داوران

 در فصلنامه مدیریت بهره وری داوری هر مقاله توسط  2 تا 3 متخصص در زمینه موضوع مقاله انجام می‌گیرد. نحوه داوری مقالات به‌صورت بسته بوده و نام داوران برای نویسندگان مقالات و بالعکس مشخص نمی‌باشد.

 داوران پس از دریافت لینک مقاله از طریق ایمیل، به‌صورت مستقیم یا از طریق سامانه نشریه (با استفاده از «نام کاربری» و «رمز عبور») وارد سامانه داوری گردند. برای داوری آنلاین مقالات به‌صورت زیر عمل شود:

پس از ورود به سامانه مجله و باز نمودن صفحه شخصی، روی آیکون «داور» و سپس «مقالات جدید» کلیک شود. در این حالت مقاله ارسالی جهت داوری، قابل مشاهده خواهد بود و با کلیک روی کد مقاله، می‌توان داوری یا عدم داوری مقاله را اعلام نمود.

پس از قبول داوری مقاله،با کلیک مجدد روی «کد مقاله»، مقاله در دسترس خواهد بود (همزمان لینک دسترسی مستقیم مقاله به ایمیل ارسال می‌شود).

 در صفحه داوری گزینه‌های زیر قابل مشاهده هستند:

 فایل‌های مرتبط: دریافت فایل «اصل مقاله»

فرم ارزیابی مقالات: پس از داوری مقاله، نظرات کلی داور در این قسمت ثبت ‌شود و در صورت لزوم توضیحات مرتبط با هر بخش اضافه ‌گردد.

توضیحات داور برای دبیر/نویسنده: پس از اتمام داوری در صورت نیاز توضیحات برای سردبیر و نویسنده در کادر تعیین شده درج شود.

ارسال فایل: در صورت ثبت ‌نظرات و پیشنهادات داوری در فایل «اصل مقاله»، لازم است فایل مربوطه در این قسمت بارگذاری و ارسال شود.

نظر نهایی داور: یکی از گزینه‌های «قابل پذیرش»، «بازنگری کلی»، «بازنگری جزئی»، «نمی‌توانم داوری کنم»، انتخاب شود و سپس روی دکمه «ارسال نتیجه داوری به دبیر»کلیک شود.

 نکته 1: کلیه اطلاعات مقالات می‌بایست برای داور محرمانه تلقی شده و در حفظ آن‌ها بکوشد.

 نکته 2: ضروری است داوران محترم از پذیرش داوری مقالاتی که به‌نوعی در آن‌ها ذی‌نفع می‌باشند، اجتناب نمایند.

 

فرآیند داوری: فرآیند داوری در این نشریه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.

 

  

 

نام داور

سمت/سازمان

سلیمان ایران زاده

استاد گروه مدیریت ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

هوشنگ تقی زاده

استاد گروه مدیریت ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

ناصر حمیدی

دانشیار ، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

ناصر میرسپاسی

استاد گروه مدیریت،واحد علوم تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

چنگیز وال محمدی

دانشیار، گروه مدیریت صنعتی،واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران.

ناصر فقهی فرهمند

دانشیار گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

یونس بادآور نهندی

دانشیار گروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

کرم اله دانشفرد

استاد گروه مدیریت،واحد علوم تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

فریبا کریمی

دانشیار گروه مدیریت،واحد اصفهان(خوراسگان)دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان،ایران

حسین بیورانی

استاد گروه آمار،دانشگاه تبریز،ایران

غلامرضا معمارزاده تهران

دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین، ایران

شهلا نائب زاده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی،واحدیزد، دانشگاه آزاد اسلامی،یزد،ایران

محمد مهدی رشیدی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه صنعت نفت

مژده ربانی

استادیارگروه مدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران.

مهرداد مدهوشی

استادگروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

نبی اله محمدی

استادیارگروه مدیریت، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

حیدر محمدزاده سالطه

دانشیارگروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

مهدی نصراللهی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه بین المللی امام خمینی

علی منصوری

استادیار گروه مدیریت،دانشگاه زنجان،زنجان،ایران

سعید حکمی نسب

استادیار گروه مدیریت،دانشگاه صنعتی شاهرود،شاهرود،ایران

آرمان احمدی زاد

استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه کردستان،کردستان،ایران

رضا رستم زاده

استادیار گروه مدیریت، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه ، ایران

فرزین مدرس خیابانی

استادیار گروه مدیریت ، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران

یعقوب علوی متین

استادیارگروه مدیریت ،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران

محسن عارف نژاد

استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان،لرستان،ایران

تقی زوار

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

علیرضا بافنده زنده دل

دانشیارگروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

فرسام میثاق

استادیارگروه آمار، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

حسین نوروزی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه خوارزمی

کرم خلیلی

استادیار گروه مدیریت،واحد ایلام،دانشگاه آزاد اسلامی،ایلام،ایران

محمود بابازاده

استادیارگروه اقتصاد،واحد ارومیه ،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران

رضا خدایی محمودی

استادیار کروه مدیریت دولتی،واحد مرند،دانشگاه آزاد اسلامی،مرند،ایران

مصطفی جعفری

استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد زنجان،دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان،ایران

رحیم دباغ

استادیارگروه اقتصاد،دانشگاه صنعتی ارومیه،ارومیه،ایران

احسان تقی پور

استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر،ایران

ابو طالب مطلبی

استادیار گروه مدیریت آموزشی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر،ایران

اژدر کرمی

دانشیار گروه مدیریت استراتژیک،دانشگاه تبریز، ایران/ دانشیار گروه مدیریت استراتژیک دانشگاه بنگور انگلستان

حسن رضا زاده

استادیار گروه مهندسی صنایع،دانشگاه تبریز،ایران

محمود درودیان

استادیار گروه مهندسی صنایع،واحد قزوین،دانشگاه آزاد اسلامی،قزوین،ایران

اسفندیار محمدی

دانشیار گروه مدیریت دانشگاه ایلام، ،ایران

سید محمود زنجیرچی

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه یزد،ایران

ابوالحسن فقیهی

استاد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، تهران، ایران

حسین اصغرپور

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز،ایران

صمد رحیمی اقدم

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز،ایران

مهدی خیراندیش

دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

محمد حکاک

استادیار گروه مدیریت دانشگاه لرستان

بهمن اکبری

استادیار گروه مدیریت دولتی  دانشگاه پیام نور

یوسف وکیلی

استادیار گروه مدیریت منابع انسانی،دانشگاه خوارزمی

مرتضی شفیعی

دانشیار گروه مدیریت صنعتی،واحد شیراز،دانشگاه آزاد اسلامی شیراز،ایران

مسعود قدسی

استادیار گروه مدیریت،مؤسسه آموزش عالی شمس گنبد کاوس

احمد قربان پور

استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر،ایران

حرمت اصغری

استادیار گروه مدیریت دولتی،واحد علوم تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

محمد مهدی مظفری

استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

ابوالحسن حسینی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران،ایران

حسین وظیفه دوست

استاد گروه مدیریت،واحد علوم تحقیقات تهران،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

غلامرضا جمالی

استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

هادی اسلامیان شیرازی

استادیارگروه مدیریت دانشگاه نبی اکرم

عزت اله اصغری زاده

دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

حسن اسماعیل پور

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

محمدرضا زاهدی

استادیار گروه مدیریت،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

محمد پور احتشام

استادیار گروه اقتصاد،واحد سبزوار،دانشگاه آزاد اسلامی،سبزوار،ایران

حسین میرزایی

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

حمید عرفانیان

استادیار گروه مدیریت دولتی،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد،ایران

قاسم سامعی

استادیار گروه اقتصاد،واحد ارومیه،دانشگاه آزاد اسلامی،ارومیه،ایران