موضوعات = مدیریت بازرگانی
تعداد مقالات: 7
5. عوامل موثر بر بهبود عملکرد مدیران موسسات خدماتی و بازرگانی استان گیلان

دوره 14، 2(53)تابستان، تابستان 1399، صفحه 183-199

10.30495/qjopm.2020.1867230.2437

حسین آقایی پور فطرتی؛ سید محمود هاشمی