دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

علمی پژوهشی

1. مدل سازی تأثیر رقابت تأمین کنندگان مواد اولیه بر هزینه تدارکات در زنجیره تأمین حلقه بسته سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.30495/qjopm.2020.1896080.2807

سعید سلجوقی؛ رامین صادقیان


2. بررسی تاثیر اقدامات کاری با عملکرد بالا بر عملکرد سازمان با درنظر گرفتن نقش تعدیلگری مدیریت منابع انسانی الکترونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

10.30495/qjopm.2021.1881373.2662

مریم احمدی زهرانی؛ سعید سعیدا اردکانی؛ حمیدرضا سلمانی خواجوئی


3. ارائه مدل ارتقاء شایستگی حرفه ای اعضا هیات علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

10.30495/qjopm.2020.1884789.2702

امیر تیمورزاده؛ افسانه زمانی مقدم؛ ناصر میرسپاسی


4. طراحی و اعتبارسنجی الگوی جوسازمانی متعالی در بانک های خصوصی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

10.30495/qjopm.2021.1875325.2577

علیرضا مرادی صالح؛ حسن رنگریز؛ اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی


5. ارائه الگوریتم خوشه بندی جدید به منظور بهره وری در عملیات داده کاوی (مطالعه داده های استاندارد یو سی آی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30495/qjopm.2020.1867405.2443

ژیلا نصیری روشتی؛ فرزین مدرس خیابانی؛ نیما آذر میر شتربانی


6. تلفیق مدل سازی معادله ساختاری و شبکه باور بیزین در تحلیل ابعاد ریسک بر اهداف پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30495/qjopm.2020.575033.2198

امیرحسین نادعلی جلوخانی؛ سید رسول آقاداوود؛ مهدی کرباسیان؛ عبدالمجید عبدالباقی


7. سنجش بهره وری آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30495/qjopm.2021.1863870.2390

داود حسین پور؛ فاطمه سهرابی؛ پرستو صلواتی


8. ارائه الگوی کنترل کارکنان نامرئی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه؛ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شهر ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30495/qjopm.2020.1873920.2550

ندا سلیمی؛ محمد تابان؛ یاسان اله پوراشرف؛ صیدمهدی ویسه


9. تأثیر ادراک از معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر انگیزش و پیامدهای رفتاری کارکنان اداره آب و فاضلاب اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30495/qjopm.2020.585686.2380

حاتم خلیلی پور؛ مهدی نداف؛ حسنعلی سینایی


10. نقش تفریح تجربه شده بر تعلق سازمانی کارکنان دانشی: اثرتعدیلگر نگرش به تفریح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.30495/qjopm.2021.569218.2108

محبوبه عرب؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ مهسا موذنی