موضوعات = مدیریت(منابع انسانی)
تعداد مقالات: 16
1. تأثیر رهبری ناب بر بهره‌وری منابع انسانی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه اجتماعی

دوره 15، 2(57)تابستان، تابستان 1400، صفحه 81-105

10.30495/qjopm.2020.1876890.2596

محمد حکاک؛ معصومه مومنی مفرد؛ عبداله ساعدی


2. طراحی مدل ارزیابی وضعیت سرمایه فکری با رویکرد بهبود بهره‌وری(موردمطالعه: دانشگاه‌های کشور)

دوره 15، 2(57)تابستان، تابستان 1400، صفحه 157-179

10.30495/qjopm.2021.1876579.2587

شهین غیاثی؛ محمد حسین پور؛ یداله مهرعلیزاده؛ ماریا نصیری


3. طراحی مدل سنجش میزان شایستگی متخصصین فناوری اطلاعات با رویکرد سیستم خبره فازی

دوره 14، 3(54)پاییز، تابستان 1399، صفحه 24-44

10.30495/qjopm.2019.669744

محمدتقی تقوی فرد؛ محمد جواد جلیلی؛ میرعلی سیدنقوی؛ ایمان رئیسی وانانی


4. ارائه مدل توسعه منابع انسانی درسازمان های دولتی با رویکرد کارآفرینانه: با استفاده از نظریه داده بنیاد

دوره 14، 3(54)پاییز، تابستان 1399، صفحه 74-102

10.30495/qjopm.2020.584134.2361

جاوید رخشانی؛ حبیب ابراهیم پور؛ فرزاد ستاری اردبیلی؛ اسحق رسولی؛ محمد حسن زاده


5. تعیین روابط علی بین پیشایندهای مدیریت منابع انسانی پایدار با استفاده از مدل‌سازی ساختاری- تفسیری

دوره 14، 3(54)پاییز، تابستان 1399، صفحه 104-119

10.30495/qjopm.2020.1895058.2800

صیاد ندیمی داراب؛ محمدرضا مردانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


9. ارائه مدل نظام جذب، تأمین و تعدیل منابع انسانی کارآفرین محور در سازمان های دولتی ایران

دوره 14، 1(52)بهار، بهار 1399، صفحه 75-96

10.30495/qjopm.2020.519374.1135

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپا سی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی؛ محمد علی افشار کاظمی


12. الگوی مسائل اصلی بهبود بهره‌وری کارکنان شهرداری تهران (مورد مطالعه: معاونت خدمات شهری و محیط زیست)

دوره 13، 3(50) پاییز، پاییز 1398، صفحه 19-49

10.30495/qjopm.2019.668703

مهدی رحمانی؛ ولادمیر هاروتونیان؛ مهدی مرتضوی؛ علی رجب زاده قطری


15. بررسی پتانسیل انگیزش شغلی در انواع ساختارهای سازمانی توانا ساز و بازدارنده در بروز پدیده بی تفاوتی سازمانی

دوره 13، 2(49) تابستان، تابستان 1398، صفحه 93-121

10.30495/qjopm.2019.666881

قاضی فر سید عبدالکریم؛ جعفر ترک زاده؛ سید اکبر نیلی پور طباطبایی


16. ارائه الگوی استراتژی اثربخش جذب واحدهای نوپا در مراکز رشد ایران

دوره 13، 2(49) تابستان، تابستان 1398، صفحه 195-214

10.30495/qjopm.2019.666899

داود پایدارفرد؛ محمود احمدپور داریانی؛ ناصر میرسپاسی؛ اعظم رحیمی نیک