iranzadehiaut.ac.ir
04131966080
0000-0002-4190-0115

سردبیر

ناصر میر سپاسی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

jpm.iaut.ac.ir
n.mirsepassisrbiau.ac.ir
04131966080
0000-0003-2190-081X

مدیر داخلی

هوشنگ تقی زاده

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=30227
taghzadehiaut.ac.ir
04131966080
0000-0002-0963-0653

اعضای هیات تحریریه

ناصر میرسپاسی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

jpm.iaut.ac.ir
mirsepasiyahoo.com
04131966080
0000-0003-2190-081X

ابوالحسن فقیهی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

civilica.com/p/181091/
a.faghihisrbiau.ac.ir
04131966080

رضا نجف بیگی

مدیریت دولتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

jpm.iaut.ac.ir
r.najafbagysrbiau.ac.ir
04131966080

احمد جعفر نژاد چقوشی

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/jafarnjd
jafarnjadut.ac.ir
04131966080

سلیمان ایران زاده

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=70262
iranzadehiaut.ac.ir
04131966080
0000-0002-4190-0115

هوشنگ تقی زاده

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=30227
taghizadehiayt.ac.ir
0000-0002-0963-0653

مقصود امیری

مدیریت صنعتی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/9693220/
amiriatu.ac.ir
04131966080
0000-0002-0650-2584

نور محمد یعقوبی

مدیریت استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

www.usb.ac.ir/astaff/yaghoubi/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
yaghoobimgmt.usb.ac.ir
04131966080
0000-0003-0831-3143

محمود فیروزیان

مدیریت صنعتی دانشیار دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~firouzian
firouzianut.ac.ir
04131966080
org/0000-0002-5437-4

ناصر فقهی فرهمند

مدیریت صنعتی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=40
farahmandiaut.ac.ir
04131966080
0000-0001-6263-4787

فرج الله رهنورد

مدیریت دولتی دانشیار موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

imps.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=7270
frahnavardimps.ac.ir
04131966080

اعضای هیات تحریریه بین المللی

سِوتاپ اونال

مدیریت تولید و بازاریابی استاد دانشگاه کاتیپ چلبی اِزمیر ترکیه

www.researchgate.net/profile/Sevtap_Uenal
sevtap.unalikc.edu.tr
04131966080
00000-0002-3227-0756

مدیر اجرایی

فریبا تقی پور

کارشناس ارشد روانشناسی کارشناس انتشارات علمی

jpm.iaut.ac.ir
mag.proiaut.ac.ir
04131966080

ویراستار انگلیسی

زهره سیفوری

آموزش زبان انگلیسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=30224
seifooriiaut.ac.ir
0000000242968226

ویراستار ادبی نشریه

علی دهقان

ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

www.iaut.ac.ir/Public/Proffessors/Prof_page.aspx?PID=200374
a_dehghaniaut.ac.ir
04131966080