موضوعات = اقتصاد
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر مسابقة ارتقا برافزایش بهره‌وری نیروی کار در بنگاه‌ها(نمونه موردی: شرکت کاله آمل )

دوره 15، 2(57)تابستان، تابستان 1400، صفحه 51-79

10.30495/qjopm.2021.565928.2062

راضیه کاردگر؛ قهرمان عبدلی؛ محمدحسین دهقانی فیروزآبادی


4. ابعاد کیفیت خدمات در صنعت بانکداری : برازش مدل کیفیت خدمات گرنروز در بانکهای پاسارگاد شمال غرب کشور

دوره 3، 1 (8) بهار، بهار 1388، صفحه 35-50

سلیمان ایرانزاده؛ حسین عماری؛ سعید مستقیم بخشایش