تعداد مقالات: 499

3. مبانی مدیریت سیاسی در اندیشه خواجه نظام الملک طوسی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1386، صفحه 7-21

عزیز جوانپور هروی


4. ارزیابی وضعیت و تاثیرآموزشهای حسابداری برای مدیران غیر مالی

دوره 2، 1(4) بهار، بهار 1387، صفحه 7-36

فریدون رهنمای رودپشتی؛ ایوب ظهرابی؛ حیدر محمدزاده سالطه


5. نقش آموزش در تکوین و ارتقاء تمدن سازمانی

دوره 2، 2 (5) تابستان، تابستان 1387، صفحه 7-20

ناصر میرسپاسی


6. تحلیل نیمه‌کمی نامتقارن فازی ، منطبق بر استراتژی سازمانی مدیریت ریسک

دوره 2، 3 (6) پاییز، پاییز 1387، صفحه 7-34

محمد حسین صبحیه؛ حسین اشکوه؛ الناز علیون


9. توانمندسازی منابع انسانی از طریق آموزش های ضمن خدمت

دوره 3، 2 (9) تابستان، تابستان 1388، صفحه 7-30

مهدی کروبی؛ مهرداد متانی


11. کاربرد یک مدل ریاضی برای متعادل سازی خط مونتاژ (مطالعه موردی: شرکت تراکتورسازی)

دوره 3، 4 (11) زمستان، زمستان 1388، صفحه 7-30

مقصود سلیمان پور؛ امین زینال زاده


13. کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی برای شناسایی مشتریان راضی خدمات پس از فروش خودرو

دوره 4، 2 (13) تابستان، تابستان 1389، صفحه 7-38

علیرضا فضل زاده؛ محمدصادق زینلی کرمانی


16. ارائه مدل ارزیابی عملکرد هوش تجاری برمبنای فرآیند تحلیل شبکه فازی

دوره 5، 1 (16) بهار، بهار 1390، صفحه 7-38

جلال حقیقت منفرد؛ آزاده رضایی


18. رابطه بین زیر سیستم تحول سازمانی در سازمان یادگیرنده با هوش سازمانی در شرکت مخابرات استان خوزستان

دوره 5، 3 (18) پاییز، پاییز 1390، صفحه 7-24

محمودآقا حسینعلی شیرازی؛ حجت طاهری گودرزی؛ اکبر قنواتی


19. کاربرد شبکه‌های عصبی مصنوعی در بررسی ارتباط بین سرمایه‌اجتماعی و رضایت مشتری

دوره 5، 4 (19) زمستان، زمستان 1390، صفحه 7-32

هوشنگ تقی زاده؛ محمدصادق زینلی کرمانی


20. توسعه مدل ریاضی گسترش عملکرد کیفیت(QFD) با رویکرد فازی

دوره 6، 1(20) بهار، بهار 1391، صفحه 7-34

کمال الدین رحمانی؛ نادر بهلولی؛ بهروز صادق زاده


21. بررسی رابطه عوامل شخصیتی و رضایت شغلی کارکنان بانک سپه شهر تبریز

دوره 6، 2(21) تابستان، تابستان 1391، صفحه 7-22

رحیم بدری گرگری؛ غلامرضا گل محمد نژاد؛ رحمان عباس پور


23. تعهد به بهره وری مدیران، اثرات استقلال شغلی، توانمندسازی روان شناختی و عدالت توزیعی

دوره 8، 2(29) تابستان، تابستان 1393، صفحه 7-22

رضا سپهوند؛ مسعود قدسی؛ سعید فرح بخش


24. تأثیر سرمایه انسانی بر بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران

دوره 8، 3(30) پاییز، پاییز 1393، صفحه 7-24

احمد اسدزاده؛ پرویز محمدزاده؛ اکرم اکبری؛ سمیه عطاپور


25. بررسی فعالیت های منابع انسانی موثر بر بهره وری ادراک شده ی دورکاران مورد مطالعه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دوره 8، 4(31) زمستان، زمستان 1393، صفحه 7-36

مهدی حقیقی کفاش؛ محمد رسول الماسی فرد؛ جهانیار بامداد صوفی