فرآیند داوری

فرایند داوری

فرآیند داوری و پذیرش مقالات در مجلۀ مدیریت بهره وری شامل دو مرحله است:

نخست، بررسی اولیه در هیئت تحریریۀ نشریه، و پس از آن ــ در صورت تأیید تحریریه ــ داوری تخصصی توسط داوران علمی.

داوری مقالات در مجلۀ مدیریت بهره وری  به‌صورت دو سو ناشناس است [نویسندگان می‌توانند در هنگام ثبت مقاله دو داور متخصص را برای داوری پیشنهاد دهند، ولی مجله در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و در هر صورت نام داوران انتخابی مجله برای نویسنده مشخص نخواهد شد].

در فرایند داوری، مقاله ابتدا توسط دو داور متخصص در حوزۀ مربوطه داوری می‌شود که در صورت تأیید هر دو داور در این مرحله، مقاله پذیرفته خواهد شد. رأی همسان دو داور برای تعیین تکلیف مقاله لازم است. اگر دو داور دربارۀ پذیرش مقاله هم‌نظر نباشند (یک داور مقاله را تأیید و داور دیگر مقاله را رد کند)، مقاله برای داور سوم فرستاده می‌شود. پیش از ارسال برای داور سوم، از نویسنده خواسته می‌شود که نظرات اصلاحی دو داور پیشین را بر روی مقاله اعمال کند، و سپس نسخۀ اصلاح‌شده برای داور سوم ارسال می‌شود. نظر داور سوم تعیین‌کنندۀ پذیرش یا عدم پذیرش مقاله است. در صورت تأیید دو داور و پس از آن تأیید نهایی هیئت تحریریه، مقاله قابل انتشار بوده و لازم است نویسنده نسخۀ نهایی فارسی را به‌طور کامل به انگلیسی ترجمه کند و به همراه دیگر مدارک لازم برای چاپ ارائه کند.

زمان تقریبی برای بررسی اولیه و ارزیابی مقاله در هیئت تحریریه حداقل پانزده روز کاری، و در صورت پذیرش اولیه و ارسال مقاله به داوری، حداقل زمان داوری برای مقالات ارسالی به نشریۀ مدیریت بهره وری دو ماه در نظر گرفته شده است؛ بنابراین مدت زمان تقریبی فرایند ارسال تا پایان داوری حداقل دو ماه و نیم خواهد بود.

نظر داوران دربارۀ مقاله به‌صورت یکی از چهار مورد زیر بیان می‌شود:

1. قابل پذیرش با شکل کنونی

2. قابل پذیرش پس از انجام اصلاحات جزئی

3. قابل پذیرش پس از انجام تغییرات کلی و ساختاری و بازبینی مجدد داور (در این حالت،‌ پس از اعمال اصلاحات توسط نویسنده، مقاله مجدداً برای اعلام نظر به داور مربوطه ارجاع داده خواهد شد، در صورت تأیید داور،‌ مقاله برای چاپ مناسب بوده و در صورتی که اصلاحات به‌درستی انجام نشده باشد و نظر داور مجدداً بازنگری کلی باشد، مقاله رد می‌شود).

 

4. غیرقابل انتشار

 فرایند داوری